Αύξων αριθμός Ταυτοποίηση ουσίας Όροι Κείμενο των όρων χρήσης και των προειδοποιήσεων
Χημική ονομασία Δείκτης χρώματος Αριθμός/ονομασία του κοινού γλωσσαρίου συστατικών Αριθμός CAS Αριθμός ΕC Χρωματισμός Είδος προϊόντος, μέρη του σώματος Μέγιστη συγκέντρωση σε έτοιμο προς χρήση παρασκεύασμα Άλλοι
α β γ δ ε στ ζ) η) θ ι)
1 Τρις(1,2-ναφθοκινον-1-οξιμο-O,O’)σιδηρικό(1-) νάτριο 10006     Πράσινο Προϊόντα που ξεπλένονται μετά τη χρήση      
2 Τρις[5,6-διυδρο-5-(υδροξυιμινο)-6-οξοναφθαλινο-2-σουλφο(2-)-N5,O6]σιδηρικό(3-) νάτριο 10020     Πράσινο Δεν χρησιμοποιείται σε προϊόντα εφαρμοζόμενα στους βλεννογόνους      
3 5,7-δινιτρο-8-οξειδοναφθαλινο-2-σουλφονικό νάτριο και τα αδιάλυτα βαριούχα, στροντιούχα και ζιρκονιούχα άλατα, λάκες και πιγμέντα του 10316     Κίτρινο Δεν χρησιμοποιείται σε προϊόντα για τα μάτια      
4 2-[(4-μεθυλο-2-νιτροφαινυλ)αζω]-3-οξο-N-φαινυλοβουτυραμίδιο 11680     Κίτρινο Δεν χρησιμοποιείται σε προϊόντα εφαρμοζόμενα στους βλεννογόνους      
5 2-[(4-χλωρο-2-νιτροφαινυλ)αζω]-N-(2-χλωροφαινυλ)-3-οξοβουτυραμίδιο 11710     Κίτρινο Δεν χρησιμοποιείται σε προϊόντα εφαρμοζόμενα στους βλεννογόνους      
6 2-[(4-μεθοξυ-2-νιτροφαινυλ)αζω]-3-oxo-N-(o-τολουυλο)βουτυραμίδιο 11725     Πορτοκαλί Προϊόντα που ξεπλένονται μετά τη χρήση      
7 4-(φαινυλαζω)ρεσορκινόλη 11920     Πορτοκαλί        
8 4-[(4-αιθοξυφαινυλ)αζω]ναφθόλη 12010     Κόκκινο Δεν χρησιμοποιείται σε προϊόντα εφαρμοζόμενα στους βλεννογόνους      
9 1-[(2-χλωρο-4-νιτροφαινυλ)αζω]-2-ναφθόλη και τα αδιάλυτα βαριούχα, στροντιούχα και ζιρκονιούχα άλατα, λάκες και πιγμέντα της 12085     Κόκκινο   3 %    
10 1-(4-Μεθυλο-2-νιτροφαινυλαζω)-2-ναφθόλη 12120     Κόκκινο Προϊόντα που ξεπλένονται μετά τη χρήση      
11 3-υδροξυ-N-(o-τολουυλο)-4-[(2,4,5-τριχλωροφαινυλ)αζω]ναφθαλινο-2-καρβοξαμίδιο 12370     Κόκκινο Προϊόντα που ξεπλένονται μετά τη χρήση      
12 N-(4-χλωρο-2-μεθυλοφαινυλο)-4-[(4-χλωρο-2-μεθυλοφαινυλ)αζω]-3-υδροξυναφθαλινο-2-καρβοξαμίδιο 12420     Κόκκινο Προϊόντα που ξεπλένονται μετά τη χρήση      
13 4-[(2,5-διχλωροφαινυλ)αζω]-N-(2,5-διμεθοξυφαινυλ)-3-υδροξυναφθαλινο-2-καρβοξαμίδιο 12480     Καστανό Προϊόντα που ξεπλένονται μετά τη χρήση      
14 N-(5-χλωρο-2,4-διμεθοξυφαινυλο)-4-[[5-[(διαιθυλαμινο)σουλφονυλο]-2-μεθοξυφαινυλ]αζω]-3-υδροξυναφθαλινο-2-καρβοξαμίδιο 12490     Κόκκινο        
15 2,4-διυδρο-5-μεθυλο-2-φαινυλο-4-(φαινυλαζω)-3H-πυραζολόνη-3 12700     Κίτρινο Προϊόντα που ξεπλένονται μετά τη χρήση      
16 2-αμινο-5-[(4-σουλφοφαινυλ)αζω]βενζολοσουλφονικό νάτριο 13015     Κίτρινο        
17 4-(2,4-διυδροξυφαινυλαζω)βενζολοσουλφονικό νάτριο 14270     Πορτοκαλί        
18 3-[(2,4-διμεθυλο-5-σουλφοφαινυλ)αζω]-4-υδροξυναφθαλινο-1-σουλφονικό νάτριο 14700     Κόκκινο        
19 4-υδροξυ-3-[(4-σουλφοναφθυλ)αζω]ναφθαλινοσουλφονικό νάτριο 14720   222-657-4 Κόκκινο     Κριτήρια καθαρότητας, όπως καθορίζονται στην οδηγία 95/45/ΕΚ της Επιτροπής (E 122)  
20 6-[(2,4-διμεθυλο-6-σουλφοφαινυλ)αζω]-5-υδροξυναφθαλινο-1-σουλφονικό νάτριο 14815     Κόκκινο        
21 4-[(2-υδροξυ-1-ναφθυλ)αζω]βενζολοσουλφονικό νάτριο και τα αδιάλυτα βαριούχα, στροντιούχα και ζιρκονιούχα άλατα, λάκες και πιγμέντα του 15510     Πορτοκαλί Δεν χρησιμοποιείται σε προϊόντα για τα μάτια      
22 Δις[2-χλωρο-5-[(2-υδροξυ-1-ναφθυλ)αζω]-4-σουλφοβενζοϊκό] ασβέστιονάτριο 15525     Κόκκινο        
23 Δις[4-[(2-υδροξυ-1-ναφθυλ)αζω]-2-μεθυλοβενζολοσουλφονικό] βάριο 15580     Κόκκινο        
24 4(-2-Υδροξυ-1-ναφθυλαζω)ναφθαλινοσουλφονικό νάτριο 15620     Κόκκινο Προϊόντα που ξεπλένονται μετά τη χρήση      
25 2-[(2-υδροξυναφθυλ)αζω]ναφθαλινοσουλφονικό νάτριο και τα αδιάλυτα βαριούχα, στροντιούχα και ζιρκονιούχα άλατα, λάκες και πιγμέντα του 15630     Κόκκινο   3 %    
26 δις[3-υδροξυ-4-(φαινυλαζω)-2-ναφθοϊκό] ασβέστιο 15800     Κόκκινο Δεν χρησιμοποιείται σε προϊόντα εφαρμοζόμενα στους βλεννογόνους      
27 3-υδροξυ-[4-(4-μεθυλο-2-σουλφοφαινυλ)αζω]-2-ναφθοϊκό νάτριο και τα αδιάλυτα βαριούχα, στροντιούχα και ζιρκονιούχα άλατα, λάκες και πιγμέντα του 15850   226-109-5 Κόκκινο     Κριτήρια καθαρότητας, όπως καθορίζονται στην οδηγία 95/45/ΕΚ της Επιτροπής (E 180)  
28 4-[(5-χλωρο-4-μεθυλο-2-σουλφοφαινυλ)αζω]-3-υδροξυ-2-ναφθοϊκό νάτριο και τα αδιάλυτα βαριούχα, στροντιούχα και ζιρκονιούχα άλατα, λάκες και πιγμέντα του 15865     Κόκκινο        
29 3-υδροξυ-4-[(1-σουλφο-2-ναφθυλ)αζω]-2-ναφθοϊκό ασβέστιο 15880     Κόκκινο        
30 6-υδροξυ-5-[(3-σουλφοφαινυλ)αζω]ναφθαλινο-2-σουλφονικό νάτριο 15980     Πορτοκαλί        
31 6-υδροξυ-5-[(4-σουλφοφαινυλ)αζω]ναφθαλινο-2-σουλφονικό νάτριο και τα αδιάλυτα βαριούχα, στροντιούχα και ζιρκονιούχα άλατα, λάκες και πιγμέντα του 15985   220-491-7 Κίτρινο     Κριτήρια καθαρότητας, όπως καθορίζονται στην οδηγία 95/45/ΕΚ της Επιτροπής (E 110)  
32 6-υδροξυ-5-[(2-μεθοξυ-4-σουλφο-μ-τολουυλ)αζω]ναφθαλινο-2-σουλφονικό νάτριο 16035   247-368-0 Κόκκινο     Κριτήρια καθαρότητας, όπως καθορίζονται στην οδηγία 95/45/ΕΚ της Επιτροπής (E 129)  
33 3-υδροξυ-4-(-[(4’-σουλφοναφθυλ)αζω)]ναφθαλινο-2,7-δισουλφονικό νάτριο 16185   213-022-2 Κόκκινο     Κριτήρια καθαρότητας, όπως καθορίζονται στην οδηγία 95/45/ΕΚ της Επιτροπής (E 123)  
34 7-υδροξυ-8-(φαινυλαζω)ναφθαλινο-1,3-δισουλφονικό νάτριο 16230     Πορτοκαλί Δεν χρησιμοποιείται σε προϊόντα εφαρμοζόμενα στους βλεννογόνους      
35 1-(1-ναφθυλαζω)-2-υδροξυναφθαλινο-4’,6,8-Τρισουλφονικό νάτριο και τα αδιάλυτα βαριούχα, στροντιούχα και ζιρκονιούχα άλατα, λάκες και πιγμέντα του 16255   220-036-2 Κόκκινο     Κριτήρια καθαρότητας, όπως καθορίζονται στην οδηγία 95/45/ΕΚ της Επιτροπής (E 124)  
36 7-υδροξυ-8-[(4-σουλφο-1-ναφθυλ)αζω]ναφθαλινο-1,3,6-τρισουλφονικό νάτριο 16290     Κόκκινο        
37 5-αμινο-4-υδροξυ-3-φαινυλαζω)ναφθαλινο-2,7-δισουλφονικό νάτριο και τα αδιάλυτα βαριούχα, στροντιούχα και ζιρκονιούχα άλατα, λάκες και πιγμέντα του 17200     Κόκκινο        
38 5-ακετυλαμινο-4-υδροξυ-3-(φαινυλαζω)ναφθαλινο-2,7-δισουλφονικό νάτριο 18050   223-098-9 Κόκκινο Δεν χρησιμοποιείται σε προϊόντα εφαρμοζόμενα στους βλεννογόνους   Κριτήρια καθαρότητας, όπως καθορίζονται στην οδηγία 95/45/ΕΚ της Επιτροπής (E 128)  
39 3-((4-κυκλοξυλο-2-μεθυλοφαινυλ)αζω)-4-υδροξυ-5-(((4-μεθυλοφαινυλο)σουλφονυλ)αμινο-2,7-ναφθαλινοσουλφονικό νάτριο 18130     Κόκκινο Προϊόντα που ξεπλένονται μετά τη χρήση      
40 Όξινο χρωμιο(1-)δις[2-[(4,5-διυδρο-3-μεθυλ-5-οξο-1-φαινυλο-1H-πυραζολ-4-υλ)αζω]βενζοϊκό(2-)] άλας 18690     Κίτρινο Προϊόντα που ξεπλένονται μετά τη χρήση      
41 Όξινο χρωμιο(3-)δις[5-χλωρο-3-[(4,5-διυδρο-3-μεθυλ-5-οξο-1-φαινυλο-1H-πυραζολ-4-υλ)αζω]-2-υδροξυβενζολοσουλφονικό(3-)] νάτριο 18736     Κόκκινο Προϊόντα που ξεπλένονται μετά τη χρήση      
42 4-(3-υδροξυ-5-μεθυλο-4-(φαινυλαζω)πυραζολ-2-υλο)βενζολοσουλφονικό νάτριο 18820     Κίτρινο Προϊόντα που ξεπλένονται μετά τη χρήση      
43 2,5-διχλωρο-4-(5-υδροξυ-3-μεθυλο-4-(σουλφοφαινυλαζω)πυραζολ-1-υλο)βενζολοσουλφονικό νάτριο 18965     Κίτρινο        
44 5-υδροξυ-1-(4-σουλφοφαινυλο)-4-((4-σουλφοφαινυλ)αζω)πυραζολο-3-καρβοξυλικό νάτριο και τα αδιάλυτα βαριούχα, στροντιούχα και ζιρκονιούχα άλατα, λάκες και πιγμέντα του 19140   217-699-5 Κίτρινο     Κριτήρια καθαρότητας, όπως καθορίζονται στην οδηγία 95/45/ΕΚ της Επιτροπής (E 102)  
45 N, N’-(3,3’-διμεθυλο[1,1’-διφαινυλο]-4,4’-διυλο)δις[2-[(2,4-διχλωροφαινυλ)αζω]-3-οξοβουτυραμίδιο] 20040     Κίτρινο Προϊόντα που ξεπλένονται μετά τη χρήση   Μέγιστη περιεκτικότητα της χρωστικής σε 3,3′-διμεθυλοβενζιδίνη: 5 ppm  
46 4-αμινο-5-υδροξυ-3-((4-νιτροφαινυλ)αζω)-6-(φαινυλαζω)ναφθαλινο-2,7-δισουλφονικό νάτριο 20470     Μαύρο Προϊόντα που ξεπλένονται μετά τη χρήση      
47 2,2’-[(3,3’-διχλωρο[1,1’-διφαινυλο]-4,4’-διυλο)δις(αζω)]δις[N-(2,4-διμεθυλοφαινυλ)-3-οξοβουτυραμίδιο] 21100     Κίτρινο Προϊόντα που ξεπλένονται μετά τη χρήση   Μέγιστη περιεκτικότητα της χρωστικής σε 3,3′-διμεθυλοβενζιδίνη: 5 ppm  
48 2,2’-[(3,3’-διχλωρο[1,1’-διφαινυλο]-4,4’-διυλο)δις(αζω)]δις[N-(4-χλωρο-2,5-διμεθοξυφαινυλ)-3-οξοβουτυραμίδιο] 21108     Κίτρινο Προϊόντα που ξεπλένονται μετά τη χρήση   Μέγιστη περιεκτικότητα της χρωστικής σε 3,3′-διμεθυλοβενζιδίνη: 5 ppm  
49 2,2’-[Κυκλοεξυλιδενοδις[(2-μεθυλο-4,1-φαινυλεν)αζω]]δις[4-κυκλοεξυλοφαινόλη] 21230     Κίτρινο Δεν χρησιμοποιείται σε προϊόντα εφαρμοζόμενα στους βλεννογόνους      
50 4,6-διυδροξυ-3-[[4-[1-[4-[[1-υδροξυ-7-[(φαινυλοσουλφονυλ)οξυ]-3-σουλφο-2-ναφθυλ]αζω]φαινυλο]κυκλοεξυλο]φαινυλ]αζω]ναφθαλινο-2-σουλφονικό νάτριο 24790     Κόκκινο Προϊόντα που ξεπλένονται μετά τη χρήση      
51 1-(4-(φαινυλαζω)φαινυλαζω)ναφθόλη-2 26100     Κόκκινο Δεν χρησιμοποιείται σε προϊόντα εφαρμοζόμενα στους βλεννογόνους   Κριτήρια καθαρότητας:  
ανιλίνη ≤ 0,2 %
ναφθόλη-2 ≤ 0,2 %
4-αμινοαζωβενζόλιο ≤ 0,1 %
1-(φαινυλαζω)ναφθόλη-2 ≤ 3 %
1-[2-(φαινυλαζω)φαινυλαζω]ναφθαλινόλη-2 ≤ 2 %
52 6-αμινο-4-υδροξυ-3-[[7-σουλφο-4-[(4-σουλφοφαινυλ)αζω]-1-ναφθυλ]αζω]ναφθαλινο-2,7-δισουλφονικό νάτριο 27755     Μαύρο        
53 1-ακεταμιδο-2-υδροξυ-3-(4-((4-σουλφοφαινυλαζω)-7-σουλφο-1-ναφθυλαζω))ναφθαλινο-4,6-δισουλφονικό νάτριο 28440   219-746-5 Μαύρο     Κριτήρια καθαρότητας, όπως καθορίζονται στην οδηγία 95/45/ΕΚ της Επιτροπής (E 151)  
54 Προϊόντα αντίδρασης 2,2’-(1,2-αιθυλενοδιυλο)δις[5-νιτρο-βενζολοσουλφονικού] νατρίου με άλατα νατρίου του 4-[(4-αμινοφαινυλ)αζω]βενζολοσουλφονικού οξέος 40215     Πορτοκαλί Προϊόντα που ξεπλένονται μετά τη χρήση      
55 β -Καροτένιο 40800   230-636-6 Πορτοκαλί     Κριτήρια καθαρότητας, όπως καθορίζονται στην οδηγία 95/45/ΕΚ της Επιτροπής (E 160α)  
56 8’-απο-β-Καροτεν-8’-άλη 40820     Πορτοκαλί     Κριτήρια καθαρότητας, όπως καθορίζονται στην οδηγία 95/45/ΕΚ της Επιτροπής (E 160γ)  
57 8’-απο-β-καροτεν-8’-ικό αιθύλιο 40825   214-173-7 Πορτοκαλί     Κριτήρια καθαρότητας, όπως καθορίζονται στην οδηγία 95/45/ΕΚ της Επιτροπής (E 160στ)  
58 Κανθαξανθίνη 40850   208-187-2 Πορτοκαλί     Κριτήρια καθαρότητας, όπως καθορίζονται στην οδηγία 95/45/ΕΚ της Επιτροπής (E 161ζ)  
59 Βασικό άλας του (4-(α-(π-(διαιθυλαμινο)φαινυλο)-2’,4’-δισουλφοβενζυλιδενο)κυκλοεξα-2,5-διεν-1-υλιδενο)διαιθυλαμμωνίου 42045     Μπλε Δεν χρησιμοποιείται σε προϊόντα εφαρμοζόμενα στους βλεννογόνους      
60 Βασικό εσωτερικό άλας ασβεστίου (2:1) (4-((4-(διαιθυλαμινο)φαινυλ)-(5’-υδροξυ-2,4-φαινυλο)μεθυλενο)κυκλοεξα-2,5-διεν-1-υλιδενο)-Ν-αιθυλαιθαναμινίου και τα αδιάλυτα βαριούχα, στροντιούχα και ζιρκονιούχα άλατα, λάκες και πιγμέντα του 42051   222-573-8 Μπλε     Κριτήρια καθαρότητας, όπως καθορίζονται στην οδηγία 95/45/ΕΚ της Επιτροπής (E 131)  
61 Βασικό δινάτριο εσωτερικό άλας του Ν-αιθυλ-Ν-(4-((4-(αιθυλο((3-σουλφοφαινυλο)μεθυλ)αμινο)φαινυλ)(4-υδροξυ-2-σουλφοφαινυλο)μεθυλενο)κυκλοεξα-2,5-διεν-1-υλιδενο)-3-σουλφοβενζομεθαναμινίου 42053     Πράσινο        
62 Όξινο άλας νατρίου του (βενζυλο)[4-[[4-[βενζυλαιθυλαμινο]φαινυλο](2,4-δισουλφοφαινυλο)μεθυλενο]κυκλοεξα-2,5-διεν-1-υλιδεν](αιθυλ)αμμωνίου 42080     Μπλε Προϊόντα που ξεπλένονται μετά τη χρήση      
63 Βασικό δινάτριο εσωτερικό άλας του N-αιθυλ-N-(4-((4-(αιθυλο((3-σουλφοφαινυλο)μεθυλ)αμινο)φαινυλο)(2-σουλφοφαινυλο)μεθυλενο)κυκλοεξα-2,5-διεν-1-υλιδενο)3-σουλφοβενζομεθαναμινίου 42090   223-339-8 Μπλε     Κριτήρια καθαρότητας, όπως καθορίζονται στην οδηγία 95/45/ΕΚ της Επιτροπής (E 133)  
64 Όξινο άλας νατρίου του [4-[(2-χλωροφαινυλ)[4-[αιθυλο(3-σουλφοβενζυλ)αμινο]φαινυλο]μεθυλενο]κυκλοεξα-2,5-διεν-1-υλιδεν](αιθυλο)(3-σουλφοβενζυλ)αμμωνίου 42100     Πράσινο Προϊόντα που ξεπλένονται μετά τη χρήση      
65 Όξινο άλας νατρίου του [4-[(2-χλωροφαινυλ)[4-[αιθυλο(3-σουλφοβενζυλ)αμινο]-o-τολουυλο]μεθυλενο]-3-μεθυλοκυκλοεξα-2,5-διεν-1-υλιδεν](αιθυλο)(3-σουλφονατοβενζυλ)αμμωνίου 42170     Πράσινο Προϊόντα που ξεπλένονται μετά τη χρήση      
66 Υδροχλωρική (4-(4-αμινοφαινυλ)(4-ιμινοκυκλοεξα-2,5-διενυλιδενο)μεθυλο)-2-μεθυλανιλίνη 42510     Ιώδες Δεν χρησιμοποιείται σε προϊόντα εφαρμοζόμενα στους βλεννογόνους      
67 Μονοϋδροχλωρική 4-[(4-αμινο-μ-τολουυλ)(4-ιμινο-3-μεθυλοκυκλοεξα-2,5-διεν-1-υλιδενο)μεθυλο]-o-τολουιδίνη 42520     Ιώδες Προϊόντα που ξεπλένονται μετά τη χρήση 5 ppm    
68 Όξινο άλας νατρίου του [4-[[4-(διαιθυλαμινο)φαινυλο][4-[αιθυλο[(3-σουλφοβενζυλ)αμινο]-o-τολουυλο]μεθυλενο]-3-μεθυλοκυκλοεξα-2,5-διεν-1-υλιδεν](αιθυλο)(3-σουλφοβενζυλ)αμμωνίου 42735     Μπλε Δεν χρησιμοποιείται σε προϊόντα εφαρμοζόμενα στους βλεννογόνους      
69 Χλωριούχο [4-[[4-ανιλινο-1-ναφθυλο][4-(διμεθυλαμινο)φαινυλο]μεθυλενο]κυκλοεξα-2,5-διεν-1-υλιδενο]διμεθυλαμμώνιο 44045     Μπλε Δεν χρησιμοποιείται σε προϊόντα εφαρμοζόμενα στους βλεννογόνους      
70 Όξινο άλας νατρίου του [4-[4-(διμεθυλαμινο)-α-(2-υδροξυ-3,6-δισουλφο-1-ναφθυλο)βενζυλιδενο]κυκλοεξα-2,5-διεν-1-υλιδενο]διμεθυλαμμωνίου 44090   221-409-2 Πράσινο     Κριτήρια καθαρότητας, όπως καθορίζονται στην οδηγία 95/45/ΕΚ της Επιτροπής (E 142)  
71 Όξινο άλας νατρίου του 3,6-δις(διαιθυλαμινο)-9-(2,4-δισουλφοφαινυλο)ξανθυλίου 45100     Κόκκινο Προϊόντα που ξεπλένονται μετά τη χρήση      
72 Όξινο άλας νατρίου του 9-(2-καρβοξυφαινυλο)-3-(2-μεθυλανιλινο)-6-(2-μεθυλο-4-σουλφοανιλινο)ξανθυλίου 45190     Ιώδες Προϊόντα που ξεπλένονται μετά τη χρήση      
73 Όξινο άλας νατρίου του 9-(2,4-δισουλφοφαινυλο)-3,6-δις(αιθυλαμινο)-2,7-διμεθυλοξανθυλίου 45220     Κόκκινο Προϊόντα που ξεπλένονται μετά τη χρήση      
74 2-(3-οξο-6-οξειδοξανθεν-9-υλο)βενζοϊκό νάτριο 45350     Κίτρινο   6 %    
75 4’,5’-διβρωμο-3’,6’-διυδροξυσπειρο[ισοβενζοφουρανο-1(3H),9’-[9H]ξανθεν]όνη-3 και τα αδιάλυτα βαριούχα, στροντιούχα και ζιρκονιούχα άλατα, λάκες και πιγμέντα της 45370     Πορτοκαλί     Μέγιστη περιεκτικότητα σε 2-(6-υδροξυ-3-οξο-3H-ξανθεν-9-υλο) βενζοϊκό οξύ (φλουορεσκεΐνη) 1 % και σε 2-(βρωμο-6-υδροξυ-3-οξο-3H-ξανθεν-9-υλο) βενζοϊκό οξύ 2 %  
76 2-(2,4,5,7-τετραβρωμο-6-οξειδο-3-οξοξανθεν-9-υλο)βενζοϊκό νάτριο και τα αδιάλυτα βαριούχα, στροντιούχα και ζιρκονιούχα άλατα, λάκες και πιγμέντα του 45380     Κόκκινο     Μέγιστη περιεκτικότητα σε 2-(6-υδροξυ-3-οξο-3H-ξανθεν-9-υλο) βενζοϊκό οξύ (φλουορεσκεΐνη) 1 % και σε 2-(βρωμο-6-υδροξυ-3-οξο-3H-ξανθεν-9-υλο) βενζοϊκό οξύ 2 %  
77 3’,6’-διυδροξυ-4’,5’-δινιτροσπειρο[ισοβενζοφουρανο-1(3H),9’-[9H]ξανθεν]όνη-3 45396     Πορτοκαλί   1 %, όταν χρησιμοποιείται σε προϊόντα για τα χείλη Μόνο σε μορφή ελεύθερου οξέος, όταν χρησιμοποιείται σε προϊόντα για τα χείλη  
78 3,6-διχλωρο-2-(2,4,5,7-τετραβρωμο-6-οξειδο-3-οξοξανθεν-9-υλο)βενζοϊκό κάλιο 45405     Κόκκινο Δεν χρησιμοποιείται σε προϊόντα για τα μάτια   Μέγιστη περιεκτικότητα σε 2-(6-υδροξυ-3-οξο-3H-ξανθεν-9-υλο) βενζοϊκό οξύ (φλουορεσκεΐνη) 1 % και σε 2-(βρωμο-6-υδροξυ-3-οξο-3H-ξανθεν-9-υλο) βενζοϊκό οξύ 2 %  
79 3,4,5,6-Τετραχλωρο-2-(1,4,5,8-τετραβρωμο-6-υδροξυ-3-οξοξανθεν-9-υλο)βενζοϊκό οξύ και τα αδιάλυτα βαριούχα, στροντιούχα και ζιρκονιούχα άλατα, λάκες και πιγμέντα του 45410     Κόκκινο     μέγιστη περιεκτικότητα σε 2-(6-υδροξυ-3-οξο-3H-ξανθεν-9-υλο) βενζοϊκό οξύ (φλουορεσκεΐνη) 1 % και σε 2-(βρωμο-6-υδροξυ-3-οξο-3H-ξανθεν-9-υλο) βενζοϊκό οξύ 2 %  
80 2-(2,4,5,7-τετραϊωδο-6-οξειδο-3-οξοξανθεν-9-υλο)βενζοϊκό νάτριο και τα αδιάλυτα βαριούχα, στροντιούχα και ζιρκονιούχα άλατα, λάκες και πιγμέντα του 45430   240-474-8 Κόκκινο     Κριτήρια καθαρότητας, όπως καθορίζονται στην οδηγία 95/45/ΕΚ της Επιτροπής (E 127)  
81 Προϊόντα αντίδρασης ισοβενζοφουρανοδιόνης-1,3 με μεθυλοκινολίνη και κινολίνη 47000     Κίτρινο Δεν χρησιμοποιείται σε προϊόντα εφαρμοζόμενα στους βλεννογόνους      
82 Άλατα νατρίου της σουλφονωμένης 2-(2-κινολινυλ)-1H-ινδενοδιόνης-1,3(2H) 47005   305-897-5 Κίτρινο     Κριτήρια καθαρότητας, όπως καθορίζονται στην οδηγία 95/45/ΕΚ της Επιτροπής (E 104)  
83 Όξινο άλας νατρίου του 9-[(3-μεθοξυφαινυλ)αμινο]-7-φαινυλο-5-(φαινυλαμινο)-4,10-δισουλφοβενζο[a]φαιναζινίου 50325     Ιώδες Προϊόντα που ξεπλένονται μετά τη χρήση      
84 Χρώμα σουλφονωμένης νιγροσίνης 50420     Μαύρο Δεν χρησιμοποιείται σε προϊόντα εφαρμοζόμενα στους βλεννογόνους      
85 8,18-διχλωρο-5,15-διαιθυλο-5,15-διυδροδιινδολο[3,2-b:3’,2’-m]τριφαινοδιοξαζίνη 51319     Ιώδες Προϊόντα που ξεπλένονται μετά τη χρήση      
86 1,2-διυδροξυανθρακινόνη 58000     Κόκκινο        
87 8-υδροξυπυρενο-1,3,6-τρισουλφονικό νάτριο 59040     Πράσινο Δεν χρησιμοποιείται σε προϊόντα εφαρμοζόμενα στους βλεννογόνους      
88 1-ανιλινο-4-υδροξυανθρακινόνη 60724     Ιώδες Προϊόντα που ξεπλένονται μετά τη χρήση      
89 1-Υδροξυ-4-(π-τολουιδιν)ανθρακινόνη 60725     Ιώδες        
90 4-[(9,10-διυδρο-4-υδροξυ-9,10-διοξο-1-ανθρυλ)αμινο]τολουολο-3-σουλφονικό νάτριο 60730     Ιώδες Δεν χρησιμοποιείται σε προϊόντα εφαρμοζόμενα στους βλεννογόνους      
91 1,4-δις(π-τολουυλαμινο)ανθρακινόνη 61565     Πράσινο        
92 2,2’-(9,10-διοξοανθρακενο-1,4-διυλοδιιμινο)δις(5-μεθυλοσουλφονικό) νάτριο 61570     Πράσινο        
93 3,3’-(9,10-διοξοανθρακενο-1,4-διυλοδιιμινο)δις(2,4,6-τριμεθυλοβενζολοσουλφονικό) νάτριο 61585     Μπλε Προϊόντα που ξεπλένονται μετά τη χρήση      
94 1-αμινο-4-(κυκλοεξυλαμινο)-9,10-διυδρο-9,10-διοξοανθρακενο-2-σουλφονικό νάτριο 62045     Μπλε Προϊόντα που ξεπλένονται μετά τη χρήση      
95 6,15-διυδροανθραζινοτετρόνη-5,9,14,18 69800     Μπλε        
96 7,16-διχλωρο-6,15-διυδροανθραζινοτετρόνη-5,9,14,18 69825     Μπλε        
97 Διβενζιμιδαζο[2,1-b:2’,1’-i]βενζο[lmn][3,8]φαινανθρολινοδιόνη-8,17 71105     Πορτοκαλί Δεν χρησιμοποιείται σε προϊόντα εφαρμοζόμενα στους βλεννογόνους      
98 2-(1,3-διυδρο-3-οξο-2H-ινδαζολ-2-υλιδενο)-1,2-διυδρο-3H-ινδολόνη-3 73000     Μπλε        
99 5,5’-(2-(1,3-διυδρο-3-οξο-2H-ινδαζολ-2-υλιδενο)-1,2-διυδρο-3H-ινδολ-3-ονο)δισουλφονικό νάτριο 73015   212-728-8 Μπλε     Κριτήρια καθαρότητας, όπως καθορίζονται στην οδηγία 95/45/ΕΚ της Επιτροπής (E 132)  
100 6-χλωρο-2-(6-χλωρο-4-μεθυλ-3-οξοβενζο[b]θειεν-2(3H)-υλιδενο)-4-μεθυλοβενζο[b]θειοφαινόνη-3(2H) 73360     Κόκκινο        
101 5-χλωρο-2-(5-χλωρο-7-μεθυλ-3-οξοβενζο[b]θειεν-2(3H)-υλιδενο)-7-μεθυλοβενζο[b]θειοφαινόνη-3(2H) 73385     Ιώδες        
102 5,12-διυδροκινο[2,3-b]ακριδινοδιόνη-7,14 73900     Ιώδες Προϊόντα που ξεπλένονται μετά τη χρήση      
103 5,12-διυδρο-2,9-διμεθυλοκινο[2,3-b]ακριδινοδιόνη-7,14 73915     Κόκκινο Προϊόντα που ξεπλένονται μετά τη χρήση      
104 29H,31H-φθαλοκυανίνη 74100     Μπλε Προϊόντα που ξεπλένονται μετά τη χρήση      
105 Χαλκο-29H,31H-φθαλοκυανίνη(2-)-N29,N30,N31,N32 74160     Μπλε        
106 [Χαλκο(2-)-29H,31H-φθαλοκυανινοδισουλφονικό(4-)-N29,N30,N31,N32] νάτριο 74180     Μπλε Προϊόντα που ξεπλένονται μετά τη χρήση      
107 Πολυχλωρο-χαλκοφθαλοκυανίνη 74260     Πράσινο Δεν χρησιμοποιείται σε προϊόντα για τα μάτια      
108 8,8’-διαπο-ψ, ψ-καροτενοδιικό οξύ 75100     Κίτρινο        
109 Αννάτο 75120   215-735-4/289-561-2/230-248-7 Πορτοκαλί     Κριτήρια καθαρότητας, όπως καθορίζονται στην οδηγία 95/45/ΕΚ της Επιτροπής (E 160β)  
110 Lycopene 75125   Κίτρινο     Κριτήρια καθαρότητας, όπως καθορίζονται στην οδηγία 95/45/ΕΚ της Επιτροπής (E 160δ)  
111 CI Food Orange 5 75130   214-171-6 Πορτοκαλί     Κριτήρια καθαρότητας, όπως καθορίζονται στην οδηγία 95/45/ΕΚ της Επιτροπής (E 160α)  
112 (3R)-β-4-καροτενόλη-3 75135     Κίτρινο        
113 2-αμινο-1,7-διυδρο-6Η-πουρινόνη-6 75170     Λευκό        
114 Curcumins 75300   207-280-5 Κίτρινο     Κριτήρια καθαρότητας, όπως καθορίζονται στην οδηγία 95/45/ΕΚ της Επιτροπής (E 100)  
115 Καρμίνιο 75470   215-680-6/215-023-3/215-724-4 Κόκκινο     Κριτήρια καθαρότητας, όπως καθορίζονται στην οδηγία 95/45/ΕΚ της Επιτροπής (E 120)  
116 Χαλκο(3-)(2S-trans)-[18-καρβοξυ-20-(καρβοξυμεθυλ)-13-αιθυλο-2,3-διυδρο-3,7,12,17-τετραμεθυλο-8-βινυλο-21H,23H-πορφινο-2-προπιονικό(5-)-N21,N22,N23,N24] νάτριο (Chlorophylls) 75810   215-800-7/207-536-6/208-272-4/287-483-3/239-830-5/246-020-5 Πράσινο     Κριτήρια καθαρότητας, όπως καθορίζονται στην οδηγία 95/45/ΕΚ της Επιτροπής (E 140, Ε 141)  
117 Αργίλιο 77000   231-072-3 Λευκό     Κριτήρια καθαρότητας, όπως καθορίζονται στην οδηγία 95/45/ΕΚ της Επιτροπής (E 173)  
118 Βασικό θειικό αργίλιο 77002     Λευκό        
119 Φυσικό ένυδρο πυριτικό αργίλιο, Al2O32SiO22H2O, που περιέχει ως προσμείξεις ανθρακικά άλατα ασβεστίου, μαγνησίου ή σιδήρου, υδροξείδιο του τρισθενούς σιδήρου, άμμο χαλαζία, μαρμαρυγία, κτλ 77004     Λευκό        
120 Λαζουρίτης 77007     Μπλε        
121 Πυριτικό αργίλιο χρωματισμένο με οξείδιο του τρισθενούς σιδήρου 77015     Κόκκινο        
122 Θειικό βάριο 77120     Λευκό        
123 Οξυχλωριούχο βισμούθιο 77163     Λευκό        
124 Ανθρακικό ασβέστιο 77220   207-439-9/215-279-6 Λευκό     Κριτήρια καθαρότητας, όπως καθορίζονται στην οδηγία 95/45/ΕΚ της Επιτροπής (E 170)  
125 Θειικό ασβέστιο 77231     Λευκό        
126 Αιθάλη 77266 1333-86-4, 7440-44-0 215-609-9, 231-153-3, 931-328-0, 931-334-3 Μαύρο     Καθαρότητα > 97 %, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά προσμείξεων: περιεκτικότητα σε τέφρα ≤ 0,15 %, ολικό θείο ≤ 0,65 %, ολικοί PAH ≤ 500 ppb και βενζο[a]πυρένιο ≤ 5 ppb, διβενζο[a, h]ανθρακένιο ≤ 5 ppb, ολική As ≤ 3 ppm, ολικό Pb ≤ 10 ppm, ολικό Hg ≤ 1 ppm.  
126 α Αιθάλη 77266 (nano) 1333-86-4, 7440-44-0 215-609-9, 231-153-3, 931-328-0, 931-334-3 Μαύρο   10 % Να μην χρησιμοποιείται σε σκευάσματα που μπορεί να προκαλέσουν έκθεση των πνευμόνων του τελικού χρήστη μέσω της εισπνοής.  
Carbon Black (nano) Επιτρέπονται μόνο νανοϋλικά που έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
  — Καθαρότητα > 97 %, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά προσμείξεων: περιεκτικότητα σε τέφρα ≤ 0,15 %, ολικό θείο ≤ 0,65 %, ολικοί PAH ≤ 500 ppb και βενζο[a]πυρένιο ≤ 5 ppb, διβενζο[a, h]ανθρακένιο ≤ 5 ppb, ολική As ≤ 3 ppm, ολικό Pb ≤ 10 ppm, και ολικό Hg ≤ 1 ppm·
  — Μέγεθος πρωτοταγών σωματιδίων ≥ 20 nm.
127 Ζωικός άνθρακας. Λεπτή μαύρη σκόνη που λαμβάνεται με καύση οστών ζώων σε κλειστό δοχείο. Αποτελείται κατά κύριο λόγο από φωσφορικό ασβέστιο και άνθρακα. 77267     Μαύρο        
128 Μαύρο του κοκ 77268:1     Μαύρο        
129 Οξείδιο του τρισθενούς χρωμίου 77288     Πράσινο     Απαλλαγμένο από χρωμικά ιόντα  
130 Υδροοξείδιο του τρισθενούς χρωμίου 77289     Πράσινο     Απαλλαγμένο από χρωμικά ιόντα  
131 Οξείδιο αργιλιοκοβαλτίου 77346     Πράσινο        
132 Χαλκός 77400     Καστανό        
133 Χρυσός 77480   231-165-9 Καστανό     Κριτήρια καθαρότητας, όπως καθορίζονται στην οδηγία 95/45/ΕΚ της Επιτροπής (Ε 175)  
134 Οξείδιο του σιδήρου 77489     Πορτοκαλί     Κριτήρια καθαρότητας, όπως καθορίζονται στην οδηγία 95/45/ΕΚ της Επιτροπής (E 172)  
135 Οξείδιο του σιδήρου(ερυθρό) 77491   215-168-2 Κόκκινο     Κριτήρια καθαρότητας, όπως καθορίζονται στην οδηγία 95/42/ΕΚ της Επιτροπής (E 172)  
136 Οξείδιο του σιδήρου (κίτρινο) 77492 51274-00-1 257-098-5 Κίτρινο     Κριτήρια καθαρότητας, όπως καθορίζονται στην οδηγία 95/45/ΕΚ της Επιτροπής (E 173)  
137 Σίδηρος Οξείδιο (μαύρο) 77499   235-442-5 Μαύρο     Κριτήρια καθαρότητας, όπως καθορίζονται στην οδηγία 95/45/ΕΚ της Επιτροπής (E 172)  
138 Εναμμώνιος σιδηροκυανιούχος σίδηρος 77510     Μπλε     Απαλλαγμένος από ιόντα κυανίου  
139 Ανθρακικό μαγνήσιο 77713     Λευκό        
140 Εναμμώνιο φωσφορικό μαγγάνιο(3+) 77742     Ιώδες        
141 Ορθοφωσφορικό μαγγάνιο 77745     Κόκκινο        
142 Άργυρος 77820   231-131-3 Λευκό     Κριτήρια καθαρότητας, όπως καθορίζονται στην οδηγία 95/45/ΕΚ της Επιτροπής (E 174)  
143 Διοξείδιο του τιτανίου (1) 77891   236-675-5 Λευκό     Κριτήρια καθαρότητας, όπως καθορίζονται στην οδηγία 95/45/ΕΚ της Επιτροπής (E 171)  
144 Οξείδιο του ψευδαργύρου (2) 77947 1314-13-2 215-222-5 Λευκό     Να μη χρησιμοποιείται σε σκευάσματα που ενδέχεται να συνεπάγονται έκθεση των πνευμόνων του τελικού χρήστη μέσω εισπνοής.  
145 Ριβοφλαβίνη Lactoflavin   201-507-1/204-988-6 Κίτρινο     Κριτήρια καθαρότητας, όπως καθορίζονται στην οδηγία 95/45/ΕΚ της Επιτροπής (E 101)  
146 Καραμελόχρωμα Caramel   232-435-9 Καστανό     Κριτήρια καθαρότητας, όπως καθορίζονται στην οδηγία 95/45/ΕΚ της Επιτροπής (E 150 α-δ)  
147 Εκχύλισμα πιπεριάς, Capsanthin, capsorubin Capsanthin, capsorubin   207-364-1/207-425-2 Πορτοκαλί     Κριτήρια καθαρότητας, όπως καθορίζονται στην οδηγία 95/45/ΕΚ της Επιτροπής (E 160γ)  
148 Beetroot red Beetroot red 7659-95-2 231-628-5 Κόκκινο     Κριτήρια καθαρότητας, όπως καθορίζονται στην οδηγία 95/45/ΕΚ της Επιτροπής (E 162)  
149 Ανθοκυάνες Anthocyanins 528-58-5 208-438-6 Κόκκινο     Κριτήρια καθαρότητας, όπως καθορίζονται στην οδηγία 95/45/ΕΚ της Επιτροπής (E 163)  
(Cyanidin, 134-01-0 205-125-6
Peonidin 528-53-0 211-403-8
Malvidin 643-84-5 208-437-0
Delphinidin 134-04-3
Petunidin   205-127-7
Pelargonidin)    
150 Στεατικά άλατα αργιλίου, ψευδαργύρου, μαγνησίου και ασβεστίου aluminum stearate; 7047-84-9 230-325-5 Λευκό        
zinc stearate; 557-05-1 209-151-9
magnesium stearate 557-04-0 209-150-3
calcium stearate 216-472-8 216-472-8
151 S,S-διοξείδιο της 4,4’-(3H-2,1-βενζοξαθειολ-3-υλιδενο)δις[2-βρωμο-3-μεθυλο-6-(1-μεθυλαιθυλο)-φαινόλης] Bromothymol blue 76-59-5 200-971-2 Μπλε Προϊόντα που ξεπλένονται μετά τη χρήση      
152 S,S-διοξείδιο της 4,4’-(3H-2,1-βενζοξαθειολ-3-υλιδενο)δις[2,6-διβρωμο-3-μεθυλο-φαινόλης] Bromocresol green 76-60-8 200-972-8 Πράσινο Προϊόντα που ξεπλένονται μετά τη χρήση      
153 4-[(4,5-διυδρο-3-μεθυλ-5-οξο-1-φαινυλο-1H-πυραζολ-4-υλ)αζω]-3-υδροξυναφθαλινο-1-σουλφονικό νάτριο Acid red 195 12220-24-5 Κόκκινο Δεν χρησιμοποιείται σε προϊόντα εφαρμοζόμενα στους βλεννογόνους