ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
01 Απόβλητα Χημικών Ενώσεων      
01.1 Χρησιμοποιημένοι Διαλύτες ΕΠ    
01.11 Αλογονωμένοι Χρησιμοποιημένοι Διαλύτες ΕΠ 07 01 03  οργανικοί αλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλύσης και μητρικά υγρά
01.11 Αλογονωμένοι Χρησιμοποιημένοι Διαλύτες ΕΠ 07 02 03  οργανικοί αλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλύσης και μητρικά υγρά
01.11 Αλογονωμένοι Χρησιμοποιημένοι Διαλύτες ΕΠ 07 03 03  οργανικοί αλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλύσης και μητρικά υγρά
01.11 Αλογονωμένοι Χρησιμοποιημένοι Διαλύτες ΕΠ 07 04 03  οργανικοί αλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλύσης και μητρικά υγρά
01.11 Αλογονωμένοι Χρησιμοποιημένοι Διαλύτες ΕΠ 07 05 03  οργανικοί αλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλύσης και μητρικά υγρά
01.11 Αλογονωμένοι Χρησιμοποιημένοι Διαλύτες ΕΠ 07 06 03  οργανικοί αλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλύσης και μητρικά υγρά
01.11 Αλογονωμένοι Χρησιμοποιημένοι Διαλύτες ΕΠ 07 07 03  οργανικοί αλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλύσης και μητρικά υγρά
01.11 Αλογονωμένοι Χρησιμοποιημένοι Διαλύτες ΕΠ 14 06 01  χλωροφθοροϋδρογονάνθρακες, HCFC, HFC
01.11 Αλογονωμένοι Χρησιμοποιημένοι Διαλύτες ΕΠ 14 06 02  άλλοι αλογονωμένοι διαλύτες και μείγματα διαλυτών
01.11 Αλογονωμένοι Χρησιμοποιημένοι Διαλύτες ΕΠ 14 06 04  λάσπες ή στερεά απόβλητα που περιέχουν αλογονωμένους διαλύτες
01.12 Μη Αλογονωμένοι Χρησιμοποιημένοι Διαλύτες  ΕΠ 07 01 04   άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλύσης και μητρικά υγρά
01.12 Μη Αλογονωμένοι Χρησιμοποιημένοι Διαλύτες  ΕΠ 07 02 04  άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλύσης και μητρικά υγρά
01.12 Μη Αλογονωμένοι Χρησιμοποιημένοι Διαλύτες  ΕΠ 07 03 04  άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλύσης και μητρικά υγρά
01.12 Μη Αλογονωμένοι Χρησιμοποιημένοι Διαλύτες  ΕΠ 07 04 04   άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλύσης και μητρικά υγρά
01.12 Μη Αλογονωμένοι Χρησιμοποιημένοι Διαλύτες  ΕΠ 07 05 04  άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλύσης και μητρικά υγρά
01.12 Μη Αλογονωμένοι Χρησιμοποιημένοι Διαλύτες  ΕΠ 07 06 04  άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλύσης και μητρικά υγρά
01.12 Μη Αλογονωμένοι Χρησιμοποιημένοι Διαλύτες  ΕΠ 07 07 04  άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλύσης και μητρικά υγρά
01.12 Μη Αλογονωμένοι Χρησιμοποιημένοι Διαλύτες  ΕΠ 14 06 03   άλλοι διαλύτες και μείγματα διαλυτών
01.12 Μη Αλογονωμένοι Χρησιμοποιημένοι Διαλύτες  ΕΠ 14 06 05  λάσπες ή στερεά απόβλητα που περιέχουν άλλους διαλύτες
01.12 Μη Αλογονωμένοι Χρησιμοποιημένοι Διαλύτες  ΕΠ 20 01 13   διαλύτες
01.2 Όξινα, αλκαλικά ή αλατούχα απόβλητα ΕΠ    
01.2 Όξινα, αλκαλικά ή αλατούχα απόβλητα ΜΗ ΕΠ    
01.21 Όξινα Απόβλητα ΕΠ 06 01 01  θειικό οξύ και θειώδες οξύ
01.21 Όξινα Απόβλητα ΕΠ 06 01 02  υδροχλωρικό οξύ
01.21 Όξινα Απόβλητα ΕΠ 06 01 03  υδροφθορικό οξύ
01.21 Όξινα Απόβλητα ΕΠ 06 01 04  φωσφορικό και φωσφορώδες οξύ
01.21 Όξινα Απόβλητα ΕΠ 06 01 05  νιτρικό οξύ και νιτρώδες οξύ
01.21 Όξινα Απόβλητα ΕΠ 06 01 06  άλλα οξέα
01.21 Όξινα Απόβλητα ΕΠ 06 07 04  διαλύματα και οξέα, π.χ. θειικό οξύ
01.21 Όξινα Απόβλητα ΕΠ 08 03 16  απόβλητα διαλυμάτων οξέων χαρακτικής
01.21 Όξινα Απόβλητα ΕΠ 09 01 04  διαλύματα σταθεροποιητή
01.21 Όξινα Απόβλητα ΕΠ 09 01 05  διαλύματα ξεπλύματος και διαλύματα ξεπλύματος σταθεροποιητή
01.21 Όξινα Απόβλητα ΕΠ 10 01 09  θειικό οξύ
01.21 Όξινα Απόβλητα ΕΠ 11 01 05  οξέα καθαρισμού
01.21 Όξινα Απόβλητα ΕΠ 11 01 06  οξέα μη προδιαγραφόμενα άλλως
01.21 Όξινα Απόβλητα ΕΠ 16 06 06  ιδιαίτερα συλλεγέντες ηλεκτρολύτες από μπαταρίες και συσσωρευτές
01.21 Όξινα Απόβλητα ΕΠ 20 01 14  οξέα
01.22 Αλκαλικά Απόβλητα ΜΗ ΕΠ 03 03 09  απόβλητα λάσπης από άνυδρο ασβέστη
01.22 Αλκαλικά Απόβλητα ΕΠ 05 01 11  απόβλητα από τον καθαρισμό καυσίμων με βασικά υλικά
01.22 Αλκαλικά Απόβλητα ΕΠ 06 02 01  υδροξείδιο του ασβεστίου
01.22 Αλκαλικά Απόβλητα ΕΠ 06 02 03  υδροξείδιο του αμμωνίου
01.22 Αλκαλικά Απόβλητα ΕΠ 06 02 04  υδροξείδιο του νατρίου και του καλίου
01.22 Αλκαλικά Απόβλητα ΕΠ 06 02 05  άλλες βάσεις
01.22 Αλκαλικά Απόβλητα ΕΠ 09 01 01  διαλύματα εμφανιστηρίου και ενεργοποίησης με υδατική βάση
01.22 Αλκαλικά Απόβλητα ΕΠ 09 01 02  διαλύματα πλάκας όφσετ εμφανιστηρίου με υδατική βάση
01.22 Αλκαλικά Απόβλητα ΕΠ 09 01 03  διαλύματα εμφανιστηρίου με βάση διαλύτες
01.22 Αλκαλικά Απόβλητα ΕΠ 11 01 07  βασικά υλικά καθαρισμού
01.22 Αλκαλικά Απόβλητα ΕΠ 11 01 13  απόβλητα απολίπανσης που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
01.22 Αλκαλικά Απόβλητα ΜΗ ΕΠ 11 01 14 απόβλητα απολίπανσης εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο 11 01 13
01.22 Αλκαλικά Απόβλητα ΕΠ 11 03 01  απόβλητα που περιέχουν κυάνιο
01.22 Αλκαλικά Απόβλητα ΕΠ 19 11 04  απόβλητα από τον καθαρισμό καυσίμων με βασικά υλικά
01.22 Αλκαλικά Απόβλητα ΕΠ 20 01 15  αλκαλικά απόβλητα
01.24 ’λλα Αλατούχα απόβλητα ΜΗ ΕΠ 05 01 16  απόβλητα περιέχοντα θείο από την αποθείωση πετρελαίου
01.24 ’λλα Αλατούχα απόβλητα ΜΗ ΕΠ 05 07 02  απόβλητα περιέχοντα θείο
01.24 ’λλα Αλατούχα απόβλητα ΕΠ 06 03 11  στερεά άλατα και διαλύματα που περιέχουν κυανιούχα άλατα
01.24 ’λλα Αλατούχα απόβλητα ΕΠ 06 03 13  στερεά άλατα και διαλύματα που περιέχουν βαρέα μέταλλα
01.24 ’λλα Αλατούχα απόβλητα ΜΗ ΕΠ 06 03 14  στερεά άλατα και διαλύματα εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στα σημεία 06 03 11 και 06 03 13
01.24 ’λλα Αλατούχα απόβλητα ΕΠ 06 03 15  μεταλλικά οξείδια που περιέχουν βαρέα μέταλλα
01.24 ’λλα Αλατούχα απόβλητα ΜΗ ΕΠ 06 03 16  μεταλλικά οξείδια εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο 06 03 15
01.24 ’λλα Αλατούχα απόβλητα ΕΠ 06 04 03  απόβλητα που περιέχουν αρσενικό
01.24 ’λλα Αλατούχα απόβλητα ΕΠ 06 04 04  απόβλητα που περιέχουν υδράργυρο
01.24 ’λλα Αλατούχα απόβλητα ΕΠ 06 04 05  απόβλητα που περιέχουν άλλα βαρέα μέταλλα
01.24 ’λλα Αλατούχα απόβλητα ΕΠ 06 06 02  απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες θειούχες ουσίες
01.24 ’λλα Αλατούχα απόβλητα ΜΗ ΕΠ 06 06 03  απόβλητα που περιέχουν θειούχες ουσίες εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 06 06 02
01.24 ’λλα Αλατούχα απόβλητα ΕΠ 10 03 08  αλατώδεις σκωρίες δευτεροβάθμιας παραγωγής μεταλλεύματος
01.24 ’λλα Αλατούχα απόβλητα ΕΠ 10 04 03  αρσενικό ασβέστιο
01.24 ’λλα Αλατούχα απόβλητα ΕΠ 11 01 08  λάσπες από τη διαμόρφωση φωσφορικής επικάλυψης σε μέταλλο
01.24 ’λλα Αλατούχα απόβλητα ΕΠ 11 02 05  απόβλητα από υδρομεταλλουργικές διεργασίες χαλκού που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
01.24 ’λλα Αλατούχα απόβλητα ΜΗ ΕΠ 11 02 06  απόβλητα από υδρομεταλλουργικές διεργασίες χαλκού εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο 11 02 05
01.24 ’λλα Αλατούχα απόβλητα ΕΠ 11 03 02  άλλα απόβλητα
01.24 ’λλα Αλατούχα απόβλητα ΕΠ 11 05 04  εξαντλημένος ρευστοποιητής
01.24 ’λλα Αλατούχα απόβλητα ΕΠ 16 09 01  υπερμαγγανικά, π.χ. υπερμαγγανικό κάλιο
01.24 ’λλα Αλατούχα απόβλητα ΕΠ 16 09 02  χρωμικά άλατα, π.χ. χρωμικό κάλιο, διχρωμικό κάλιο ή νάτριο
01.3 Χρησιμοποιημένα έλαια ΕΠ    
01.31 Χρησιμοποιημένα έλαια κινητήρων ΕΠ 13 02 04  χλωριωμένα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης με βάση τα ορυκτά
01.31 Χρησιμοποιημένα έλαια κινητήρων ΕΠ 13 02 05  μη χλωριωμένα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης με βάση τα ορυκτά
01.31 Χρησιμοποιημένα έλαια κινητήρων ΕΠ 13 02 06  συνθετικά έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης
01.31 Χρησιμοποιημένα έλαια κινητήρων ΕΠ 13 02 07  άμεσα βιοαποικοδομήσιμα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης
01.31 Χρησιμοποιημένα έλαια κινητήρων ΕΠ 13 02 08  άλλα έλαια μηχανής κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης
01.32 ’λλα χρησιμοποιημένα έλαια ΕΠ 05 01 02  λάσπες από τον αφαλατωτή
01.32 ’λλα χρησιμοποιημένα έλαια ΕΠ 05 01 03  λάσπες του πυθμένα δεξαμενών
01.32 ’λλα χρησιμοποιημένα έλαια ΕΠ 05 01 04  οξινοαλκυλικές λάσπες
01.32 ’λλα χρησιμοποιημένα έλαια ΕΠ 05 01 12  οξέα περιέχοντα πετρέλαιο
01.32 ’λλα χρησιμοποιημένα έλαια ΕΠ 08 03 19  έλαια διασποράς
01.32 ’λλα χρησιμοποιημένα έλαια ΕΠ 08 04 17  ρητινέλαια
01.32 ’λλα χρησιμοποιημένα έλαια ΕΠ 12 01 06  απόβλητα ελαίων μεταλλοτεχνίας που περιέχουν αλογόνα με βάση τα ορυκτά (εκτός γαλακτωδών και διαλυμάτων)
01.32 ’λλα χρησιμοποιημένα έλαια ΕΠ 12 01 07  απόβλητα ελαίων μεταλλοτεχνίας που δεν περιέχουν αλογόνα με βάση τα ορυκτά (εκτός γαλακτωδών και διαλυμάτων)
01.32 ’λλα χρησιμοποιημένα έλαια ΕΠ 12 01 08  γαλακτώματα και διαλύματα μεταλλοτεχνίας που περιέχουν αλογόνα
01.32 ’λλα χρησιμοποιημένα έλαια ΕΠ 12 01 09  γαλακτώματα και διαλύματα μεταλλοτεχνίας που δεν περιέχουν αλογόνα
01.32 ’λλα χρησιμοποιημένα έλαια ΕΠ 12 01 10  συνθετικά έλαια μεταλλοτεχνίας
01.32 ’λλα χρησιμοποιημένα έλαια ΕΠ 12 01 12  εξαντλημένοι κηροί και λίπη
01.32 ’λλα χρησιμοποιημένα έλαια ΕΠ 12 01 18  λάσπη μετάλλων (λάσπη από λείανση, στίλβωση και λείανση με αλοιφή) που περιέχει πετρέλαιο
01.32 ’λλα χρησιμοποιημένα έλαια ΕΠ 12 01 19  άμεσα βιοαποικοδομήσιμα έλαια μεταλλοτεχνίας
01.32 ’λλα χρησιμοποιημένα έλαια ΕΠ 13 01 04  χλωριωμένα γαλακτώματα
01.32 ’λλα χρησιμοποιημένα έλαια ΕΠ 13 01 05  μη χλωριωμένα γαλακτώματα
01.32 ’λλα χρησιμοποιημένα έλαια ΕΠ 13 01 09  χλωριωμένα υδραυλικά έλαια με βάση τα ορυκτά
01.32 ’λλα χρησιμοποιημένα έλαια ΕΠ 13 01 10  μη χλωριωμένα υδραυλικά έλαια με βάση τα ορυκτά
01.32 ’λλα χρησιμοποιημένα έλαια ΕΠ 13 01 11  συνθετικά υδραυλικά έλαια
01.32 ’λλα χρησιμοποιημένα έλαια ΕΠ 13 01 12  άμεσα βιοαποικοδομήσιμα υδραυλικά έλαια
01.32 ’λλα χρησιμοποιημένα έλαια ΕΠ 13 01 13  άλλα υδραυλικά έλαια
01.32 ’λλα χρησιμοποιημένα έλαια ΕΠ 13 03 06  χλωριωμένα έλαια μόνωσης και μεταφοράς θερμότητας με βάση τα ορυκτά εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 13 03 01
01.32 ’λλα χρησιμοποιημένα έλαια ΕΠ 13 03 07  μη χλωριωμένα έλαια μόνωσης και μεταφοράς θερμότητας με βάση τα ορυκτά 
01.32 ’λλα χρησιμοποιημένα έλαια ΕΠ 13 03 08  συνθετικά έλαια μόνωσης και μεταφοράς θερμότητας
01.32 ’λλα χρησιμοποιημένα έλαια ΕΠ 13 03 09  άμεσα βιοαποικοδομήσιμα έλαια μόνωσης και μεταφοράς θερμότητας
01.32 ’λλα χρησιμοποιημένα έλαια ΕΠ 13 03 10  άλλα έλαια μόνωσης και μεταφοράς θερμότητας
01.32 ’λλα χρησιμοποιημένα έλαια ΕΠ 13 05 06  έλαια από διαχωριστές ελαίου/νερού
01.32 ’λλα χρησιμοποιημένα έλαια ΕΠ 20 01 26  έλαια και λίπη εκτός των αναφερομένων στο 20 01 25
01.4 Χρησιμοποιημένοι Χημικοί Καταλύτες ΕΠ    
01.4 Χρησιμοποιημένοι Χημικοί Καταλύτες ΜΗ ΕΠ    
01.41 Χρησιμοποιημένοι Χημικοί Καταλύτες ΜΗ ΕΠ 16 08 01   εξαντλημένοι καταλύτες που περιέχουν χρυσό, άργυρο, ρήνιο, ρόδιο, παλλάδιο, ιρίδιο ή λευκόχρυσο (εκτός 16 08 07)
01.41 Χρησιμοποιημένοι Χημικοί Καταλύτες ΕΠ 16 08 02  εξαντλημένοι καταλύτες που περιέχουν επικίνδυνα μεταβατικά μέταλλα ή επικίνδυνες ενώσεις μεταβατικών μετάλλων
01.41 Χρησιμοποιημένοι Χημικοί Καταλύτες ΜΗ ΕΠ 16 08 03   εξαντλημένοι καταλύτες που περιέχουν μεταβατικά μέταλλα ή ενώσεις μεταβατικών μετάλλων μη προδιαγραφόμενα άλλως
01.41 Χρησιμοποιημένοι Χημικοί Καταλύτες ΜΗ ΕΠ 16 08 04   εξαντλημένοι καταλύτες πυρόλυσης ρευστής κλίνης (εκτός 16 08 07)
01.41 Χρησιμοποιημένοι Χημικοί Καταλύτες ΕΠ 16 08 05  εξαντλημένοι καταλύτες που περιέχουν φωσφορικό οξύ
01.41 Χρησιμοποιημένοι Χημικοί Καταλύτες ΕΠ 16 08 06  αχρηστευμένα υγρά που χρησιμοποιήθηκαν ως καταλύτες
01.41 Χρησιμοποιημένοι Χημικοί Καταλύτες ΕΠ 16 08 07  εξαντλημένοι καταλύτες που έχουν μολυνθεί από επικίνδυνες ουσίες
02 Απόβλητα Χημικών Παρασκευασμάτων      
02.1 Χημικές Ουσίες Εκτός Προδιαγραφών ΕΠ    
02.1 Χημικές Ουσίες Εκτός Προδιαγραφών ΜΗ ΕΠ    
02.11 Απόβλητα Αγροχημικών Προϊόντων ΕΠ 02 01 08  αγροχημικά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
02.11 Απόβλητα Αγροχημικών Προϊόντων ΜΗ ΕΠ 02 01 09   αγροχημικά απόβλητα εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 02 01 08
02.11 Απόβλητα Αγροχημικών Προϊόντων ΕΠ 06 13 01  ανόργανα προϊόντα προστασίας φυτών, συντηρητικά υλικά ξύλου και άλλα βιοκτόνα
02.11 Απόβλητα Αγροχημικών Προϊόντων ΕΠ 20 01 19  ζιζανιοκτόνα
02.12 Αχρησιμοποίητα Φάρμακα ΕΠ 07 05 13  στερεά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
02.12 Αχρησιμοποίητα Φάρμακα ΜΗ ΕΠ 07 05 14   στερεά απόβλητα εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο 07 05 13
02.12 Αχρησιμοποίητα Φάρμακα ΕΠ 18 01 08  κυτταροτοξικές και κυτταροστατικές φαρμακευτικές ουσίες
02.12 Αχρησιμοποίητα Φάρμακα ΜΗ ΕΠ 18 01 09   φαρμακευτικές ουσίες εκτός των αναφερομένων στο 18 01 08
02.12 Αχρησιμοποίητα Φάρμακα ΕΠ 18 02 07  κυτταροτοξικές και κυτταροστατικές φαρμακευτικές ουσίες
02.12 Αχρησιμοποίητα Φάρμακα ΜΗ ΕΠ 18 02 08   φαρμακευτικές ουσίες εκτός των αναφερομένων στο 18 02 07
02.12 Αχρησιμοποίητα Φάρμακα ΕΠ 20 01 31  κυτταροτοξικές και κυτταροστατικές φαρμακευτικές ουσίες
02.12 Αχρησιμοποίητα Φάρμακα ΜΗ ΕΠ 20 01 32   φαρμακευτικές ουσίες εκτός των αναφερομένων στο 20 01 31
02.13 Απόβλητα Χρωμάτων, Βερνικιών, Μελανών και κολλητικών ουσιών ΕΠ 04 02 16  χρώματα και βαφές που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
02.13 Απόβλητα Χρωμάτων, Βερνικιών, Μελανών και κολλητικών ουσιών ΜΗ ΕΠ 04 02 17   χρώματα και βαφές εκτός των αναφερομένων στο 04 02 16
02.13 Απόβλητα Χρωμάτων, Βερνικιών, Μελανών και κολλητικών ουσιών ΕΠ 08 01 11  απόβλητα από χρώματα και βερνίκια που περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες
02.13 Απόβλητα Χρωμάτων, Βερνικιών, Μελανών και κολλητικών ουσιών ΜΗ ΕΠ 08 01 12   απόβλητα από χρώματα και βερνίκια εκτός των αναφερομένων στο 08 01 11
02.13 Απόβλητα Χρωμάτων, Βερνικιών, Μελανών και κολλητικών ουσιών ΕΠ 08 01 13  λάσπες από χρώματα ή βερνίκια που περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες
02.13 Απόβλητα Χρωμάτων, Βερνικιών, Μελανών και κολλητικών ουσιών ΜΗ ΕΠ 08 01 14   λάσπες από χρώματα ή βερνίκια εκτός των αναφερομένων στο 08 01 13
02.13 Απόβλητα Χρωμάτων, Βερνικιών, Μελανών και κολλητικών ουσιών ΕΠ 08 01 15  υδαρείς λάσπες που περιέχουν χρώματα ή βερνίκια με οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες
02.13 Απόβλητα Χρωμάτων, Βερνικιών, Μελανών και κολλητικών ουσιών ΜΗ ΕΠ 08 01 16   υδαρείς λάσπες που περιέχουν χρώματα ή βερνίκια εκτός των αναφερομένων στο 08 01 15
02.13 Απόβλητα Χρωμάτων, Βερνικιών, Μελανών και κολλητικών ουσιών ΕΠ 08 01 17  απόβλητα από αφαίρεση χρωμάτων ή βερνικιών που περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες
02.13 Απόβλητα Χρωμάτων, Βερνικιών, Μελανών και κολλητικών ουσιών ΜΗ ΕΠ 08 01 18   απόβλητα από αφαίρεση χρωμάτων ή βερνικιών εκτός των αναφερομένων στο 08 01 17
02.13 Απόβλητα Χρωμάτων, Βερνικιών, Μελανών και κολλητικών ουσιών ΕΠ 08 01 19  υδατικά αιωρήματα που περιέχουν χρώματα ή βερνίκια με οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες
02.13 Απόβλητα Χρωμάτων, Βερνικιών, Μελανών και κολλητικών ουσιών ΜΗ ΕΠ 08 01 20   υδατικά αιωρήματα που περιέχουν χρώματα ή βερνίκια εκτός των αναφερομένων στο 08 01 19
02.13 Απόβλητα Χρωμάτων, Βερνικιών, Μελανών και κολλητικών ουσιών ΜΗ ΕΠ 08 02 01   απόβλητα από σκόνες επικαλύψεων
02.13 Απόβλητα Χρωμάτων, Βερνικιών, Μελανών και κολλητικών ουσιών ΜΗ ΕΠ 08 03 07   υδαρείς λάσπες που περιέχουν μελάνη
02.13 Απόβλητα Χρωμάτων, Βερνικιών, Μελανών και κολλητικών ουσιών ΜΗ ΕΠ 08 03 08   υδαρή υγρά απόβλητα που περιέχουν μελάνη
02.13 Απόβλητα Χρωμάτων, Βερνικιών, Μελανών και κολλητικών ουσιών ΕΠ 08 03 12  απόβλητα μελανών που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
02.13 Απόβλητα Χρωμάτων, Βερνικιών, Μελανών και κολλητικών ουσιών ΜΗ ΕΠ 08 03 13   απόβλητα μελανών εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο 08 03 12
02.13 Απόβλητα Χρωμάτων, Βερνικιών, Μελανών και κολλητικών ουσιών ΕΠ 08 03 14  λάσπες μελάνης που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
02.13 Απόβλητα Χρωμάτων, Βερνικιών, Μελανών και κολλητικών ουσιών ΜΗ ΕΠ 08 03 15   λάσπες μελάνης εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο 08 03 14
02.13 Απόβλητα Χρωμάτων, Βερνικιών, Μελανών και κολλητικών ουσιών ΕΠ 08 03 17  απόβλητα τόνερ εκτύπωσης που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
02.13 Απόβλητα Χρωμάτων, Βερνικιών, Μελανών και κολλητικών ουσιών ΜΗ ΕΠ 08 03 18   απόβλητα τόνερ εκτύπωσης εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο 08 03 17
02.13 Απόβλητα Χρωμάτων, Βερνικιών, Μελανών και κολλητικών ουσιών ΕΠ 08 04 09  απόβλητα κολλών και στεγανωτικών υλικών που περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες
02.13 Απόβλητα Χρωμάτων, Βερνικιών, Μελανών και κολλητικών ουσιών ΜΗ ΕΠ 08 04 10   απόβλητα κολλών και στεγανωτικών υλικών εκτός των αναφερομένων στο 08 04 09
02.13 Απόβλητα Χρωμάτων, Βερνικιών, Μελανών και κολλητικών ουσιών ΕΠ 08 04 11  λάσπες κολλών και στεγανωτικών υλικών που περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες
02.13 Απόβλητα Χρωμάτων, Βερνικιών, Μελανών και κολλητικών ουσιών ΜΗ ΕΠ 08 04 12   λάσπες κολλών και στεγανωτικών υλικών εκτός των αναφερομένων στο 08 04 11
02.13 Απόβλητα Χρωμάτων, Βερνικιών, Μελανών και κολλητικών ουσιών ΕΠ 08 04 13  υδαρείς λάσπες που περιέχουν κόλλες ή στεγανωτικά υλικά με οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες
02.13 Απόβλητα Χρωμάτων, Βερνικιών, Μελανών και κολλητικών ουσιών ΜΗ ΕΠ 08 04 14   υδαρείς λάσπες που περιέχουν κόλλες ή στεγανωτικά υλικά εκτός των αναφερομένων στο 08 04 13
02.13 Απόβλητα Χρωμάτων, Βερνικιών, Μελανών και κολλητικών ουσιών ΕΠ 08 04 15  υδατικά υγρά απόβλητα που περιέχουν κόλλες ή στεγανωτικά υλικά με οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες
02.13 Απόβλητα Χρωμάτων, Βερνικιών, Μελανών και κολλητικών ουσιών ΜΗ ΕΠ 08 04 16   υδατικά υγρά απόβλητα που περιέχουν κόλλες ή στεγανωτικά υλικά εκτός των αναφερομένων στο 08 04 15
02.13 Απόβλητα Χρωμάτων, Βερνικιών, Μελανών και κολλητικών ουσιών ΕΠ 20 01 27  χρώματα, μελάνες, κόλλες και ρητίνες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
02.13 Απόβλητα Χρωμάτων, Βερνικιών, Μελανών και κολλητικών ουσιών ΜΗ ΕΠ 20 01 28   χρώματα, μελάνες, κόλλες και ρητίνες εκτός των αναφερομένων στο 20 01 27
02.14 ’λλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΜΗ ΕΠ 02 07 03   απόβλητα από χημική επεξεργασία
02.14 ’λλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΕΠ 03 02 01  μη αλογονωμένα οργανικά συντηρητικά ξύλου
02.14 ’λλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΕΠ 03 02 02  οργανοχλωριωμένα συντηρητικά ξύλου
02.14 ’λλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΕΠ 03 02 03  οργανομεταλλικά συντηρητικά ξύλου
02.14 ’λλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΕΠ 03 02 04  ανόργανα συντηρητικά ξύλου
02.14 ’λλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΕΠ 03 02 05  άλλα συντηρητικά ξύλου που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
02.14 ’λλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΜΗ ΕΠ 03 02 99   συντηρητικά ξύλου μη προδιαγραφόμενα άλλως
02.14 ’λλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΜΗ ΕΠ 04 01 09   απόβλητα από επένδυση και τελείωμα
02.14 ’λλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΕΠ 04 02 14  απόβλητα από φινίρισμα που περιέχουν οργανικούς διαλύτες
02.14 ’λλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΜΗ ΕΠ 04 02 15   απόβλητα από φινίρισμα εκτός των αναφερομένωνστο 04 02 14
02.14 ’λλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΕΠ 05 07 01  απόβλητα που περιέχουν υδράργυρο
02.14 ’λλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΕΠ 06 08 02  απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνα χλωροσιλάνια
02.14 ’λλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΕΠ 06 10 02  απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
02.14 ’λλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΕΠ 07 02 14  απόβλητα από πρόσθετα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
02.14 ’λλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΜΗ ΕΠ 07 02 15   απόβλητα από πρόσθετα εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο 07 02 14
02.14 ’λλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΕΠ 07 02 16  απόβλητα που περιέχουν σιλικόνες
02.14 ’λλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΜΗ ΕΠ 07 02 17   απόβλητα που περιέχουν σιλικόνες εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο 07 02 16
02.14 ’λλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΕΠ 07 04 13  στερεά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
02.14 ’λλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΕΠ 08 01 21  απόβλητα από υλικά αφαίρεσης χρωμάτων ή βερνικιών
02.14 ’λλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΕΠ 08 05 01  απόβλητα ισοκυανικών ενώσεων
02.14 ’λλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΕΠ 10 09 13  απόβλητα δεσμευτικών παραγόντων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
02.14 ’λλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΕΠ 10 09 15  απόβλητα παραγόντων ανίχνευσης ρωγμών που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
02.14 ’λλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΜΗ ΕΠ 10 09 16   απόβλητα παραγόντων ανίχνευσης ρωγμών εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο 10 09 15
02.14 ’λλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΕΠ 10 10 13  απόβλητα δεσμευτικών παραγόντων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
02.14 ’λλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΜΗ ΕΠ 10 10 14   απόβλητα δεσμευτικών παραγόντων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο 10 10 13
02.14 ’λλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΕΠ 10 10 15  απόβλητα παραγόντων ανίχνευσης ρωγμών που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
02.14 ’λλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΜΗ ΕΠ 10 10 16   απόβλητα παραγόντων ανίχνευσης ρωγμών εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο 10 10 15
02.14 ’λλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΕΠ 11 01 16  κεκορεσμένες ή εξηντλημένες ιοντοανταλλακτικές ρητίνες 
02.14 ’λλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΕΠ 11 01 98 άλλα απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
02.14 ’λλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΕΠ 16 01 13  υγρά φρένων
02.14 ’λλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΕΠ 16 01 14  αντιψυκτικά υγρά που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
02.14 ’λλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΜΗ ΕΠ 16 01 15   αντιψυκτικά υγρά εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο 16 01 14
02.14 ’λλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΕΠ 16 05 04  αέρια σε δοχεία πίεσης (περιλαμβάνονται αλόνες) που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
02.14 ’λλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΜΗ ΕΠ 16 05 05   αέρια σε δοχεία πίεσης εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο 16 05 04
02.14 ’λλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΕΠ 16 09 03  υπεροξείδια, π.χ. υπεροξείδιο υδρογόνου
02.14 ’λλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΕΠ 16 09 04  οξειδωτικές ουσίες μη προδιαγραφόμενες άλλως
02.14 ’λλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΕΠ 18 01 06  χημικές ουσίες που αποτελούνται από ή περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
02.14 ’λλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΜΗ ΕΠ 18 01 07   χημικές ουσίες εκτός των αναφερομένων στο 18 01 06
02.14 ’λλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΕΠ 18 02 05  χημικές ουσίες που αποτελούνται από ή περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
02.14 ’λλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΜΗ ΕΠ 18 02 06   χημικές ουσίες εκτός των αναφερομένων στο 18 02 05
02.14 ’λλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΕΠ 20 01 17  φωτογραφικά χημικά
02.14 ’λλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΕΠ 20 01 29  απορρυπαντικά που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
02.14 ’λλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΜΗ ΕΠ 20 01 30   απορρυπαντικά εκτός των αναφερομένων στο 20 01 29
02.2 Αχρησιμοποίητες Εκρηκτικές Ύλες ΕΠ    
02.21 Απόβλητα εκρηκτικών υλών και πυροτεχνικών προιόντων ΕΠ 16 04 02  απόβλητα πυροτεχνημάτων
02.21 Απόβλητα εκρηκτικών υλών και πυροτεχνικών προιόντων ΕΠ 16 04 03  άλλα απόβλητα εκρηκτικά
02.22 ’χρηστα Πυρομαχικά ΕΠ 16 04 01  άχρηστα πυρομαχικά
02.3 Απόβλητα Χημικών Μειγμάτων ΕΠ    
02.3 Απόβλητα Χημικών Μειγμάτων ΜΗ ΕΠ    
02.31 Μικρές ποσότητες αποβλήτων χημικών μειγμάτων ΕΠ 16 05 06  εργαστηριακά χημικά υλικά που αποτελούνται από επικίνδυνες ουσίες ή τα οποία περιέχουν επικίνδυνες ουσίες, περιλαμβανομένων μειγμάτων εργαστηριακών χημικών υλικών
02.31 Μικρές ποσότητες αποβλήτων χημικών μειγμάτων ΕΠ 16 05 07  απορριπτόμενα ανόργανα χημικά υλικά που αποτελούνται από επικίνδυνες ουσίες ή που τις περιέχουν
02.31 Μικρές ποσότητες αποβλήτων χημικών μειγμάτων ΕΠ 16 05 08  απορριπτόμενα οργανικά χημικά υλικά που αποτελούνται από επικίνδυνες ουσίες ή που τις περιέχουν
02.31 Μικρές ποσότητες αποβλήτων χημικών μειγμάτων ΜΗ ΕΠ 16 05 09   απορριπτόμενα χημικά υλικά εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 16 05 06, 16 05 07 ή 16 05 08
02.33 Συσκευασία μολυσμένη από επικίνδυνες ουσίες ΕΠ 15 01 10  συσκευασίες που περιέχουν κατάλοιπα επικινδύνων ουσιών ή έχουν μολυνθεί από αυτές
03 ’λλα Χημικά Απόβλητα      
03.1 Χημικά Ιζήματα και υπολείμματα ΕΠ    
03.1 Χημικά Ιζήματα και υπολείμματα ΜΗ ΕΠ    
03.11 Πίσσες και Ανθρακούχα απόβλητα ΕΠ 05 01 07  όξινες πίσσες
03.11 Πίσσες και Ανθρακούχα απόβλητα ΕΠ 05 01 08  άλλες πίσσες
03.11 Πίσσες και Ανθρακούχα απόβλητα ΜΗ ΕΠ 05 01 17   άσφαλτος
03.11 Πίσσες και Ανθρακούχα απόβλητα ΕΠ 05 06 01  όξινες πίσσες
03.11 Πίσσες και Ανθρακούχα απόβλητα ΕΠ 05 06 03  άλλες πίσσες
03.11 Πίσσες και Ανθρακούχα απόβλητα ΜΗ ΕΠ 06 13 03   αιθάλη
03.11 Πίσσες και Ανθρακούχα απόβλητα ΕΠ 06 13 05  καπνιά
03.11 Πίσσες και Ανθρακούχα απόβλητα ΜΗ ΕΠ 10 01 25   απόβλητα από την αποθήκευση και προπαρασκευή καυσίμων για μονάδες παραγωγής ισχύος με καύσιμο τον άνθρακα
03.11 Πίσσες και Ανθρακούχα απόβλητα ΜΗ ΕΠ 10 03 02   απορρίμματα θετικών ηλεκτροδίων
03.11 Πίσσες και Ανθρακούχα απόβλητα ΕΠ 10 03 17  απόβλητα που περιέχουν πίσσα από την παραγωγή θετικών ηλεκτροδίων
03.11 Πίσσες και Ανθρακούχα απόβλητα ΜΗ ΕΠ 10 03 18   απόβλητα που περιέχουν άνθρακα από την παραγωγή θετικών ηλεκτροδίων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο 10 03 17
03.11 Πίσσες και Ανθρακούχα απόβλητα ΕΠ 10 08 12  απόβλητα που περιέχουν πίσσα από την παραγωγή θετικών ηλεκτροδίων
03.11 Πίσσες και Ανθρακούχα απόβλητα ΜΗ ΕΠ 10 08 13   απόβλητα που περιέχουν άνθρακα από την παραγωγή θετικών ηλεκτροδίων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο 10 08 12
03.11 Πίσσες και Ανθρακούχα απόβλητα ΜΗ ΕΠ 10 08 14   απορρίμματα θετικών ηλεκτροδίων
03.11 Πίσσες και Ανθρακούχα απόβλητα ΜΗ ΕΠ 11 02 03   απόβλητα από την παραγωγή θετικών ηλεκτροδίων για υδαρείς ηλεκτρολυτικές διεργασίες
03.11 Πίσσες και Ανθρακούχα απόβλητα ΕΠ 19 11 02  όξινες πίσσες
03.11 Πίσσες και Ανθρακούχα απόβλητα ΜΗ ΕΠ 20 01 41   απόβλητα από τον καθαρισμό καμινάδων
03.12 Λυματολάσπες γαλακτωμάτων ελαίων / ύδατος ΕΠ 05 01 06  λάσπες περιέχουσες πετρέλαιο από λειτουργίες συντήρησης της μονάδας ή του εξοπλισμού
03.12 Λυματολάσπες γαλακτωμάτων ελαίων / ύδατος ΕΠ 13 04 01  έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων εσωτερικής ναυσιπλοϊας
03.12 Λυματολάσπες γαλακτωμάτων ελαίων / ύδατος ΕΠ 13 04 02  έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων από αποχετεύσεις προκυμαίων
03.12 Λυματολάσπες γαλακτωμάτων ελαίων / ύδατος ΕΠ 13 04 03  έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων άλλης ναυσιπλοϊας
03.12 Λυματολάσπες γαλακτωμάτων ελαίων / ύδατος ΕΠ 13 05 01  στερεά υλικά από θαλάμους υπολειμμάτων και στερεά υλικά διαχωριστή ελαίου/νερού
03.12 Λυματολάσπες γαλακτωμάτων ελαίων / ύδατος ΕΠ 13 05 02  λάσπες διαχωριστή ελαίου/νερού
03.12 Λυματολάσπες γαλακτωμάτων ελαίων / ύδατος ΕΠ 13 05 03  λάσπες υποδοχέα
03.12 Λυματολάσπες γαλακτωμάτων ελαίων / ύδατος ΕΠ 13 05 07  ελαιώδη ύδατα από διαχωριστές ελαίου/νερού
03.12 Λυματολάσπες γαλακτωμάτων ελαίων / ύδατος ΕΠ 13 05 08  μείγματα αποβλήτων από θαλάμους υπολειμμάτων και διαχωριστές ελαίου/νερού
03.12 Λυματολάσπες γαλακτωμάτων ελαίων / ύδατος ΕΠ 13 07 01  καύσιμο πετρέλαιο και πετρέλαιο ντίζελ
03.12 Λυματολάσπες γαλακτωμάτων ελαίων / ύδατος ΕΠ 13 07 02  βενζίνη
03.12 Λυματολάσπες γαλακτωμάτων ελαίων / ύδατος ΕΠ 13 07 03  άλλα καύσιμα (συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων)
03.12 Λυματολάσπες γαλακτωμάτων ελαίων / ύδατος ΕΠ 13 08 01  λάσπες ή γαλακτώματα αφαλάτωσης
03.12 Λυματολάσπες γαλακτωμάτων ελαίων / ύδατος ΕΠ 13 08 02  άλλα γαλακτώματα
03.12 Λυματολάσπες γαλακτωμάτων ελαίων / ύδατος ΕΠ 13 08 99 λάσπες και απόβλητα από γεώτρηση νερού
03.12 Λυματολάσπες γαλακτωμάτων ελαίων / ύδατος ΕΠ 16 07 09  απόβλητα που περιέχουν άλλες επικίνδυνες ουσίες
03.12 Λυματολάσπες γαλακτωμάτων ελαίων / ύδατος ΕΠ 19 02 07  πετρέλαιο και συμπυκνώματα από διαχωρισμό
03.13 Απόβλητα Χημικών Αντιδράσεων ΜΗ ΕΠ 03 03 02   μούργα πράσινου υγρού (από την ανάκτηση διαλύματος πολτού)
03.13 Απόβλητα Χημικών Αντιδράσεων ΕΠ 04 01 03  απόβλητα απολίπανσης που περιέχουν διαλύτη χωρίς υγρή φάση
03.13 Απόβλητα Χημικών Αντιδράσεων ΜΗ ΕΠ 04 01 04   υγρό βυρσοδεψίας που περιέχει χρώμιο
03.13 Απόβλητα Χημικών Αντιδράσεων ΜΗ ΕΠ 04 01 05   υγρό βυρσοδεψίας που δεν περιέχει χρώμιο
03.13 Απόβλητα Χημικών Αντιδράσεων ΕΠ 06 07 03  λάσπη θειικού βαρίου που περιέχει υδράργυρο
03.13 Απόβλητα Χημικών Αντιδράσεων ΕΠ 07 01 01  υδατικά υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά
03.13 Απόβλητα Χημικών Αντιδράσεων ΕΠ 07 01 07  αλογονούχα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων
03.13 Απόβλητα Χημικών Αντιδράσεων ΕΠ 07 01 08  άλλα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων
03.13 Απόβλητα Χημικών Αντιδράσεων ΕΠ 07 02 01  υδατικά υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά
03.13 Απόβλητα Χημικών Αντιδράσεων ΕΠ 07 02 07  αλογονούχα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων
03.13 Απόβλητα Χημικών Αντιδράσεων ΕΠ 07 02 08  άλλα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων
03.13 Απόβλητα Χημικών Αντιδράσεων ΕΠ 07 03 01  υδατικά υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά
03.13 Απόβλητα Χημικών Αντιδράσεων ΕΠ 07 03 07  αλογονούχα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων
03.13 Απόβλητα Χημικών Αντιδράσεων ΕΠ 07 03 08  άλλα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων
03.13 Απόβλητα Χημικών Αντιδράσεων ΕΠ 07 04 01  υδατικά υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά
03.13 Απόβλητα Χημικών Αντιδράσεων ΕΠ 07 04 07  αλογονούχα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων
03.13 Απόβλητα Χημικών Αντιδράσεων ΕΠ 07 04 08  άλλα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων
03.13 Απόβλητα Χημικών Αντιδράσεων ΕΠ 07 05 01  υδατικά υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά
03.13 Απόβλητα Χημικών Αντιδράσεων ΕΠ 07 05 07  αλογονούχα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων
03.13 Απόβλητα Χημικών Αντιδράσεων ΕΠ 07 05 08  άλλα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων
03.13 Απόβλητα Χημικών Αντιδράσεων ΕΠ 07 06 01  υδατικά υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά
03.13 Απόβλητα Χημικών Αντιδράσεων ΕΠ 07 06 07  αλογονούχα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων
03.13 Απόβλητα Χημικών Αντιδράσεων ΕΠ 07 06 08  άλλα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων
03.13 Απόβλητα Χημικών Αντιδράσεων ΕΠ 07 07 01  υδατικά υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά
03.13 Απόβλητα Χημικών Αντιδράσεων ΕΠ 07 07 07  αλογονούχα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων
03.13 Απόβλητα Χημικών Αντιδράσεων ΕΠ 07 07 08  άλλα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων
03.13 Απόβλητα Χημικών Αντιδράσεων ΕΠ 09 01 13  υδατικά υγρά απόβλητα από την επιτόπου αξιοποίηση αργύρου εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο 09 01 06
03.13 Απόβλητα Χημικών Αντιδράσεων ΕΠ 11 01 11  υδαρή υγρά ξεπλύματος που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
03.13 Απόβλητα Χημικών Αντιδράσεων ΜΗ ΕΠ 11 01 12   υδαρή υγρά ξεπλύματος εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 11 01 11
03.14 Εξαντλημένα υλικά διήθησης και απορρόφησης ΕΠ 05 01 15 εξαντλημένες άργιλοι φίλτρων
03.14 Εξαντλημένα υλικά διήθησης και απορρόφησης ΕΠ 06 07 02  ενεργός άνθρακας από την παραγωγή χλωρίου
03.14 Εξαντλημένα υλικά διήθησης και απορρόφησης ΕΠ 06 13 02  εξαντλημένος ενεργός άνθρακας (εκτός 06 07 02)
03.14 Εξαντλημένα υλικά διήθησης και απορρόφησης ΕΠ 07 01 09  αλογονούχες πλάκες φίλτρων, εξαντλημένα απορροφητικά υλικά
03.14 Εξαντλημένα υλικά διήθησης και απορρόφησης ΕΠ 07 01 10  άλλες πλάκες φίλτρων, εξαντλημένα απορροφητικά υλικά
03.14 Εξαντλημένα υλικά διήθησης και απορρόφησης ΕΠ 07 02 09  αλογονούχες πλάκες φίλτρων, εξαντλημένα απορροφητικά υλικά
03.14 Εξαντλημένα υλικά διήθησης και απορρόφησης ΕΠ 07 02 10  άλλες πλάκες φίλτρων, εξαντλημένα απορροφητικά υλικά
03.14 Εξαντλημένα υλικά διήθησης και απορρόφησης ΕΠ 07 03 09  αλογονούχες πλάκες φίλτρων, εξαντλημένα απορροφητικά υλικά
03.14 Εξαντλημένα υλικά διήθησης και απορρόφησης ΕΠ 07 03 10  άλλες πλάκες φίλτρων, εξαντλημένα απορροφητικά υλικά
03.14 Εξαντλημένα υλικά διήθησης και απορρόφησης ΕΠ 07 04 09  αλογονούχες πλάκες φίλτρων, εξαντλημένα απορροφητικά υλικά
03.14 Εξαντλημένα υλικά διήθησης και απορρόφησης ΕΠ 07 04 10  άλλες πλάκες φίλτρων, εξαντλημένα απορροφητικά υλικά
03.14 Εξαντλημένα υλικά διήθησης και απορρόφησης ΕΠ 07 05 09  αλογονούχες πλάκες φίλτρων, εξαντλημένα απορροφητικά υλικά
03.14 Εξαντλημένα υλικά διήθησης και απορρόφησης ΕΠ 07 05 10  άλλες πλάκες φίλτρων, εξαντλημένα απορροφητικά υλικά
03.14 Εξαντλημένα υλικά διήθησης και απορρόφησης ΕΠ 07 06 09  αλογονούχες πλάκες φίλτρων, εξαντλημένα απορροφητικά υλικά
03.14 Εξαντλημένα υλικά διήθησης και απορρόφησης ΕΠ 07 06 10  άλλες πλάκες φίλτρων, εξαντλημένα απορροφητικά υλικά
03.14 Εξαντλημένα υλικά διήθησης και απορρόφησης ΕΠ 07 07 09  αλογονούχες πλάκες φίλτρων, εξαντλημένα απορροφητικά υλικά
03.14 Εξαντλημένα υλικά διήθησης και απορρόφησης ΕΠ 07 07 10  άλλες πλάκες φίλτρων, εξαντλημένα απορροφητικά υλικά
03.14 Εξαντλημένα υλικά διήθησης και απορρόφησης ΕΠ 11 01 15  εκλούσματα και λάσπες από συστήματα μεμβρανών ή συστήματα ανταλλαγής ιόντων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
03.14 Εξαντλημένα υλικά διήθησης και απορρόφησης ΕΠ 15 02 02  απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων (περιλαμβανομένων των φίλτρων ελαίου που δεν προδιαγράφονται άλλως), υφάσματα σκουπίσματος, προστατευτικός ρουχισμός που έχουν μολυνθεί από επικίνδυνες ουσίες
03.14 Εξαντλημένα υλικά διήθησης και απορρόφησης ΜΗ ΕΠ 15 02 03   απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων, υφάσματα σκουπίσματος και προστατευτικός ρουχισμός εκτός των αναφερομένων στο 15 02 02
03.14 Εξαντλημένα υλικά διήθησης και απορρόφησης ΕΠ 19 01 10  εξαντλημένος ενεργός άνθρακας από επεξεργασία καυσαερίων
03.14 Εξαντλημένα υλικά διήθησης και απορρόφησης ΕΠ 19 08 06  κεκορεσμένες ή εξαντλημένες ιοντοανταλλακτικές ρητίνες
03.14 Εξαντλημένα υλικά διήθησης και απορρόφησης ΕΠ 19 08 07  διαλύματα και λάσπες από την αναγέννηση ιοντοανταλλακτών
03.14 Εξαντλημένα υλικά διήθησης και απορρόφησης ΕΠ 19 08 08  απόβλητα συστημάτων μεμβράνης που περιέχουν βαρέα μέταλλα
03.14 Εξαντλημένα υλικά διήθησης και απορρόφησης ΜΗ ΕΠ 19 09 03   λάσπες από την αφαίρεση ανθρακικών αλάτων
03.14 Εξαντλημένα υλικά διήθησης και απορρόφησης ΜΗ ΕΠ 19 09 04   χρησιμοποιημένος ενεργός άνθρακας
03.14 Εξαντλημένα υλικά διήθησης και απορρόφησης ΜΗ ΕΠ 19 09 05   κεκορεσμένες ή εξαντλημένες ιοντοανταλλακτικές ρητίνες
03.14 Εξαντλημένα υλικά διήθησης και απορρόφησης ΜΗ ΕΠ 19 09 06   διαλύματα και λάσπες από την αναγέννηση ιοντοανταλλακτών
03.14 Εξαντλημένα υλικά διήθησης και απορρόφησης ΕΠ 19 11 01  εξηντλημένες άργιλοι φίλτρων
03.2 Βιομηχανικές Λυματολάσπες ΕΠ    
03.2 Βιομηχανικές Λυματολάσπες ΜΗ ΕΠ    
03.21 Λυματολάσπες από την επεξεργασία βιομηχανικών λυμάτων ΜΗ ΕΠ 03 03 05   λάσπες απομελάνωσης από την ανακύκλωση χαρτιού
03.21 Λυματολάσπες από την επεξεργασία βιομηχανικών λυμάτων ΜΗ ΕΠ 03 03 10 απορρίμματα ινών, λάσπες από ίνες, πλήσματα και επιχρίσματα προερχόμενα από μηχανικό διαχωρισμό
03.21 Λυματολάσπες από την επεξεργασία βιομηχανικών λυμάτων ΜΗ ΕΠ 04 01 06   λάσπες, ειδικότερα από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής, που περιέχουν χρώμιο
03.21 Λυματολάσπες από την επεξεργασία βιομηχανικών λυμάτων ΜΗ ΕΠ 04 01 07   λάσπες, ειδικότερα από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής, που δεν περιέχουν χρώμιο
03.21 Λυματολάσπες από την επεξεργασία βιομηχανικών λυμάτων ΕΠ 04 02 19  λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
03.21 Λυματολάσπες από την επεξεργασία βιομηχανικών λυμάτων ΜΗ ΕΠ 04 02 20   λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής εκτός των αναφερομένων στο 04 02 19
03.21 Λυματολάσπες από την επεξεργασία βιομηχανικών λυμάτων ΕΠ 05 01 09  λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
03.21 Λυματολάσπες από την επεξεργασία βιομηχανικών λυμάτων ΜΗ ΕΠ 05 01 10   λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής εκτός των αναφερομένων στο 05 01 09
03.21 Λυματολάσπες από την επεξεργασία βιομηχανικών λυμάτων ΜΗ ΕΠ 05 01 14   απόβλητα από ψυκτικές στήλες
03.21 Λυματολάσπες από την επεξεργασία βιομηχανικών λυμάτων ΜΗ ΕΠ 05 06 04   απόβλητα από ψυκτικές στήλες
03.21 Λυματολάσπες από την επεξεργασία βιομηχανικών λυμάτων ΕΠ 06 05 02  λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
03.21 Λυματολάσπες από την επεξεργασία βιομηχανικών λυμάτων ΜΗ ΕΠ 06 05 03   λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής εκτός των αναφερομένων στο 06 05 02
03.21 Λυματολάσπες από την επεξεργασία βιομηχανικών λυμάτων ΕΠ 07 01 11  λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
03.21 Λυματολάσπες από την επεξεργασία βιομηχανικών λυμάτων ΜΗ ΕΠ 07 01 12   λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής εκτός των αναφερομένων στο 07 01 11
03.21 Λυματολάσπες από την επεξεργασία βιομηχανικών λυμάτων ΕΠ 07 02 11  λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
03.21 Λυματολάσπες από την επεξεργασία βιομηχανικών λυμάτων ΜΗ ΕΠ 07 02 12   λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής εκτός των αναφερομένων στο 07 02 11
03.21 Λυματολάσπες από την επεξεργασία βιομηχανικών λυμάτων ΕΠ 07 03 11  λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
03.21 Λυματολάσπες από την επεξεργασία βιομηχανικών λυμάτων ΜΗ ΕΠ 07 03 12   λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής εκτός των αναφερομένων στο 07 03 11
03.21 Λυματολάσπες από την επεξεργασία βιομηχανικών λυμάτων ΕΠ 07 04 11  λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
03.21 Λυματολάσπες από την επεξεργασία βιομηχανικών λυμάτων ΜΗ ΕΠ 07 04 12   λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής εκτός των αναφερομένων στο 07 04 11
03.21 Λυματολάσπες από την επεξεργασία βιομηχανικών λυμάτων ΕΠ 07 05 11  λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
03.21 Λυματολάσπες από την επεξεργασία βιομηχανικών λυμάτων ΜΗ ΕΠ 07 05 12   λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής εκτός των αναφερομένων στο 07 05 11
03.21 Λυματολάσπες από την επεξεργασία βιομηχανικών λυμάτων ΕΠ 07 06 11  λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
03.21 Λυματολάσπες από την επεξεργασία βιομηχανικών λυμάτων ΜΗ ΕΠ 07 06 12   λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής εκτός των αναφερομένων στο 07 06 11
03.21 Λυματολάσπες από την επεξεργασία βιομηχανικών λυμάτων ΕΠ 07 07 11  λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
03.21 Λυματολάσπες από την επεξεργασία βιομηχανικών λυμάτων ΜΗ ΕΠ 07 07 12   λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής εκτός των αναφερομένων στο 07 07 11
03.21 Λυματολάσπες από την επεξεργασία βιομηχανικών λυμάτων ΕΠ 10 01 20  λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
03.21 Λυματολάσπες από την επεξεργασία βιομηχανικών λυμάτων ΜΗ ΕΠ 10 01 21   λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής εκτός των αναφερομένων στο 10 01 20
03.21 Λυματολάσπες από την επεξεργασία βιομηχανικών λυμάτων ΕΠ 10 01 22  υδαρείς λάσπες από τον καθαρισμό λέβητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
03.21 Λυματολάσπες από την επεξεργασία βιομηχανικών λυμάτων ΜΗ ΕΠ 10 01 23   υδαρείς λάσπες από τον καθαρισμό λέβητα εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 01 22 
03.21 Λυματολάσπες από την επεξεργασία βιομηχανικών λυμάτων ΜΗ ΕΠ 10 01 26   απόβλητα από την επεξεργασία υδάτων ψύξεως
03.21 Λυματολάσπες από την επεξεργασία βιομηχανικών λυμάτων ΜΗ ΕΠ 10 02 12   απόβλητα από την επεξεργασία νερού ψύξης εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 02 11
03.21 Λυματολάσπες από την επεξεργασία βιομηχανικών λυμάτων ΜΗ ΕΠ 10 02 15   άλλες λάσπες και πλάκες φίλτρων
03.21 Λυματολάσπες από την επεξεργασία βιομηχανικών λυμάτων ΜΗ ΕΠ 10 03 28   απόβλητα από την επεξεργασία νερού ψύξης εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 03 27
03.21 Λυματολάσπες από την επεξεργασία βιομηχανικών λυμάτων ΜΗ ΕΠ 10 04 10   απόβλητα από την επεξεργασία νερού ψύξης εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 04 09
03.21 Λυματολάσπες από την επεξεργασία βιομηχανικών λυμάτων ΜΗ ΕΠ 10 05 09   απόβλητα από την επεξεργασία νερού ψύξης εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 05 08
03.21 Λυματολάσπες από την επεξεργασία βιομηχανικών λυμάτων ΜΗ ΕΠ 10 06 10   απόβλητα από την επεξεργασία νερού ψύξης εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 06 09
03.21 Λυματολάσπες από την επεξεργασία βιομηχανικών λυμάτων ΜΗ ΕΠ 10 07 08   απόβλητα από την επεξεργασία νερού ψύξης εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 07 07
03.21 Λυματολάσπες από την επεξεργασία βιομηχανικών λυμάτων ΜΗ ΕΠ 10 08 20   απόβλητα από την επεξεργασία νερού ψύξης εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 08 19
03.21 Λυματολάσπες από την επεξεργασία βιομηχανικών λυμάτων ΕΠ 10 11 19  στερεά απόβλητα από την επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
03.21 Λυματολάσπες από την επεξεργασία βιομηχανικών λυμάτων ΜΗ ΕΠ 10 11 20   στερεά απόβλητα από την επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 11 19
03.21 Λυματολάσπες από την επεξεργασία βιομηχανικών λυμάτων ΜΗ ΕΠ 10 12 13   λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής
03.21 Λυματολάσπες από την επεξεργασία βιομηχανικών λυμάτων ΕΠ 11 01 09  λάσπες και πλάκες φίλτρων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
03.21 Λυματολάσπες από την επεξεργασία βιομηχανικών λυμάτων ΜΗ ΕΠ 11 01 10   λάσπες και πλάκες φίλτρων εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 11 01 09
03.21 Λυματολάσπες από την επεξεργασία βιομηχανικών λυμάτων ΕΠ 11 02 07  άλλα απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
03.21 Λυματολάσπες από την επεξεργασία βιομηχανικών λυμάτων ΕΠ 12 01 14  λάσπες μεταλλοτεχνίας που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
03.21 Λυματολάσπες από την επεξεργασία βιομηχανικών λυμάτων ΜΗ ΕΠ 12 01 15   λάσπες μεταλλοτεχνίας εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 12 01 14
03.21 Λυματολάσπες από την επεξεργασία βιομηχανικών λυμάτων ΕΠ 16 10 01  υδαρή υγρά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
03.21 Λυματολάσπες από την επεξεργασία βιομηχανικών λυμάτων ΜΗ ΕΠ 16 10 02   υδαρή υγρά απόβλητα εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 16 10 01
03.21 Λυματολάσπες από την επεξεργασία βιομηχανικών λυμάτων ΕΠ 16 10 03  υδαρή συμπυκνώματα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
03.21 Λυματολάσπες από την επεξεργασία βιομηχανικών λυμάτων ΜΗ ΕΠ 16 10 04   υδαρή συμπυκνώματα εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 16 10 03
03.21 Λυματολάσπες από την επεξεργασία βιομηχανικών λυμάτων ΕΠ 19 08 11  λάσπες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες από τη βιολογική επεξεργασία αποβλήτων βιομηχανικών υδάτων
03.21 Λυματολάσπες από την επεξεργασία βιομηχανικών λυμάτων ΜΗ ΕΠ 19 08 12   λάσπες από τη βιολογική επεξεργασία αποβλήτων βιομηχανικών υδάτων εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 19 08 11
03.21 Λυματολάσπες από την επεξεργασία βιομηχανικών λυμάτων ΕΠ 19 08 13  λάσπες που περιέχουν ουσίες από άλλη επεξεργασία αποβλήτων βιομηχανικών υδάτων
03.21 Λυματολάσπες από την επεξεργασία βιομηχανικών λυμάτων ΜΗ ΕΠ 19 08 14   λάσπες από άλλη επεξεργασία αποβλήτων βιομηχανικών υδάτων εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 19 08 13
03.21 Λυματολάσπες από την επεξεργασία βιομηχανικών λυμάτων ΕΠ 19 13 03  λάσπες από την εξυγίανση χωμάτων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
03.21 Λυματολάσπες από την επεξεργασία βιομηχανικών λυμάτων ΜΗ ΕΠ 19 13 04   λάσπες από την εξυγίανση χωμάτων εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 19 13 03
03.21 Λυματολάσπες από την επεξεργασία βιομηχανικών λυμάτων ΕΠ 19 13 05  λάσπες από την εξυγίανση υπογείων υδάτων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
03.21 Λυματολάσπες από την επεξεργασία βιομηχανικών λυμάτων ΜΗ ΕΠ 19 13 06   λάσπες από την εξυγίανση υπογείων υδάτων εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 19 13 05
03.21 Λυματολάσπες από την επεξεργασία βιομηχανικών λυμάτων ΕΠ 19 13 07  υδαρή υγρά απόβλητα και υδαρή συμπυκνώματα από την εξυγίανση υπογείων υδάτων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
03.21 Λυματολάσπες από την επεξεργασία βιομηχανικών λυμάτων ΜΗ ΕΠ 19 13 08   υδαρή υγρά απόβλητα και υδαρή συμπυκνώματα από την εξυγίανση υπογείων υδάτων εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 19 13 07
03.22 Λυματολάσπες που περιέχουν υδρογονάνθρακες ΕΠ 01 05 05  λάσπες και απόβλητα από γεώτρηση που περιέχουν πετρέλαιο
03.22 Λυματολάσπες που περιέχουν υδρογονάνθρακες ΕΠ 10 02 11  απόβλητα από επεξεργασία νερού ψύξης που περιέχουν πετρέλαιο
03.22 Λυματολάσπες που περιέχουν υδρογονάνθρακες ΕΠ 10 03 27  απόβλητα από επεξεργασία νερού ψύξης που περιέχουν πετρέλαιο
03.22 Λυματολάσπες που περιέχουν υδρογονάνθρακες ΕΠ 10 04 09  απόβλητα από επεξεργασία νερού ψύξης που περιέχουν πετρέλαιο
03.22 Λυματολάσπες που περιέχουν υδρογονάνθρακες ΕΠ 10 05 08  απόβλητα από επεξεργασία νερού ψύξης που περιέχουν πετρέλαιο
03.22 Λυματολάσπες που περιέχουν υδρογονάνθρακες ΕΠ 10 06 09  απόβλητα από επεξεργασία νερού ψύξης που περιέχουν πετρέλαιο
03.22 Λυματολάσπες που περιέχουν υδρογονάνθρακες ΕΠ 10 07 07  απόβλητα από επεξεργασία νερού ψύξης που περιέχουν πετρέλαιο
03.22 Λυματολάσπες που περιέχουν υδρογονάνθρακες ΕΠ 10 08 19  απόβλητα από επεξεργασία νερού ψύξης που περιέχουν πετρέλαιο
03.22 Λυματολάσπες που περιέχουν υδρογονάνθρακες ΕΠ 12 03 01  υδατικά υγρά πλυσίματος
03.22 Λυματολάσπες που περιέχουν υδρογονάνθρακες ΕΠ 12 03 02  απόβλητα απολίπανσης με ατμό
03.22 Λυματολάσπες που περιέχουν υδρογονάνθρακες ΕΠ 16 07 08  απόβλητα που περιέχουν πετρέλαιο
03.22 Λυματολάσπες που περιέχουν υδρογονάνθρακες ΕΠ 19 08 10  μείγματα λιπών και ελαίων από το διαχωρισμό ελαίου/ύδατος εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 19 08 09
03.22 Λυματολάσπες που περιέχουν υδρογονάνθρακες ΕΠ 19 11 03  υδαρή υγρά απόβλητα
03.3 Λυματολάσπες και υγρά απόβλητα από επεξεργασία αποβλήτων ΕΠ    
03.3 Λυματολάσπες και υγρά απόβλητα από επεξεργασία αποβλήτων ΜΗ ΕΠ    
03.31 Λυματολάσπες και υγρά απόβλητα από επεξεργασία αποβλήτων ΕΠ 19 02 05 λάσπες από φυσικοχημικές κατεργασίες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
03.31 Λυματολάσπες και υγρά απόβλητα από επεξεργασία αποβλήτων ΜΗ ΕΠ 19 02 06  λάσπες από φυσικοχημικές κατεργασίες εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 19 02 05
03.31 Λυματολάσπες και υγρά απόβλητα από επεξεργασία αποβλήτων ΕΠ 19 02 08 απόβλητα υγρών καυσίμων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
03.31 Λυματολάσπες και υγρά απόβλητα από επεξεργασία αποβλήτων ΕΠ 19 02 11 άλλα απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
03.31 Λυματολάσπες και υγρά απόβλητα από επεξεργασία αποβλήτων ΜΗ ΕΠ 19 04 04   υδαρή υγρά απόβλητα από την επαναφορά υαλοποιημένων αποβλήτων
03.31 Λυματολάσπες και υγρά απόβλητα από επεξεργασία αποβλήτων ΜΗ ΕΠ 19 06 03 υγρό από την αναερόβια επεξεργασία αστικών αποβλήτων
03.31 Λυματολάσπες και υγρά απόβλητα από επεξεργασία αποβλήτων ΜΗ ΕΠ 19 06 04 προϊόντα ζύμωσης από την αναερόβια επεξεργασία αστικών αποβλήτων
03.31 Λυματολάσπες και υγρά απόβλητα από επεξεργασία αποβλήτων ΜΗ ΕΠ 19 06 05 υγρό από την αναερόβια επεξεργασία ζωικών και φυτικών αποβλήτων
03.31 Λυματολάσπες και υγρά απόβλητα από επεξεργασία αποβλήτων ΜΗ ΕΠ 19 06 06 προϊόν ζύμωσης από την αναερόβια επεξεργασία αστικών αποβλήτων
03.31 Λυματολάσπες και υγρά απόβλητα από επεξεργασία αποβλήτων ΕΠ 19 07 02 στραγγίδια χώρου υγειονομικής ταφής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
03.31 Λυματολάσπες και υγρά απόβλητα από επεξεργασία αποβλήτων ΜΗ ΕΠ 19 07 03 στραγγίδια χώρου, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 19 07 02
03.31 Λυματολάσπες και υγρά απόβλητα από επεξεργασία αποβλήτων ΕΠ 19 11 05 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
03.31 Λυματολάσπες και υγρά απόβλητα από επεξεργασία αποβλήτων ΜΗ ΕΠ 19 11 06 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής, εκτός από τις αναφερόμενες στο 19 11 05
05 Απόβλητα από την υγειονομική περίθαλψη και βιολογικά απόβλητα      
05.1 Μολυσματικά απόβλητα από την υγειονομική περίθαλψη ΕΠ    
05.11 Μολυσματικά απόβλητα από την υγειονομική περίθαλψη ανθρώπων ΕΠ 18 01 03  απόβλητα των οποίων η συλλογή και διάθεση υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις σε σχέση με την πρόληψη μόλυνσης
05.12 Μολυσματικά απόβλητα από την υγειονομική περίθαλψη ζώων ΕΠ 18 02 02  απόβλητα των οποίων η συλλογή και διάθεση υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις σε σχέση με την πρόληψη μόλυνσης
05.2 Μη Μολυσματικά απόβλητα από την υγειονομική περίθαλψη ΜΗ ΕΠ    
05.21 Μη Μολυσματικά απόβλητα από την υγειονομική περίθαλψη ανθρώπων ΜΗ ΕΠ 18 01 01   κοπτερά εργαλεία (εκτός 18 01 03)
05.21 Μη Μολυσματικά απόβλητα από την υγειονομική περίθαλψη ανθρώπων ΜΗ ΕΠ 18 01 02   μέρη και όργανα του σώματος περιλαμβανομένων σάκων αίματος και διατηρημένο αίμα (εκτός 18 01 03)
05.21 Μη Μολυσματικά απόβλητα από την υγειονομική περίθαλψη ανθρώπων ΜΗ ΕΠ 18 01 04   απόβλητα των οποίων η συλλογή και διάθεση δεν υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις σε σχέση με την πρόληψη μόλυνσης (π.χ. επίδεσμοι, γύψινα εκμαγεία, σεντόνια, πετσέτες, ρουχισμός μιας χρήσης, απορροφητικές πάνες)
05.22 Μη Μολυσματικά απόβλητα από την υγειονομική περίθαλψη ζώων ΜΗ ΕΠ 18 02 01   κοπτερά εργαλεία (εκτός 18 02 02)
05.22 Μη Μολυσματικά απόβλητα από την υγειονομική περίθαλψη ζώων ΜΗ ΕΠ 18 02 03   άλλα απόβλητα των οποίων η συλλογή και διάθεση δεν υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις σε σχέση με την πρόληψη μόλυνσης
06 Απορρίμματα Μετάλλων      
06.1 Απορρίμματα σιδηρούχων μετάλλων εκτός από συσκευασίες ΜΗ ΕΠ    
06.11 Απορρίμματα σιδηρούχων μετάλλων εκτός από συσκευασίες ΜΗ ΕΠ 10 02 10   σκωρίες εξέλασης
06.11 Απορρίμματα σιδηρούχων μετάλλων εκτός από συσκευασίες ΜΗ ΕΠ 10 12 06   απορριπτόμενα καλούπια
06.11 Απορρίμματα σιδηρούχων μετάλλων εκτός από συσκευασίες ΜΗ ΕΠ 12 01 01   προϊόντα λιμαρίσματος και τόρνευσης σιδηρούχων μετάλλων
06.11 Απορρίμματα σιδηρούχων μετάλλων εκτός από συσκευασίες ΜΗ ΕΠ 12 01 02   σκόνη και σωματίδια σιδηρούχων μετάλλων
06.11 Απορρίμματα σιδηρούχων μετάλλων εκτός από συσκευασίες ΜΗ ΕΠ 16 01 17   σιδηρούχα μέταλλα
06.11 Απορρίμματα σιδηρούχων μετάλλων εκτός από συσκευασίες ΜΗ ΕΠ 17 04 05   σίδηρος και χάλυβας
06.11 Απορρίμματα σιδηρούχων μετάλλων εκτός από συσκευασίες ΜΗ ΕΠ 19 01 02   σιδηρούχα υλικά που αφαιρέθηκαν από την τέφρα κλιβάνου
06.11 Απορρίμματα σιδηρούχων μετάλλων εκτός από συσκευασίες ΜΗ ΕΠ 19 10 01   απόβλητα σιδήρου ή χάλυβα
06.11 Απορρίμματα σιδηρούχων μετάλλων εκτός από συσκευασίες ΜΗ ΕΠ 19 12 02   σιδηρούχα μέταλλα
06.2 Απορρίμματα μη σιδηρούχων μετάλλων  ΜΗ ΕΠ    
06.23 ’λλα απορρίμματα αλουμινίου ΜΗ ΕΠ 17 04 02   αλουμίνιο
06.24 Απορρίμματα Χαλκού ΜΗ ΕΠ 17 04 01   χαλκός, μπρούντζος, ορείχαλκος
06.25 Απορρίμματα Μολύβδου ΜΗ ΕΠ 17 04 03   μόλυβδος
06.26 Απορρίμματα ’λλων μετάλλων ΜΗ ΕΠ 11 05 01   στερεός ψευδάργυρος
06.26 Απορρίμματα ’λλων μετάλλων ΜΗ ΕΠ 12 01 03 προϊόντα λιμαρίσματος και τόρνευσης μη σιδηρούχων μετάλλων
06.26 Απορρίμματα ’λλων μετάλλων ΜΗ ΕΠ 12 01 04 σκόνη και σωματίδια μη σιδηρούχων μετάλλων μη σιδηρούχα μέταλλα
06.26 Απορρίμματα ’λλων μετάλλων ΜΗ ΕΠ 16 01 18 μη σιδηρούχα μέταλλα
06.26 Απορρίμματα ’λλων μετάλλων ΜΗ ΕΠ 17 04 04   ψευδάργυρος
06.26 Απορρίμματα ’λλων μετάλλων ΜΗ ΕΠ 17 04 06   κασσίτερος
06.26 Απορρίμματα ’λλων μετάλλων ΜΗ ΕΠ 17 04 11 καλώδια, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 17 04 10
06.26 Απορρίμματα ’λλων μετάλλων ΜΗ ΕΠ 19 10 02 μη σιδηρούχα απόβλητα
06.26 Απορρίμματα ’λλων μετάλλων ΜΗ ΕΠ 19 12 03 μη σιδηρούχα μέταλλα
06.3 Απορρίμματα μεικτά σιδηρούχων και μη σιδηρούχων μετάλλων ΜΗ ΕΠ    
06.31 Υλικά Συσκευασίας από μείγματα μετάλλων ΜΗ ΕΠ 15 01 04   μεταλλική συσκευασία
06.32 ’λλα απορρίμματα μειγμάτων μετάλλων ΜΗ ΕΠ 02 01 10   απόβλητα μέταλλα
06.32 ’λλα απορρίμματα μειγμάτων μετάλλων ΜΗ ΕΠ 17 04 07   μεικτά μέταλλα
06.32 ’λλα απορρίμματα μειγμάτων μετάλλων ΜΗ ΕΠ 20 01 40   μέταλλα
07 Μη μεταλλικά απορρίμματα      
07.1 Απορρίμματα Γυαλιού ΕΠ    
07.1 Απορρίμματα Γυαλιού ΜΗ ΕΠ    
07.11 Γυάλινες Συσκευασίες ΜΗ ΕΠ 15 01 07   γυάλινες συσκευασίες
07.12 ’λλα απορρίμματα γυαλιού ΕΠ 10 11 11  απορρίμματα υάλου σε μικρά σωματίδια και πούδρα υάλου που περιέχει βαρέα μέταλλα (π.χ.από καθοδικούς σωλήνες)
07.12 ’λλα απορρίμματα γυαλιού ΜΗ ΕΠ 10 11 12   απόβλητα γυαλιού εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο 10 11 11
07.12 ’λλα απορρίμματα γυαλιού ΜΗ ΕΠ 16 01 20   γυαλί
07.12 ’λλα απορρίμματα γυαλιού ΜΗ ΕΠ 17 02 02   γυαλί
07.12 ’λλα απορρίμματα γυαλιού ΜΗ ΕΠ 19 12 05   γυαλί
07.12 ’λλα απορρίμματα γυαλιού ΜΗ ΕΠ 20 01 02   γυαλί
07.2 Απορρίμματα Χαρτιού και Χαρτονιού ΜΗ ΕΠ    
07.21 Συσκευασίες από απορρίμματα χαρτιού και χαρτονιού ΜΗ ΕΠ 15 01 01   συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι
07.23 ’λλα απορρίμματα χαρτιού και χαρτονιού ΜΗ ΕΠ 19 12 01   χαρτί και χαρτόνι
07.23 ’λλα απορρίμματα χαρτιού και χαρτονιού ΜΗ ΕΠ 20 01 01   χαρτί και χαρτόνι
07.3 Απορρίμματα καουτσούκ ΜΗ ΕΠ    
07.31 Φθαρμένα ελαστικά ΜΗ ΕΠ 16 01 03  ελαστικά στο τέλος του κύκλου ζωής τους
07.4 Απορρίμματα Πλαστικών  ΜΗ ΕΠ    
07.41 Απορρίμματα από συσκευασίες Πλαστικών  ΜΗ ΕΠ 15 01 02   Πλαστική συσκευασία
07.42 ’λλα απορρίμματα Πλαστικών  ΜΗ ΕΠ 02 01 04   απορρίμματα πλαστικά (εκτός της συσκευασίας)
07.42 ’λλα απορρίμματα Πλαστικών  ΜΗ ΕΠ 07 02 13   απορρίμματα πλαστικά
07.42 ’λλα απορρίμματα Πλαστικών  ΜΗ ΕΠ 12 01 05   αποξέσματα και προϊόντα τόρνευσης πλαστικών
07.42 ’λλα απορρίμματα Πλαστικών  ΜΗ ΕΠ 16 01 19   πλαστικό
07.42 ’λλα απορρίμματα Πλαστικών  ΜΗ ΕΠ 17 02 03   πλαστικό
07.42 ’λλα απορρίμματα Πλαστικών  ΜΗ ΕΠ 19 12 04   πλαστικά και καουτσούκ
07.42 ’λλα απορρίμματα Πλαστικών  ΜΗ ΕΠ 20 01 39   πλαστικά
07.5 Απορρίμματα Ξύλου ΕΠ    
07.5 Απορρίμματα Ξύλου ΜΗ ΕΠ    
07.51 Ξύλινες συσκευασίες ΜΗ ΕΠ 15 01 03   ξύλινες συσκευασίες
07.52 Πριονίδια και ροκανίδια ΕΠ 03 01 04  πριονίδι, ξέσματα, αποκομμένα τεμάχια, κατάλοιπα ξυλείας, μοριοσανίδες και καπλαμάδεςπου περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
07.52 Πριονίδια και ροκανίδια ΜΗ ΕΠ 03 01 05   πριονίδι, ξέσματα, αποκομμένα τεμάχια, κατάλοιπα ξυλείας, μοριοσανίδες και καπλαμάδες εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο 03 01 04
07.53 ’λλα απορρίμματα ξυλείας ΜΗ ΕΠ 03 01 01   απόβλητα φλοιών και φελλών
07.53 ’λλα απορρίμματα ξυλείας ΜΗ ΕΠ 03 03 01   απόβλητα φλοιού και ξύλου
07.53 ’λλα απορρίμματα ξυλείας ΜΗ ΕΠ 17 02 01   ξύλο
07.53 ’λλα απορρίμματα ξυλείας ΕΠ 19 12 06  ξύλο που περιέχει επικίνδυνες ουσίες
07.53 ’λλα απορρίμματα ξυλείας ΜΗ ΕΠ 19 12 07   ξύλο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο 19 12 06
07.53 ’λλα απορρίμματα ξυλείας ΕΠ 20 01 37  ξύλο που περιέχει επικίνδυνες ουσίες
07.53 ’λλα απορρίμματα ξυλείας ΜΗ ΕΠ 20 01 38   ξύλο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο 20 01 37
07.6 Απόβλητα κλωστουφαντουργίας ΜΗ ΕΠ    
07.61 Φθαρμένα Είδη ρουχισμού ΜΗ ΕΠ 20 01 10   ρούχα
07.62 Διάφορα απόβλητα κλωστουφαντουργίας ΜΗ ΕΠ 04 02 09   απόβλητα από σύνθετα υλικά (εμποτισμένα υφαντά, ελαστομερή, πλαστομερή)
07.62 Διάφορα απόβλητα κλωστουφαντουργίας ΜΗ ΕΠ 04 02 10   οργανική ύλη από φυσικά προϊόντα (π.χ. λίπος, κηρός)
07.62 Διάφορα απόβλητα κλωστουφαντουργίας ΜΗ ΕΠ 04 02 21   απόβλητα από μη κατεργασμένες υφαντουργικές ίνες
07.62 Διάφορα απόβλητα κλωστουφαντουργίας ΜΗ ΕΠ 04 02 22   απόβλητα από κατεργασμένες υφαντουργικές ίνες
07.62 Διάφορα απόβλητα κλωστουφαντουργίας ΜΗ ΕΠ 15 01 09   συσκευασία από υφαντουργικές ύλες
07.62 Διάφορα απόβλητα κλωστουφαντουργίας ΜΗ ΕΠ 19 12 08   υφάσματα
07.62 Διάφορα απόβλητα κλωστουφαντουργίας ΜΗ ΕΠ 20 01 11   υφάσματα
07.63 Απόβλητα Δέρματος ΜΗ ΕΠ 04 01 01   απόβλητα διαχωρισμού άνυδρου ασβέστου και τεμαχίων δέρματος
07.63 Απόβλητα Δέρματος ΜΗ ΕΠ 04 01 02   απόβλητα ασβέστωσης
07.63 Απόβλητα Δέρματος ΜΗ ΕΠ 04 01 08   απόβλητο επεξεργασμένο δέρμα (μπλε φύλλα, ξέσματα, αποκομμένα τεμάχια, σκόνη στιλβώματος) που περιέχει χρώμιο
07.7 Απόβλητα που περιέχουν PCB ΕΠ    
07.71 Έλαια που περιέχουν PCB ΕΠ 13 01 01  υδραυλικά απόβλητα που περιέχουν PCB
07.71 Έλαια που περιέχουν PCB ΕΠ 13 03 01  έλαια μόνωσης ή μεταφοράς θερμότητας που περιέχουν PCB
07.72 Εξοπλισμός που περιέχει PCB ή έχει μολυνθεί από PCB ΕΠ 16 01 09  κατασκευαστικά στοιχεία που περιέχουν PCB
07.72 Εξοπλισμός που περιέχει PCB ή έχει μολυνθεί από PCB ΕΠ 16 02 09  μετασχηματιστές και πυκνωτές που περιέχουν PCB
07.72 Εξοπλισμός που περιέχει PCB ή έχει μολυνθεί από PCB ΕΠ 16 02 10  απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει PCB ή έχει μολυνθεί από παρόμοιες ουσίες εκτός του αναφερομένου στο 16 02 09.
07.73 Απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων που περιέχουν PCB ΕΠ 17 09 02  απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων που περιέχουν PCB (π.χ. στεγανωτικά υλικά που περιέχουν PCB, δάπεδα με βάση ρητίνες που περιέχουν PCB, μονάδες στεγανοποιημένης υαλόφραξης που περιέχουν PCB, πυκνωτές που περιέχουν PCB)
08 Απορριπτόμενος εξοπλισμός      
08.1 Απορριπτόμενα Οχήματα ΕΠ    
08.1 Απορριπτόμενα Οχήματα ΜΗ ΕΠ    
08.12 ’λλα απορριπτόμενα Οχήματα ΕΠ 16 01 04 οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους
08.12 ’λλα απορριπτόμενα Οχήματα ΜΗ ΕΠ 16 01 06  οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, τα οποία δεν περιέχουν ούτε υγρά ούτε άλλα επικίνδυνα συστατικά στοιχεία
08.2 Απορριπτόμενος Ηλεκτρικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός ΕΠ    
08.2 Απορριπτόμενος Ηλεκτρικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός ΜΗ ΕΠ    
08.21 Απορριπτόμενος μείζων οικιακός Εξοπλισμός ΕΠ 16 02 11  απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει χλωροφθοράνθρακες HCFC, HFC
08.21 Απορριπτόμενος μείζων οικιακός Εξοπλισμός ΕΠ 20 01 23  απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει χλωροφθοράνθρακες
08.23 ’λλος Απορριπτόμενος Ηλεκτρικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός ΜΗ ΕΠ 09 01 10   κάμερες μιας χρήσης χωρίς μπαταρίες
08.23 ’λλος Απορριπτόμενος Ηλεκτρικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός ΕΠ 09 01 11  κάμερες μιας χρήσης που περιέχουν μπαταρίες οι οποίες περιλαμβάνονται στα 16 06 01, 16 06 02 ή 16 06 03
08.23 ’λλος Απορριπτόμενος Ηλεκτρικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός ΜΗ ΕΠ 09 01 12   κάμερες μιας χρήσης που περιέχουν μπαταρίες εκτός των αναφερομένων στο 09 01 11
08.23 ’λλος Απορριπτόμενος Ηλεκτρικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός ΕΠ 16 02 13  απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία εκτός των αναφερομένων στο 16 02 09 έως 16 02 12
08.23 ’λλος Απορριπτόμενος Ηλεκτρικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός ΜΗ ΕΠ 16 02 14   απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία, εκτός εκείνου που αναφέρεται στο 16 02 09 έως 16 02 13
08.23 ’λλος Απορριπτόμενος Ηλεκτρικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός ΕΠ 20 01 35  απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός εκτός του αναφερόμενου στο 20 01 21 και 20 01 23 που περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία
08.23 ’λλος Απορριπτόμενος Ηλεκτρικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός ΜΗ ΕΠ 20 01 36   απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός εκτός του αναφερόμενου στο 20 01 21, 20 01 23 και 20 01 35
08.4 Απορριπτόμενα Συστατικά μηχανημάτων και εξοπλισμού ΕΠ    
08.4 Απορριπτόμενα Συστατικά μηχανημάτων και εξοπλισμού ΜΗ ΕΠ    
08.41 Απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών ΕΠ 16 06 01  μπαταρίες μολύβδου
08.41 Απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών ΕΠ 16 06 02  μπαταρίες Νi-Cd
08.41 Απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών ΕΠ 16 06 03  μπαταρίες που περιέχουν υδράργυρο
08.41 Απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών ΜΗ ΕΠ 16 06 04   αλκαλικές μπαταρίες (εκτός 16 06 03)
08.41 Απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών ΜΗ ΕΠ 16 06 05   άλλες μπαταρίες και συσσωρευτές
08.41 Απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών ΕΠ 20 01 33  μπαταρίες και συσσωρευτές που περιλαμβάνονται στα 16 06 01, 16 06 02 ή 16 06 03 και μεικτές μπαταρίες και συσσωρευτές που περιέχουν τις εν λόγω μπαταρίες
08.41 Απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών ΜΗ ΕΠ 20 01 34   μπαταρίες και συσσωρευτές εκτός των αναφερομένων στο 20 01 33
08.43 ’λλα απορριπτόμενα συστατικά μηχανημάτων και εξοπλισμού ΕΠ 16 01 07  φίλτρα λαδιού
08.43 ’λλα απορριπτόμενα συστατικά μηχανημάτων και εξοπλισμού ΕΠ 16 01 08  κατασκευαστικά στοιχεία που περιέχουν υδράργυρο
08.43 ’λλα απορριπτόμενα συστατικά μηχανημάτων και εξοπλισμού ΕΠ 16 01 10  εκρηκτικά κατασκευαστικά στοιχεία (π.χ. αερόσακοι)
08.43 ’λλα απορριπτόμενα συστατικά μηχανημάτων και εξοπλισμού ΜΗ ΕΠ 16 01 12   τακάκια φρένων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο 16 01 11
08.43 ’λλα απορριπτόμενα συστατικά μηχανημάτων και εξοπλισμού ΜΗ ΕΠ 16 01 16   δεξαμενές υγροποιημένου φυσικού αερίου
08.43 ’λλα απορριπτόμενα συστατικά μηχανημάτων και εξοπλισμού ΕΠ 16 01 21  επικίνδυνα κατασκευαστικά στοιχεία εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο 16 01 07 έως 16 01 11 και στο 16 01 13 και 16 01 14
08.43 ’λλα απορριπτόμενα συστατικά μηχανημάτων και εξοπλισμού ΜΗ ΕΠ 16 01 22   κατασκευαστικά στοιχεία μη προδιαγραφόμενα άλλως
08.43 ’λλα απορριπτόμενα συστατικά μηχανημάτων και εξοπλισμού ΕΠ 16 02 15  επικίνδυνα συστατικά στοιχεία που έχουν αφαιρεθεί από απορριπτόμενο εξοπλισμό
08.43 ’λλα απορριπτόμενα συστατικά μηχανημάτων και εξοπλισμού ΜΗ ΕΠ 16 02 16   συστατικά στοιχεία που έχουν αφαιρεθεί από απορριπτόμενο εξοπλισμό εκτός των αναφερομένων στο 16 02 15
08.43 ’λλα απορριπτόμενα συστατικά μηχανημάτων και εξοπλισμού ΕΠ 20 01 21  σωλήνες φθορισμού και άλλα απόβλητα περιέχοντα υδράργυρο
09 Ζωϊκα και Φυτικά υπολείμματα      
09.1 Ζωικά υπολείμματα και μεικτά απορρίμματα τροφίμων  ΜΗ ΕΠ    
09.11 Ζωικά υπολείμματα από την παρασκευή τροφίμων και προϊόντων ΜΗ ΕΠ 02 01 02   απόβλητα ιστών ζώων
09.11 Ζωικά υπολείμματα από την παρασκευή τροφίμων και προϊόντων ΜΗ ΕΠ 02 02 01   λάσπες από πλύση και καθαρισμό
09.11 Ζωικά υπολείμματα από την παρασκευή τροφίμων και προϊόντων ΜΗ ΕΠ 02 02 02   απόβλητα ιστών ζώων
09.11 Μεικτά υπολείμματα από την παρασκευή τροφίμων και προϊόντων ΜΗ ΕΠ 02 02 03   υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία
09.11 Μεικτά υπολείμματα από την παρασκευή τροφίμων και προϊόντων ΜΗ ΕΠ 02 05 01   υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία
09.12 Μεικτά υπολείμματα από την παρασκευή τροφίμων και προϊόντων ΜΗ ΕΠ 02 03 02   απόβλητα από υλικά συντήρησης
09.12 Μεικτά υπολείμματα από την παρασκευή τροφίμων και προϊόντων ΜΗ ΕΠ 02 06 02   απόβλητα από υλικά συντήρησης
09.12 Μεικτά υπολείμματα από την παρασκευή τροφίμων και προϊόντων ΜΗ ΕΠ 19 08 09   μείγματα λιπών και ελαίων από το διαχωρισμό ελαίου/ύδατος που περιέχουν βρώσιμα έλαια και λίπη
09.12 Μεικτά υπολείμματα από την παρασκευή τροφίμων και προϊόντων ΜΗ ΕΠ 20 01 08   βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων ενδιαίτησης
09.12 Μεικτά υπολείμματα από την παρασκευή τροφίμων και προϊόντων ΜΗ ΕΠ 20 01 25   βρώσιμα έλαια και λίπη
09.2 Φυτικά υπολείμματα  ΜΗ ΕΠ    
09.21 Υπολείμματα πάρκων και κήπων ΜΗ ΕΠ 02 01 07  απόβλητα  δασοκομίας
09.21 Υπολείμματα πάρκων και κήπων ΜΗ ΕΠ 20 02 01  βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα
09.22 Φυτικά υπολείμματα από την παρασκευή τροφίμων και προιόντων ΜΗ ΕΠ 02 01 01 λάσπες από πλύση και καθαρισμό
09.22 Φυτικά υπολείμματα από την παρασκευή τροφίμων και προιόντων ΜΗ ΕΠ 02 01 03 απόβλητα ιστών φυτών
09.22 Φυτικά υπολείμματα από την παρασκευή τροφίμων και προιόντων ΜΗ ΕΠ 02 03 01 λάσπες από την πλύση, καθαρισμό, αποφλοίωση, φυγοκέντριση και διαχωρισμό
09.22 Φυτικά υπολείμματα από την παρασκευή τροφίμων και προιόντων ΜΗ ΕΠ 02 03 03 απόβλητα από εκχύλισμα διαλύτη
09.22 Φυτικά υπολείμματα από την παρασκευή τροφίμων και προιόντων ΜΗ ΕΠ 02 03 04 υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία
09.22 Φυτικά υπολείμματα από την παρασκευή τροφίμων και προιόντων ΜΗ ΕΠ 02 06 01 υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία
09.22 Φυτικά υπολείμματα από την παρασκευή τροφίμων και προιόντων ΜΗ ΕΠ 02 07 01 απόβλητα από πλύση, καθαρισμό και μηχανική αναγωγή πρώτων υλών
09.22 Φυτικά υπολείμματα από την παρασκευή τροφίμων και προιόντων ΜΗ ΕΠ 02 07 02 απόβλητα από την απόσταξη αλκοόλης
09.22 Φυτικά υπολείμματα από την παρασκευή τροφίμων και προιόντων ΜΗ ΕΠ 02 07 04 υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία
09.3 Υδαρής γεωπολτός και υδαρής κοπριά ΜΗ ΕΠ    
09.31 Υδαρής γεωπολτός και υδαρής κοπριά ΜΗ ΕΠ 02 01 06  περιττώματα, ούρα και κόπρανα ζώων (συμπεριλαμβάνεται και αλλοιωμένη χορτονομή), υγρά εκροής συλλεγέντα χωριστά και επεξεργαζόμενα εκτός σημείου παραγωγής
10 Μεικτά απόβλητα      
10.1 Οικιακά και παρόμοια απόβλητα ΜΗ ΕΠ    
10.11 Οικιακά απόβλητα ΜΗ ΕΠ 20 03 01  ανάμεικτα αστικά απόβλητα
10.11 Οικιακά απόβλητα ΜΗ ΕΠ 20 03 02 απόβλητα από αγορές
10.11 Οικιακά απόβλητα ΜΗ ΕΠ 20 03 07  ογκώδη απόβλητα
10.11 Οικιακά απόβλητα ΜΗ ΕΠ 20 03 99  δημοτικά απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
10.12 Απόβλητα οδοκαθαρισμού ΜΗ ΕΠ 20 03 03  υπολείμματα οδοκαθαρισμού
10.2 Μεικτά και χύδην υλικά ΜΗ ΕΠ    
10.2 Μεικτά και χύδην υλικά ΕΠ    
10.21 Μεικτά υλικά συσκευασίας ΜΗ ΕΠ 15 01 05   συνθετική συσκευασία
10.21 Μεικτά υλικά συσκευασίας ΜΗ ΕΠ 15 01 06   μεικτή συσκευασία
10.22 ’λλα μεικτά και χύδην υλικά ΜΗ ΕΠ 01 03 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
10.22 ’λλα μεικτά και χύδην υλικά ΜΗ ΕΠ 01 04 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
10.22 ’λλα μεικτά και χύδην υλικά ΜΗ ΕΠ 01 05 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
10.22 ’λλα μεικτά και χύδην υλικά ΜΗ ΕΠ 02 01 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
10.22 ’λλα μεικτά και χύδην υλικά ΜΗ ΕΠ 02 02 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
10.22 ’λλα μεικτά και χύδην υλικά ΜΗ ΕΠ 02 03 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
10.22 ’λλα μεικτά και χύδην υλικά ΜΗ ΕΠ 02 04 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
10.22 ’λλα μεικτά και χύδην υλικά ΜΗ ΕΠ 02 05 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
10.22 ’λλα μεικτά και χύδην υλικά ΜΗ ΕΠ 02 06 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
10.22 ’λλα μεικτά και χύδην υλικά ΜΗ ΕΠ 02 07 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
10.22 ’λλα μεικτά και χύδην υλικά ΜΗ ΕΠ 03 01 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
10.22 ’λλα μεικτά και χύδην υλικά ΜΗ ΕΠ 03 03 07 μηχανικώς διαχωριζόμενα απορρίμματα από την πολτοποίηση απόβλητου χαρτιού και χαρτονιού
10.22 ’λλα μεικτά και χύδην υλικά ΜΗ ΕΠ 03 03 08 απόβλητα από την επιλογή χαρτιού και χαρτονιών που προορίζονται για ανακύκλωση
10.22 ’λλα μεικτά και χύδην υλικά ΜΗ ΕΠ 03 03 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
10.22 ’λλα μεικτά και χύδην υλικά ΜΗ ΕΠ 04 01 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
10.22 ’λλα μεικτά και χύδην υλικά ΜΗ ΕΠ 04 02 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
10.22 ’λλα μεικτά και χύδην υλικά ΜΗ ΕΠ 05 01 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
10.22 ’λλα μεικτά και χύδην υλικά ΜΗ ΕΠ 05 06 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
10.22 ’λλα μεικτά και χύδην υλικά ΜΗ ΕΠ 05 07 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
10.22 ’λλα μεικτά και χύδην υλικά ΜΗ ΕΠ 06 01 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
10.22 ’λλα μεικτά και χύδην υλικά ΜΗ ΕΠ 06 02 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
10.22 ’λλα μεικτά και χύδην υλικά ΜΗ ΕΠ 06 03 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
10.22 ’λλα μεικτά και χύδην υλικά ΜΗ ΕΠ 06 04 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
10.22 ’λλα μεικτά και χύδην υλικά ΜΗ ΕΠ 06 06 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
10.22 ’λλα μεικτά και χύδην υλικά ΜΗ ΕΠ 06 07 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
10.22 ’λλα μεικτά και χύδην υλικά ΜΗ ΕΠ 06 08 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
10.22 ’λλα μεικτά και χύδην υλικά ΜΗ ΕΠ 06 09 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
10.22 ’λλα μεικτά και χύδην υλικά ΜΗ ΕΠ 06 10 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
10.22 ’λλα μεικτά και χύδην υλικά ΜΗ ΕΠ 06 11 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
10.22 ’λλα μεικτά και χύδην υλικά ΜΗ ΕΠ 06 13 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
10.22 ’λλα μεικτά και χύδην υλικά ΜΗ ΕΠ 07 01 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
10.22 ’λλα μεικτά και χύδην υλικά ΜΗ ΕΠ 07 02 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
10.22 ’λλα μεικτά και χύδην υλικά ΜΗ ΕΠ 07 03 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
10.22 ’λλα μεικτά και χύδην υλικά ΜΗ ΕΠ 07 04 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
10.22 ’λλα μεικτά και χύδην υλικά ΜΗ ΕΠ 07 05 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
10.22 ’λλα μεικτά και χύδην υλικά ΜΗ ΕΠ 07 06 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
10.22 ’λλα μεικτά και χύδην υλικά ΜΗ ΕΠ 07 07 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
10.22 ’λλα μεικτά και χύδην υλικά ΜΗ ΕΠ 08 01 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
10.22 ’λλα μεικτά και χύδην υλικά ΜΗ ΕΠ 08 02 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
10.22 ’λλα μεικτά και χύδην υλικά ΜΗ ΕΠ 08 03 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
10.22 ’λλα μεικτά και χύδην υλικά ΜΗ ΕΠ 08 04 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
10.22 ’λλα μεικτά και χύδην υλικά ΕΠ 09 01 06 απόβλητα που περιέχουν άργυρο από επιτόπου επεξεργασία φωτογραφικών αποβλήτων
10.22 ’λλα μεικτά και χύδην υλικά ΜΗ ΕΠ 09 01 07 φωτογραφικό φιλμ και χαρτί που περιέχουν άργυρο ή ενώσεις αργύρου
10.22 ’λλα μεικτά και χύδην υλικά ΜΗ ΕΠ 09 01 08 φωτογραφικό φιλμ και χαρτί που δεν περιέχουν άργυρο ή ενώσεις αργύρου
10.22 ’λλα μεικτά και χύδην υλικά ΜΗ ΕΠ 09 01 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
10.22 ’λλα μεικτά και χύδην υλικά ΜΗ ΕΠ 10 01 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
10.22 ’λλα μεικτά και χύδην υλικά ΜΗ ΕΠ 10 02 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
10.22 ’λλα μεικτά και χύδην υλικά ΜΗ ΕΠ 10 03 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
10.22 ’λλα μεικτά και χύδην υλικά ΜΗ ΕΠ 10 04 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
10.22 ’λλα μεικτά και χύδην υλικά ΜΗ ΕΠ 10 05 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
10.22 ’λλα μεικτά και χύδην υλικά ΜΗ ΕΠ 10 06 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
10.22 ’λλα μεικτά και χύδην υλικά ΜΗ ΕΠ 10 07 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
10.22 ’λλα μεικτά και χύδην υλικά ΜΗ ΕΠ 10 08 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
10.22 ’λλα μεικτά και χύδην υλικά ΜΗ ΕΠ 10 09 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
10.22 ’λλα μεικτά και χύδην υλικά ΜΗ ΕΠ 10 10 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
10.22 ’λλα μεικτά και χύδην υλικά ΜΗ ΕΠ 10 11 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
10.22 ’λλα μεικτά και χύδην υλικά ΜΗ ΕΠ 10 12 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
10.22 ’λλα μεικτά και χύδην υλικά ΜΗ ΕΠ 10 13 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
10.22 ’λλα μεικτά και χύδην υλικά ΜΗ ΕΠ 11 01 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
10.22 ’λλα μεικτά και χύδην υλικά ΜΗ ΕΠ 11 02 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
10.22 ’λλα μεικτά και χύδην υλικά ΜΗ ΕΠ 11 05 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
10.22 ’λλα μεικτά και χύδην υλικά ΜΗ ΕΠ 12 01 13 απόβλητα συγκόλλησης
10.22 ’λλα μεικτά και χύδην υλικά ΜΗ ΕΠ 12 01 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
10.22 ’λλα μεικτά και χύδην υλικά ΜΗ ΕΠ 16 01 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
10.22 ’λλα μεικτά και χύδην υλικά ΕΠ 16 03 03 ανόργανα απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
10.22 ’λλα μεικτά και χύδην υλικά ΜΗ ΕΠ 16 03 04 ανόργανα απόβλητα, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 16 03 03
10.22 ’λλα μεικτά και χύδην υλικά ΕΠ 16 03 05 οργανικά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
10.22 ’λλα μεικτά και χύδην υλικά ΜΗ ΕΠ 16 03 06 οργανικά απόβλητα, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 16 03 05
10.22 ’λλα μεικτά και χύδην υλικά ΜΗ ΕΠ 16 07 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
10.22 ’λλα μεικτά και χύδην υλικά ΕΠ 17 04 09 απόβλητα μετάλλων μολυσμένα από επικίνδυνες ουσίες
10.22 ’λλα μεικτά και χύδην υλικά ΕΠ 17 04 10 καλώδια που περιέχουν πετρέλαιο, λιθανθρακόπισσα και άλλες επικίνδυνες ουσίες
10.22 ’λλα μεικτά και χύδην υλικά ΕΠ 18 01 10 αμάλγαμα οδοντιατρικής
10.22 ’λλα μεικτά και χύδην υλικά ΜΗ ΕΠ 19 01 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
10.22 ’λλα μεικτά και χύδην υλικά ΜΗ ΕΠ 19 02 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
10.22 ’λλα μεικτά και χύδην υλικά ΜΗ ΕΠ 19 05 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
10.22 ’λλα μεικτά και χύδην υλικά ΜΗ ΕΠ 19 06 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
10.22 ’λλα μεικτά και χύδην υλικά ΜΗ ΕΠ 19 08 01 εσχαρίσματα
10.22 ’λλα μεικτά και χύδην υλικά ΜΗ ΕΠ 19 08 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
10.22 ’λλα μεικτά και χύδην υλικά ΜΗ ΕΠ 19 09 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
10.22 ’λλα μεικτά και χύδην υλικά ΜΗ ΕΠ 19 11 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
10.22 ’λλα μεικτά και χύδην υλικά ΜΗ ΕΠ 20 01 99 άλλα μέρη μη προδιαγραφόμενα άλλως
10.3 Υπολείμματα Διαλογών ΕΠ    
10.3 Υπολείμματα Διαλογών ΜΗ ΕΠ    
10.32 ’λλα Υπολείμματα Διαλογών ΜΗ ΕΠ 19 02 03 προαναμεμειγμένα απόβλητα που αποτελούνται μόνο από μη επικίνδυνα απόβλητα
10.32 ’λλα Υπολείμματα Διαλογών ΕΠ 19 02 04 προαναμεμειγμένα απόβλητα που περιέχουν ένα τουλάχιστον επικίνδυνο απόβλητο
10.32 ’λλα Υπολείμματα Διαλογών ΕΠ 19 02 09 απόβλητα στερεών καυσίμων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
10.32 ’λλα Υπολείμματα Διαλογών ΜΗ ΕΠ 19 02 10 απόβλητα καυσίμων, εκτός εκείνων που αναφέρονται στα 19 02 08 και 19 02 09
10.32 ’λλα Υπολείμματα Διαλογών ΕΠ 19 04 03 μη υαλοποιημένη στερεά φάση
10.32 ’λλα Υπολείμματα Διαλογών ΜΗ ΕΠ 19 05 01 μη λιπασματοποιημένο τμήμα των δημοτικών και παρομοίων αποβλήτων
10.32 ’λλα Υπολείμματα Διαλογών ΜΗ ΕΠ 19 05 02 μη λιπασματοποιημένο τμήμα ζωικών και φυτικών αποβλήτων
10.32 ’λλα Υπολείμματα Διαλογών ΜΗ ΕΠ 19 05 03 προϊόντα λιπασματοποίησης εκτός προδιαγραφών
10.32 ’λλα Υπολείμματα Διαλογών ΕΠ 19 10 03 ελαφρό κλάσμα κατατεμαχισμού και σκόνη που περιέχει επικίνδυνες ουσίες
10.32 ’λλα Υπολείμματα Διαλογών ΜΗ ΕΠ 19 10 04 ελαφρό κλάσμα κατατεμαχισμού και σκόνη, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 19 10 03
10.32 ’λλα Υπολείμματα Διαλογών ΕΠ 19 10 05 άλλα κλάσματα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
10.32 ’λλα Υπολείμματα Διαλογών ΜΗ ΕΠ 19 10 06 άλλα κλάσματα, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 19 10 05
10.32 ’λλα Υπολείμματα Διαλογών ΜΗ ΕΠ 19 12 10 καύσιμα απόβλητα (καύσιμα προερχόμενα από απορρίμματα)
10.32 ’λλα Υπολείμματα Διαλογών ΕΠ 19 12 11 άλλα απόβλητα (περιλαμβανομένων μειγμάτων υλικών) από τη μηχανική κατεργασία αποβλήτων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
10.32 ’λλα Υπολείμματα Διαλογών ΜΗ ΕΠ 19 12 12 άλλα απόβλητα (συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων υλικών) από τη μηχανική κατεργασία αποβλήτων, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 19 12 11
11 Κοινές Λυματολάσπες      
11.1 Λυματολάσπες από την επεξεργασία υγρών αποβλήτων ΜΗ ΕΠ    
11.11 Λυματολάσπες από την επεξεργασία λυμάτων υπονόμων ΜΗ ΕΠ 19 08 05   λάσπες από την επεξεργασία αστικών λυμάτων
11.12 Βιοδιαλυτές λυματολάσπες από την επεξεργασία υγρών αποβλήτων ΜΗ ΕΠ 02 02 04   λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής
11.12 Βιοδιαλυτές λυματολάσπες από την επεξεργασία υγρών αποβλήτων ΜΗ ΕΠ 02 03 05   λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής
11.12 Βιοδιαλυτές λυματολάσπες από την επεξεργασία υγρών αποβλήτων ΜΗ ΕΠ 02 04 03   λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής
11.12 Βιοδιαλυτές λυματολάσπες από την επεξεργασία υγρών αποβλήτων ΜΗ ΕΠ 02 05 02   λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής
11.12 Βιοδιαλυτές λυματολάσπες από την επεξεργασία υγρών αποβλήτων ΜΗ ΕΠ 02 06 03   λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής
11.12 Βιοδιαλυτές λυματολάσπες από την επεξεργασία υγρών αποβλήτων ΜΗ ΕΠ 02 07 05   λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής
11.12 Βιοδιαλυτές λυματολάσπες από την επεξεργασία υγρών αποβλήτων ΜΗ ΕΠ 03 03 11   λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής εκτός των αναφερομένων στο 03 03 10
11.2 Λυματολάσπες από τον καθαρισμό πόσιμου νερού ΜΗ ΕΠ    
11.21 Λυματολάσπες από τον καθαρισμό πόσιμου νερού ΜΗ ΕΠ 05 01 13  λάσπες από τα ύδατα τροφοδοσίας του καυστήρα
11.21 Λυματολάσπες από τον καθαρισμό πόσιμου νερού ΜΗ ΕΠ 19 09 02  λάσπες από τη διαύγαση του νερού
11.4 Περιεχόμενα βόθρων ΜΗ ΕΠ    
11.41 Περιεχόμενα βόθρων ΜΗ ΕΠ 20 03 04  λάσπη σηπτικής δεξαμενής
11.41 Περιεχόμενα βόθρων ΜΗ ΕΠ 20 03 06  απόβλητα από τον καθαρισμό λυμάτων
12 Υπολείμματα ανόργανων ουσιών      
12.1 Υπολείμματα κατασκευών και κατεδαφίσεων ΕΠ    
12.1 Υπολείμματα κατασκευών και κατεδαφίσεων ΜΗ ΕΠ    
12.11 Υπολείμματα σκυροδέματος και οπτοπλινθοδομών ΜΗ ΕΠ 17 01 01   σκυρόδεμα
12.11 Υπολείμματα σκυροδέματος και οπτοπλινθοδομών ΜΗ ΕΠ 17 01 02   τούβλα
12.11 Υπολείμματα σκυροδέματος και οπτοπλινθοδομών ΜΗ ΕΠ 17 01 03   πλακάκια και κεραμικά
12.11 Υπολείμματα σκυροδέματος και οπτοπλινθοδομών ΕΠ 17 01 06  μείγματα ή επιμέρους συστατικά από σκυρόδεμα, τούβλα, πλακάκια και κεραμικά που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
12.11 Υπολείμματα σκυροδέματος και οπτοπλινθοδομών ΜΗ ΕΠ 17 01 07   μείγμα σκυροδέματος, τούβλων, πλακακίων και κεραμικών εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο 17 01 06
12.11 Υπολείμματα σκυροδέματος και οπτοπλινθοδομών ΕΠ 17 05 07 έρμα σιδηροτροχιών που περιέχει επικίνδυνες ουσίες
12.11 Υπολείμματα σκυροδέματος και οπτοπλινθοδομών ΜΗ ΕΠ 17 05 08  έρμα σιδηροτροχιών, εκτός εκείνου που αναφέρεται στο 17 05 07
12.11 Υπολείμματα σκυροδέματος και οπτοπλινθοδομών ΕΠ 17 08 01  υλικά δομικών κατασκευών με βάση το γύψο μολυσμένα από επικίνδυνες ουσίες
12.11 Υπολείμματα σκυροδέματος και οπτοπλινθοδομών ΜΗ ΕΠ 17 08 02   υλικά δομικών κατασκευών με βάση το γύψο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο 17 08 01
12.12 Υπολείμματα υλικών κατασκευής ασφαλτοταπήτων ΕΠ 17 03 01 μείγματα ορυκτής ασφάλτου που περιέχουν λιθανθρακόπισσα
12.12 Υπολείμματα υλικών κατασκευής ασφαλτοταπήτων ΜΗ ΕΠ 17 03 02  μείγματα ορυκτής ασφάλτου εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο 17 03 01
12.12 Υπολείμματα υλικών κατασκευής ασφαλτοταπήτων ΕΠ 17 03 03 λιθανθρακόπισσα και προϊόντα πίσσας
12.13 Μεικτά υπολείμματα κατασκευών ΕΠ 17 02 04  γυαλί, πλαστικό και ξύλο που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες ή έχουν μολυνθεί από αυτές
12.13 Μεικτά υπολείμματα κατασκευών ΕΠ 17 06 03  άλλα μονωτικά υλικά που αποτελούνται από επικίνδυνες ουσίες ή τις περιέχουν
12.13 Μεικτά υπολείμματα κατασκευών ΜΗ ΕΠ 17 06 04  μονωτικά υλικά εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο 17 06 01 και 17 06 03
12.13 Μεικτά υπολείμματα κατασκευών ΕΠ 17 09 01  απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων που περιέχουν υδράργυρο
12.13 Μεικτά υπολείμματα κατασκευών ΕΠ 17 09 03  άλλα απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων (περιλαμβανομένων μειγμάτων αποβλήτων) που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
12.13 Μεικτά υπολείμματα κατασκευών ΜΗ ΕΠ 17 09 04  μείγματα αποβλήτων δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο 17 09 01, 17 09 02 και 17 09 03
12.2 Υπολείμματα Αμιάντου ΕΠ    
12.21 Υπολείμματα Αμιάντου ΕΠ 06 07 01  απόβλητα που περιέχουν αμίαντο από ηλεκτρόλυση
12.21 Υπολείμματα Αμιάντου ΕΠ 06 13 04  απόβλητα από τη βιομηχανία επεξεργασίας αμιάντου
12.21 Υπολείμματα Αμιάντου ΕΠ 10 13 09  απόβλητα από την παραγωγή αμιαντοτσιμέντου που περιέχουν αμίαντο
12.21 Υπολείμματα Αμιάντου ΕΠ 15 01 11  μεταλλική συσκευασία που περιέχει επικίνδυνη μήτρα στερεού πορώδους υλικού (π.χ. αμιάντου), περιλαμβανομένων των κενών δοχείων υπό πίεση
12.21 Υπολείμματα Αμιάντου ΕΠ 16 01 11  τακάκια φρένων που περιέχουν αμίαντο
12.21 Υπολείμματα Αμιάντου ΕΠ 16 02 12  απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει ελεύθερο αμίαντο
12.21 Υπολείμματα Αμιάντου ΕΠ 17 06 01  μονωτικά υλικά που περιέχουν αμίαντο
12.21 Υπολείμματα Αμιάντου ΕΠ 17 06 05  μπάζα εκσκαφών που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
12.3 Υπολείμματα Φυσικών Ορυκτών ΕΠ    
12.3 Υπολείμματα Φυσικών Ορυκτών ΜΗ ΕΠ    
12.31 Υπολείμματα Φυσικών Ορυκτών ΜΗ ΕΠ 01 01 01   απόβλητα από την εκσκαφή ορυκτών που περιέχουν μέταλλα
12.31 Υπολείμματα Φυσικών Ορυκτών ΜΗ ΕΠ 01 01 02   απόβλητα από την εκσκαφή ορυκτών που δεν περιέχουν μέταλλα
12.31 Υπολείμματα Φυσικών Ορυκτών ΕΠ 01 03 04  οξεοπαράγωγα υπολείμματα από την επεξεργασία θειούχου μεταλλεύματος
12.31 Υπολείμματα Φυσικών Ορυκτών ΕΠ 01 03 05  άλλα υπολείμματα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
12.31 Υπολείμματα Φυσικών Ορυκτών ΜΗ ΕΠ 01 03 06   υπολείμματα εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο 01 03 04 και 01 03 05
12.31 Υπολείμματα Φυσικών Ορυκτών ΕΠ 01 03 07  άλλα υπολείμματα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες από τη φυσική και χημική επεξεργασία ορυκτών που περιέχουν μέταλλα
12.31 Υπολείμματα Φυσικών Ορυκτών ΜΗ ΕΠ 01 03 08   απόβλητα σκόνης και πούδρας εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο 01 03 07
12.31 Υπολείμματα Φυσικών Ορυκτών ΜΗ ΕΠ 01 03 09   ερυθρά ιλύς από την παραγωγή αλουμίνας εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 01 03 07
12.31 Υπολείμματα Φυσικών Ορυκτών ΕΠ 01 04 07  απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες από φυσική και χημική επεξεργασία ορυκτών που δεν περιέχουν μέταλλα
12.31 Υπολείμματα Φυσικών Ορυκτών ΜΗ ΕΠ 01 04 08   απόβλητα χαλίκια και σπασμένοι βράχοι εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 01 04 07
12.31 Υπολείμματα Φυσικών Ορυκτών ΜΗ ΕΠ 01 04 09   απόβλητα αμμώδη και αργιλώδη
12.31 Υπολείμματα Φυσικών Ορυκτών ΜΗ ΕΠ 01 04 10   απόβλητα σκόνης και πούδρας εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 01 04 07
12.31 Υπολείμματα Φυσικών Ορυκτών ΜΗ ΕΠ 01 04 11   απόβλητα από την επεξεργασία ποτάσας και αλατούχου βράχου εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 01 04 07
12.31 Υπολείμματα Φυσικών Ορυκτών ΜΗ ΕΠ 01 04 12   υπολείμματα και άλλα απόβλητα από πλύσιμο και καθαρισμό ορυκτών εκτός εκείνων που αναφέρονται στα 01 04 07 και 01 04 11
12.31 Υπολείμματα Φυσικών Ορυκτών ΜΗ ΕΠ 01 04 13   απόβλητα από την κοπή και το πριόνισμα πέτρας εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 01 04 07
12.31 Υπολείμματα Φυσικών Ορυκτών ΜΗ ΕΠ 01 05 04   λάσπες και απόβλητα από γεώτρηση νερού
12.31 Υπολείμματα Φυσικών Ορυκτών ΕΠ 01 05 06  λάσπες γεωτρήσεων και άλλα απόβλητα γεωτρήσεων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
12.31 Υπολείμματα Φυσικών Ορυκτών ΜΗ ΕΠ 01 05 07   λάσπες και απόβλητα από γεώτρηση που περιέχουν βαρίτη εκτός εκείνων που αναφέρονται στα 01 05 05 και 01 05 06
12.31 Υπολείμματα Φυσικών Ορυκτών ΜΗ ΕΠ 01 05 08   λάσπες και απόβλητα από γεώτρηση που περιέχουν χλωριούχα εκτός εκείνων που αναφέρονται στα 01 05 05 και 01 05 06
12.31 Υπολείμματα Φυσικών Ορυκτών ΜΗ ΕΠ 02 04 01   χώματα από τον καθαρισμό και πλύση σακχαροτεύτλων
12.31 Υπολείμματα Φυσικών Ορυκτών ΜΗ ΕΠ 08 02 02   υδαρείς λάσπες που περιέχουν κεραμικά υλικά
12.31 Υπολείμματα Φυσικών Ορυκτών ΕΠ 10 11 09  απόβλητο μείγμα προπαρασκευής πριν τη θερμική κατεργασία που περιέχει επικίνδυνες ουσίες
12.31 Υπολείμματα Φυσικών Ορυκτών ΜΗ ΕΠ 10 11 10   απόβλητο μείγμα προπαρασκευής πριν τη θερμική κατεργασία εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο 10 11 09
12.31 Υπολείμματα Φυσικών Ορυκτών ΜΗ ΕΠ 10 12 01   απόβλητο μείγμα προπαρασκευής πριν από τη θερμική κατεργασία
12.31 Υπολείμματα Φυσικών Ορυκτών ΜΗ ΕΠ 10 13 01   απόβλητο μείγμα προπαρασκευής πριν από τη θερμική κατεργασία
12.31 Υπολείμματα Φυσικών Ορυκτών ΜΗ ΕΠ 19 08 02   απόβλητα από την εξάμμωση
12.31 Υπολείμματα Φυσικών Ορυκτών ΜΗ ΕΠ 19 09 01   στερεά απόβλητα από πρωτοβάθμια διύλιση και εσχαρίσματα
12.31 Υπολείμματα Φυσικών Ορυκτών ΕΠ 19 13 01  στερεά απόβλητα από την εξυγίανση χωμάτων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
12.31 Υπολείμματα Φυσικών Ορυκτών ΜΗ ΕΠ 19 13 02   στερεά απόβλητα από την εξυγίανση χωμάτων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο 19 13 01
12.31 Υπολείμματα Φυσικών Ορυκτών ΜΗ ΕΠ 20 02 03   άλλα μη βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα
12.4 Υπολείμματα Κάυσεων ΜΗ ΕΠ    
12.4 Υπολείμματα Κάυσεων ΕΠ    
12.41 Απόβλητα καθαρισμού αερίων καπναγωγών ΜΗ ΕΠ 10 01 05 απόβλητα αντιδράσεων ΅ε βάση ασβέστιο από αποθείωση καυσαερίων σε στερεά ΅ορφή 
12.41 Απόβλητα καθαρισμού αερίων καπναγωγών ΜΗ ΕΠ 10 01 07 απόβλητα αντιδράσεων ΅ε βάση ασβέστιο από αποθείωση καυσαερίων σε ΅ορφή λάσπης
12.41 Απόβλητα καθαρισμού αερίων καπναγωγών ΕΠ 10 01 18 απόβλητα από τον καθαρισ΅ό αερίων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
12.41 Απόβλητα καθαρισμού αερίων καπναγωγών ΜΗ ΕΠ 10 01 19 απόβλητα από τον καθαρισ΅ό αερίων εκτός εκείνων που περιλα΅βάνονται στα 10 01 05, 10 01 07 και 10 01 18
12.41 Απόβλητα καθαρισμού αερίων καπναγωγών ΕΠ 10 02 07 στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
12.41 Απόβλητα καθαρισμού αερίων καπναγωγών ΜΗ ΕΠ 10 02 08 στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων εκτός εκείνων που περιλα΅βάνονται στο 10 02 07
12.41 Απόβλητα καθαρισμού αερίων καπναγωγών ΕΠ 10 02 13 λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία αερίων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
12.41 Απόβλητα καθαρισμού αερίων καπναγωγών ΜΗ ΕΠ 10 02 14 λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία αερίων εκτός εκείνων που περιλα΅βάνονται στο 10 02 13
12.41 Απόβλητα καθαρισμού αερίων καπναγωγών ΕΠ 10 03 19 σκόνη καυσαερίων που περιέχει επικίνδυνες ουσίες
12.41 Απόβλητα καθαρισμού αερίων καπναγωγών ΜΗ ΕΠ 10 03 20      σκόνη καυσαερίων εκτός εκείνων που περιλα΅βάνονται στο 10 03 19
12.41 Απόβλητα καθαρισμού αερίων καπναγωγών ΕΠ 10 03 23 στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
12.41 Απόβλητα καθαρισμού αερίων καπναγωγών ΜΗ ΕΠ 10 03 24      στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων εκτός εκείνων που περιλα΅βάνονται στο 10 03 23
12.41 Απόβλητα καθαρισμού αερίων καπναγωγών ΕΠ 10 03 25 λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία αερίων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
12.41 Απόβλητα καθαρισμού αερίων καπναγωγών ΜΗ ΕΠ 10 03 26      λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία αερίων εκτός εκείνων που περιλα΅βάνονται στο 10 03 25
12.41 Απόβλητα καθαρισμού αερίων καπναγωγών ΕΠ 10 04 04 σκόνη καυσαερίων
12.41 Απόβλητα καθαρισμού αερίων καπναγωγών ΕΠ 10 04 06 στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων
12.41 Απόβλητα καθαρισμού αερίων καπναγωγών ΕΠ 10 04 07 λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία αερίων
12.41 Απόβλητα καθαρισμού αερίων καπναγωγών ΕΠ 10 05 03 σκόνη καυσαερίων
12.41 Απόβλητα καθαρισμού αερίων καπναγωγών ΕΠ 10 05 05 στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων
12.41 Απόβλητα καθαρισμού αερίων καπναγωγών ΕΠ 10 05 06 λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία αερίων
12.41 Απόβλητα καθαρισμού αερίων καπναγωγών ΕΠ 10 06 03 σκόνη καυσαερίων
12.41 Απόβλητα καθαρισμού αερίων καπναγωγών ΕΠ 10 06 06 στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων
12.41 Απόβλητα καθαρισμού αερίων καπναγωγών ΕΠ 10 06 07 λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία αερίων
12.41 Απόβλητα καθαρισμού αερίων καπναγωγών ΜΗ ΕΠ 10 07 03      στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων
12.41 Απόβλητα καθαρισμού αερίων καπναγωγών ΜΗ ΕΠ 10 07 05      λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία αερίων
12.41 Απόβλητα καθαρισμού αερίων καπναγωγών ΕΠ 10 08 15 σκόνη καυσαερίων που περιέχει επικίνδυνες ουσίες
12.41 Απόβλητα καθαρισμού αερίων καπναγωγών ΜΗ ΕΠ 10 08 16      σκόνη καυσαερίων εκτός εκείνων που περιλα΅βάνονται στο 10 08 15
12.41 Απόβλητα καθαρισμού αερίων καπναγωγών ΕΠ 10 08 17     λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία καυσαερίων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
12.41 Απόβλητα καθαρισμού αερίων καπναγωγών ΜΗ ΕΠ 10 08 18      λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία καυσαερίων εκτός εκείνων που περιλα΅βά­νονται στο 10 08 17
12.41 Απόβλητα καθαρισμού αερίων καπναγωγών ΕΠ 10 09 09  σκόνη καυσαερίων που περιέχει επικίνδυνες ουσίες  
12.41 Απόβλητα καθαρισμού αερίων καπναγωγών ΜΗ ΕΠ 10 09 10      σκόνη καυσαερίων εκτός εκείνων που περιλα΅βάνονται στο 10 09 09
12.41 Απόβλητα καθαρισμού αερίων καπναγωγών ΕΠ 10 10 09  σκόνη καυσαερίων που περιέχει επικίνδυνες ουσίες
12.41 Απόβλητα καθαρισμού αερίων καπναγωγών ΜΗ ΕΠ 10 10 10 σκόνη καυσαερίων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο 10 10 09
12.41 Απόβλητα καθαρισμού αερίων καπναγωγών ΕΠ 10 11 15     απόβλητα από τον καθαρισ΅ό αερίων που περιέχουν υδράργυρο
12.41 Απόβλητα καθαρισμού αερίων καπναγωγών ΜΗ ΕΠ 10 11 16      στερεά απόβλητα από την επεξεργασία καυσαερίων εκτός εκείνων που περιλα΅βάνονται στο 10 11 15
12.41 Απόβλητα καθαρισμού αερίων καπναγωγών ΕΠ 10 11 17  λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία καυσαερίων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
12.41 Απόβλητα καθαρισμού αερίων καπναγωγών ΜΗ ΕΠ 10 11 18      λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία καυσαερίων εκτός εκείνων που περιλα΅βά­νονται στο 10 11 17
12.41 Απόβλητα καθαρισμού αερίων καπναγωγών ΜΗ ΕΠ 10 12 05      λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία αερίων
12.41 Απόβλητα καθαρισμού αερίων καπναγωγών ΕΠ 10 12 09 στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
12.41 Απόβλητα καθαρισμού αερίων καπναγωγών ΜΗ ΕΠ 10 12 10      στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων εκτός εκείνων που περιλα΅βάνονται στο 10 12 09
12.41 Απόβλητα καθαρισμού αερίων καπναγωγών ΜΗ ΕΠ 10 13 07      λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία αερίων
12.41 Απόβλητα καθαρισμού αερίων καπναγωγών ΕΠ 10 13 12 στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
12.41 Απόβλητα καθαρισμού αερίων καπναγωγών ΜΗ ΕΠ 10 13 13      στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων εκτός εκείνων που περιλα΅βάνονται στο 10 13 12
12.41 Απόβλητα καθαρισμού αερίων καπναγωγών ΕΠ 10  14 01 απόβλητα από τον καθαρισ΅ό αερίων που περιέχουν υδράργυρο
12.41 Απόβλητα καθαρισμού αερίων καπναγωγών ΕΠ 11 05 03 στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων
12.42 Σκωρίες και τέφρες από διεργασίες καύσης ΜΗ ΕΠ 06 09 02 φωσφορική σκωρία
12.42 Σκωρίες και τέφρες από διεργασίες καύσης ΜΗ ΕΠ 10 01 01 τέφρα κλιβάνου, σκωρία και σκόνη λέβητα (εξαιρου΅ένης της σκόνης λέβητα που περιλα΅βάνεται στο 10 01 04)
12.42 Σκωρίες και τέφρες από διεργασίες καύσης ΜΗ ΕΠ 10 01 02 πτητική τέφρα άνθρακα
12.42 Σκωρίες και τέφρες από διεργασίες καύσης ΜΗ ΕΠ 10 01 03 πτητική τέφρα τύρφης και (ακατέργαστου) ξύλου
12.42 Σκωρίες και τέφρες από διεργασίες καύσης ΕΠ 10 01 04 πτητική τέφρα και σκόνη λέβητα πετρελαίου
12.42 Σκωρίες και τέφρες από διεργασίες καύσης ΕΠ 10 01 13    πτητική   τέφρα  από  γαλακτοποιη΅ένους  υδρογονάνθρακες  που  χρησι΅οποιούνται  ως καύσι΅ο
12.42 Σκωρίες και τέφρες από διεργασίες καύσης ΕΠ 10 01 14     τέφρα κλιβάνου, σκωρία και σκόνη λέβητα από κοινή αποτέφρωση που περιέχει επικίνδυνες ουσίες
12.42 Σκωρίες και τέφρες από διεργασίες καύσης ΜΗ ΕΠ 10 01 15 τέφρα κλιβάνου, σκωρία και σκόνη λέβητα από κοινή καύση εκτός εκείνων που περιλα΅βάνονται στο 10 01 14
12.42 Σκωρίες και τέφρες από διεργασίες καύσης ΕΠ 10 01 16   πτητική τέφρα από κοινή αποτέφρωση που περιέχει επικίνδυνες ουσίες
12.42 Σκωρίες και τέφρες από διεργασίες καύσης ΜΗ ΕΠ 10 01 17 πτητική τέφρα από κοινή αποτέφρωση εκτός εκείνων που περιλα΅βάνονται στο 10 01 16
12.42 Σκωρίες και τέφρες από διεργασίες καύσης ΜΗ ΕΠ 10 01 24 ά΅΅οι από ρευστοποιη΅ένες κλίνες
12.42 Σκωρίες και τέφρες από διεργασίες καύσης ΜΗ ΕΠ 10 02 01 απόβλητα από την επεξεργασία σκωρίας
12.42 Σκωρίες και τέφρες από διεργασίες καύσης ΜΗ ΕΠ 10 02 02 ανεπεξέργαστη σκωρία
12.42 Σκωρίες και τέφρες από διεργασίες καύσης ΕΠ 10 03 04    σκωρίες πρωτοβάθ΅ιας επεξεργασίας
12.42 Σκωρίες και τέφρες από διεργασίες καύσης ΕΠ 10 03 09     ΅αύρες επιπλέουσες σκωρίες δευτεροβάθ΅ιας παραγωγής ΅εταλλεύ΅ατος
12.42 Σκωρίες και τέφρες από διεργασίες καύσης ΕΠ 10 03 15     εξαφρίσ΅ατα που είναι εύφλεκτα ή εκλύουν κατά την επαφή ΅ε το νερό εύφλεκτα αέρια σε επικίνδυνες ποσότητες
12.42 Σκωρίες και τέφρες από διεργασίες καύσης ΜΗ ΕΠ 10 03 16 εξαφρίσ΅ατα εκτός εκείνων που περιλα΅βάνονται στο 10 03 15
12.42 Σκωρίες και τέφρες από διεργασίες καύσης ΕΠ 10 03 21     άλλα σω΅ατίδια και σκόνη (συ΅περιλα΅βάνεται η σκόνη σφαιρο΅ύλου) που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
12.42 Σκωρίες και τέφρες από διεργασίες καύσης ΜΗ ΕΠ 10 03 22 άλλα σω΅ατίδια και σκόνη (συ΅περιλα΅βάνεται η σκόνη σφαιρο΅ύλου) εκτός εκείνων που περιλα΅βάνονται στο 10 03 21
12.42 Σκωρίες και τέφρες από διεργασίες καύσης ΕΠ 10 03 29     απόβλητα από την επεξεργασία αλατωδών σκωριών και ΅αύρων επιπλεουσών σκωριών που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
12.42 Σκωρίες και τέφρες από διεργασίες καύσης ΜΗ ΕΠ 10 03 30 απόβλητα από την επεξεργασία αλατωδών σκωριών και ΅αύρων επιπλεουσών σκωριών εκτός εκείνων που περιλα΅βάνονται στο 10 03 29
12.42 Σκωρίες και τέφρες από διεργασίες καύσης ΕΠ 10 04 01     σκωρίες πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής
12.42 Σκωρίες και τέφρες από διεργασίες καύσης ΕΠ 10 04 02     επιπλέουσες σκωρίες και εξαφρίσ΅ατα πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής
12.42 Σκωρίες και τέφρες από διεργασίες καύσης ΕΠ 10 04 05     άλλα σω΅ατίδια και σκόνη
12.42 Σκωρίες και τέφρες από διεργασίες καύσης ΜΗ ΕΠ 10 05 01 σκωρίες πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής
12.42 Σκωρίες και τέφρες από διεργασίες καύσης ΜΗ ΕΠ 10 05 04 άλλα σω΅ατίδια και σκόνη
12.42 Σκωρίες και τέφρες από διεργασίες καύσης ΕΠ 10 05 10     επιπλέουσες σκωρίες και εξαφρίσ΅ατα εύφλεκτα ή τα οποία εκπέ΅πουν, ερχό΅ενα σε επαφή ΅ε το νερό, εύφλεκτα αέρια σε επικίνδυνες ποσότητες
12.42 Σκωρίες και τέφρες από διεργασίες καύσης ΜΗ ΕΠ 10 05 11 επιπλέουσες σκωρίες και εξαφρίσ΅ατα εκτός εκείνων που περιλα΅βάνονται στο 10 05 10
12.42 Σκωρίες και τέφρες από διεργασίες καύσης ΜΗ ΕΠ 10 06 01 σκωρίες πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής
12.42 Σκωρίες και τέφρες από διεργασίες καύσης ΜΗ ΕΠ 10 06 02 επιπλέουσες σκωρίες και εξαφρίσ΅ατα πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής
12.42 Σκωρίες και τέφρες από διεργασίες καύσης ΜΗ ΕΠ 10 06 04 άλλα σω΅ατίδια και σκόνη
12.42 Σκωρίες και τέφρες από διεργασίες καύσης ΜΗ ΕΠ 10 07 01 σκωρίες πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής
12.42 Σκωρίες και τέφρες από διεργασίες καύσης ΜΗ ΕΠ 10 07 02 επιπλέουσες σκωρίες και εξαφρίσ΅ατα πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής
12.42 Σκωρίες και τέφρες από διεργασίες καύσης ΜΗ ΕΠ 10 07 04 άλλα σω΅ατίδια και σκόνη
12.42 Σκωρίες και τέφρες από διεργασίες καύσης ΜΗ ΕΠ 10 08 04 σω΅ατίδια και σκόνη
12.42 Σκωρίες και τέφρες από διεργασίες καύσης ΕΠ 10 08 08     αλατώδεις σκωρίες πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής
12.42 Σκωρίες και τέφρες από διεργασίες καύσης ΜΗ ΕΠ 10 08 09 άλλες σκωρίες
12.42 Σκωρίες και τέφρες από διεργασίες καύσης ΕΠ 10 08 10     επιπλέουσες σκωρίες και εξαφρίσ΅ατα εύφλεκτα ή τα οποία εκπέ΅πουν, ερχό΅ενα σε επαφή ΅ε το νερό, εύφλεκτα αέρια σε επικίνδυνες ποσότητες
12.42 Σκωρίες και τέφρες από διεργασίες καύσης ΜΗ ΕΠ 10 08 11 επιπλέουσες σκωρίες και εξαφρίσ΅ατα εκτός εκείνων που περιλα΅βάνονται στο 10 08 10
12.42 Σκωρίες και τέφρες από διεργασίες καύσης ΜΗ ΕΠ 10 09 03 σκωρία κα΅ίνων
12.42 Σκωρίες και τέφρες από διεργασίες καύσης ΕΠ 10 09 11     άλλα σω΅ατίδια που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 
12.42 Σκωρίες και τέφρες από διεργασίες καύσης ΜΗ ΕΠ 10 09 12 άλλα σω΅ατίδια εκτός εκείνων που περιλα΅βάνονται στο 10 09 11
12.42 Σκωρίες και τέφρες από διεργασίες καύσης ΜΗ ΕΠ 10 10 03 σκωρία κα΅ίνων
12.42 Σκωρίες και τέφρες από διεργασίες καύσης ΕΠ 10 10 11     άλλα σω΅ατίδια που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 
12.42 Σκωρίες και τέφρες από διεργασίες καύσης ΜΗ ΕΠ 10 10 12 άλλα σω΅ατίδια εκτός εκείνων που περιλα΅βάνονται στο 10 10 11
12.42 Σκωρίες και τέφρες από διεργασίες καύσης ΜΗ ΕΠ 10 12 03 σω΅ατίδια και σκόνη
12.42 Σκωρίες και τέφρες από διεργασίες καύσης ΜΗ ΕΠ 11 05 02 στάχτη κασσιτέρου
12.5 Διάφορα Υπολείμματα Ανόργανων Ουσιών ΜΗ ΕΠ    
12.5 Διάφορα Υπολείμματα Ανόργανων Ουσιών ΕΠ    
12.51 Υπολείμματα Τεχνητών Ανόργανων Ουσιών ΜΗ ΕΠ 02 04 02  ανθρακικό ασβέστιο εκτός προδιαγραφών
12.51 Υπολείμματα Τεχνητών Ανόργανων Ουσιών ΕΠ 06 09 03  απόβλητα αντιδράσεων με βάση το ασβέστιο, που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες ή έχουν μολυνθείαπό αυτές
12.51 Υπολείμματα Τεχνητών Ανόργανων Ουσιών ΜΗ ΕΠ 06 09 04  απόβλητα αντιδράσεων με βάση το ασβέστιο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο 06 09 03
12.51 Υπολείμματα Τεχνητών Ανόργανων Ουσιών ΜΗ ΕΠ 06 11 01  απόβλητα αντιδράσεων με βάση το ασβέστιο από την παραγωγή διοξειδίου του τιτανίου
12.51 Υπολείμματα Τεχνητών Ανόργανων Ουσιών ΜΗ ΕΠ 08 02 03  υδατικά αιωρήματα που περιέχουν κεραμικά υλικά
12.51 Υπολείμματα Τεχνητών Ανόργανων Ουσιών ΜΗ ΕΠ 10 03 05  απόβλητα αλουμίνας
12.51 Υπολείμματα Τεχνητών Ανόργανων Ουσιών ΜΗ ΕΠ 10 09 14  απόβλητα δεσμευτικών παραγόντων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο 10 09 13
12.51 Υπολείμματα Τεχνητών Ανόργανων Ουσιών ΜΗ ΕΠ 10 11 03  απόβλητα από ινώδη υλικά με βάση ύαλο
12.51 Υπολείμματα Τεχνητών Ανόργανων Ουσιών ΜΗ ΕΠ 10 11 05  σωματίδια και σκόνη
12.51 Υπολείμματα Τεχνητών Ανόργανων Ουσιών ΕΠ 10 11 13  λάσπες στιλβώσεως και λείανσης υάλου που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
12.51 Υπολείμματα Τεχνητών Ανόργανων Ουσιών ΜΗ ΕΠ 10 11 14  λάσπες στιλβώσεως και λείανσης υάλου εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο 10 11 13
12.51 Υπολείμματα Τεχνητών Ανόργανων Ουσιών ΜΗ ΕΠ 10 12 08 απόβλητα κεραμικών, τούβλων, πλακιδίων και προϊόντων δομικών κατασκευών (μετά από θερμική επεξεργασία)
12.51 Υπολείμματα Τεχνητών Ανόργανων Ουσιών ΕΠ 10 12 11  απόβλητα σμαλτοποίησης που περιέχουν βαρέα μέταλλα
12.51 Υπολείμματα Τεχνητών Ανόργανων Ουσιών ΜΗ ΕΠ 10 12 12  απόβλητα σμαλτοποίησης εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο 10 12 11
12.51 Υπολείμματα Τεχνητών Ανόργανων Ουσιών ΜΗ ΕΠ 10 13 04  απόβλητα από την ασβεστοποίηση και ενυδάτωση της ασβέστου
12.51 Υπολείμματα Τεχνητών Ανόργανων Ουσιών ΜΗ ΕΠ 10 13 06  σωματίδια και σκόνη (εκτός των 10 13 12 και 10 13 13)
12.51 Υπολείμματα Τεχνητών Ανόργανων Ουσιών ΜΗ ΕΠ 10 13 10  απόβλητα από την παραγωγή αμιαντοτσιμέντου εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο 10 13 09
12.51 Υπολείμματα Τεχνητών Ανόργανων Ουσιών ΜΗ ΕΠ 10 13 11  απόβλητα από σύνθετα υλικά με βάση το τσιμέντο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο 10 13 09  και 10 13 10
12.51 Υπολείμματα Τεχνητών Ανόργανων Ουσιών ΜΗ ΕΠ 10 13 14 απόβλητα σκυροδέματος και λάσπης σκυροδέμαος
12.51 Υπολείμματα Τεχνητών Ανόργανων Ουσιών ΕΠ 11 02 02  λάσπες από υδρομεταλλουργία ψευδαργύρου (συμπεριλαμβάνονται ιαροσίτης, γαιτίτης)
12.51 Υπολείμματα Τεχνητών Ανόργανων Ουσιών ΕΠ 12 01 16  απόβλητα υλικών αμμοβολής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
12.51 Υπολείμματα Τεχνητών Ανόργανων Ουσιών ΜΗ ΕΠ 12 01 17  απόβλητα υλικών αμμοβολής εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο 12 01 16
12.51 Υπολείμματα Τεχνητών Ανόργανων Ουσιών ΕΠ 12 01 20  εξηντλημένα σώματα λείανσης και υλικά λείανσης που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
12.51 Υπολείμματα Τεχνητών Ανόργανων Ουσιών ΜΗ ΕΠ 12 01 21  εξηντλημένα σώματα λείανσης και υλικά λείανσης εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο 12 01 20
12.52 Υπολείμματα πυρίμαχων υλικών ΕΠ 10 09 05  χύτευση καλουπιών (εσωτερικών και εξωτερικών), τα οποία δεν έχουν υποστεί χύση μετάλλου και περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
12.52 Υπολείμματα πυρίμαχων υλικών ΜΗ ΕΠ 10 09 06  χύτευση καλουπιών (εσωτερικών και εξωτερικών), τα οποία δεν έχουν υποστεί χύση μετάλλου, εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο 10 09 05
12.52 Υπολείμματα πυρίμαχων υλικών ΕΠ 10 09 07  χύτευση καλουπιών (εσωτερικών και εξωτερικών), τα οποία έχουν υποστεί χύση μετάλλου και τα οποία περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
12.52 Υπολείμματα πυρίμαχων υλικών ΜΗ ΕΠ 10 09 08  χύτευση καλουπιών (εσωτερικών και εξωτερικών), τα οποία έχουν υποστεί χύση μετάλλου εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο 10 09 07
12.52 Υπολείμματα πυρίμαχων υλικών ΕΠ 10 10 05  χύτευση καλουπιών (εσωτερικών και εξωτερικών), τα οποία δεν έχουν υποστεί χύση μετάλλου και περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
12.52 Υπολείμματα πυρίμαχων υλικών ΜΗ ΕΠ 10 10 06  χύτευση καλουπιών (εσωτερικών και εξωτερικών), τα οποία δεν έχουν υποστεί χύση μετάλλου εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο 10 10 05
12.52 Υπολείμματα πυρίμαχων υλικών ΕΠ 10 10 07  χύτευση καλουπιών (εσωτερικών και εξωτερικών), τα οποία έχουν υποστεί χύση μετάλλου και τα οποία περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
12.52 Υπολείμματα πυρίμαχων υλικών ΜΗ ΕΠ 10 10 08  χύτευση καλουπιών (εσωτερικών και εξωτερικών) που έχουν υποστείχύση μετάλλου εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο 10 10 07
12.52 Υπολείμματα πυρίμαχων υλικών ΕΠ 16 11 01  υλικά επένδυσης και εμαγέ για πυρίμαχες επιφάνειες με βάση τον άνθρακα από μεταλλουργικές διεργασίες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
12.52 Υπολείμματα πυρίμαχων υλικών ΜΗ ΕΠ 16 11 02  υλικά επένδυσης και εμαγέ για πυρίμαχες επιφάνειες με βάση τον άνθρακα από μεταλλουργικές διεργασίες εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο 16 11 01
12.52 Υπολείμματα πυρίμαχων υλικών ΕΠ 16 11 03  άλλα υλικά επένδυσης και εμαγέ για πυρίμαχες επιφάνειες από μεταλλουργικές διεργασίες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
12.52 Υπολείμματα πυρίμαχων υλικών ΜΗ ΕΠ 16 11 04  άλλα υλικά επένδυσης και εμαγέ για πυρίμαχες επιφάνειες από μεταλλουργικές διαδικασίες εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο 16 11 03
12.52 Υπολείμματα πυρίμαχων υλικών ΕΠ 16 11 05  υλικά επένδυσης και εμαγέ για πυρίμαχες επιφάνειες από μη μεταλλουργικές διεργασίες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
12.52 Υπολείμματα πυρίμαχων υλικών ΜΗ ΕΠ 16 11 06  υλικά επένδυσης και εμαγέ για πυρίμαχες επιφάνειες από μη μεταλλουργικές διεργασίες εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο 16 11 05
12.6  Εδάφη  ΜΗ ΕΠ    
12.6  Εδάφη  ΕΠ    
12.61 Εδάφη  ΕΠ 05 01 05  πετρελαιοκηλίδες
12.61 Εδάφη  ΕΠ 17 05 03  χώματα και πέτρες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
12.61 Εδάφη  ΜΗ ΕΠ 17 05 04 χώματα και πέτρες, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 17 05 03
12.61 Εδάφη  ΜΗ ΕΠ 20 02 02 χώματα και πέτρες
12.7 Μπάζα εκσκαφών ΜΗ ΕΠ    
12.7 Μπάζα εκσκαφών ΕΠ    
12.71 Μπάζα εκσκαφών ΕΠ 17 05 05 μπάζα εκσκαφών που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
12.71 Μπάζα εκσκαφών ΜΗ ΕΠ 17 05 06 μπάζα εκσκαφών, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 17 05 05
12.8 Απόβλητα από επεξεργασία αποβλήτων ΜΗ ΕΠ    
12.8 Απόβλητα από επεξεργασία αποβλήτων ΕΠ    
12.81 Απόβλητα από επεξεργασία αποβλήτων ΕΠ 19 01 05 πίτα φίλτρου από την επεξεργασία αερίων
12.81 Απόβλητα από επεξεργασία αποβλήτων ΕΠ 19 01 06 υδαρή υγρά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων και άλλα υδαρή υγρά απόβλητα
12.81 Απόβλητα από επεξεργασία αποβλήτων ΕΠ 19 01 07 στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων
12.81 Απόβλητα από επεξεργασία αποβλήτων ΕΠ 19 01 11 τέφρα και σκωρία κλιβάνου που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
12.81 Απόβλητα από επεξεργασία αποβλήτων ΜΗ ΕΠ 19 01 12 τέφρα και σκωρία κλιβάνου, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 19 01 11
12.81 Απόβλητα από επεξεργασία αποβλήτων ΕΠ 19 01 13 πτητική τέφρα που περιέχει επικίνδυνες ουσίες
12.81 Απόβλητα από επεξεργασία αποβλήτων ΜΗ ΕΠ 19 01 14 πτητική τέφρα, εκτός από την αναφερομένη στο 19 01 13
12.81 Απόβλητα από επεξεργασία αποβλήτων ΕΠ 19 01 15 σκόνη λεβήτων που περιέχει επικίνδυνες ουσίες
12.81 Απόβλητα από επεξεργασία αποβλήτων ΜΗ ΕΠ 19 01 16 σκόνη λεβήτων, εκτός από την αναφερομένη στο 19 01 15
12.81 Απόβλητα από επεξεργασία αποβλήτων ΕΠ 19 01 17 απόβλητα πυρόλυσης που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
12.81 Απόβλητα από επεξεργασία αποβλήτων ΜΗ ΕΠ 19 01 18 απόβλητα πυρόλυσης, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 19 01 17
12.81 Απόβλητα από επεξεργασία αποβλήτων ΜΗ ΕΠ 19 01 19 άμμοι από ρευστοποιημένες κλίνες
12.81 Απόβλητα από επεξεργασία αποβλήτων ΕΠ 19 04 02 πτητική τέφρα και απόβλητα επεξεργασίας καυσαερίων
12.81 Απόβλητα από επεξεργασία αποβλήτων ΕΠ 19 11 07 απόβλητα από τον καθαρισμό καυσαερίων
12.81 Απόβλητα από επεξεργασία αποβλήτων ΜΗ ΕΠ 19 12 09 ανόργανα στοιχεία (π.χ. άμμος, πέτρες)
13 Στερεοποιημένα, σταθεροποιημένα ή υαλοποιημένα απόβλητα      
13.1 Στερεοποιημένα ή σταθεροποιημένα απόβλητα ΜΗ ΕΠ    
13.1 Στερεοποιημένα ή σταθεροποιημένα απόβλητα ΕΠ    
13.11 Στερεοποιημένα ή σταθεροποιημένα απόβλητα ΕΠ 19 03 04  απόβλητα που σημειώνονται ως επικίνδυνα, μερικώς σταθεροποιημένα
13.11 Στερεοποιημένα ή σταθεροποιημένα απόβλητα ΜΗ ΕΠ 19 03 05  σταθεροποιημένα απόβλητα εκτός των αναφερομένωνστο 19 03 04
13.11 Στερεοποιημένα ή σταθεροποιημένα απόβλητα ΕΠ 19 03 06  απόβλητα που σημειώνονται ως επικίνδυνα, στερεοποιημένα
13.11 Στερεοποιημένα ή σταθεροποιημένα απόβλητα ΜΗ ΕΠ 19 03 07  στερεοποιημένα απόβλητα εκτός των αναφερομένωνστο 19 03 06
13.2 Υαλοποιημένα απόβλητα ΜΗ ΕΠ    
13.21 Υαλοποιημένα απόβλητα ΜΗ ΕΠ 19 04 01  Υαλοποιημένα απόβλητα