Κοινοποίησε

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: Το Παράρτημα αυτό ανακεφαλαιώνει τις εργασίες διάθεσης αποβλήτων. Η διάθεση των αποβλήτων πρέπει να γίνεται χωρίς να προκαλείται κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία και χωρίς να χρησιμοποιούνται διαδικασίες ή μέθοδοι που μπορούσαν να βλάψουν το περιβάλλον.

D1. Απόθεση επάνω ή μέσα στο έδαφος (πχ υγειονομική ταφή κλπ).

D2. Επεξεργασία σε χερσαίο χώρο (πχ βιοαποικοδόμηση αποβλήτων σε υγρή κατάσταση ή ιλύος στο έδαφος κλπ).

D3. Έγχυση σε βάθος (πχ έγχυση αντλήσιμων αποβλήτων σε φρέατα, σε θόλους άλατος, ή σε φυσικά γεωλογικά ρήγματα κλπ).

D4. Τελμάτωση (πχ έκχυση υγρών αποβλήτων ή ιλύων σε φρέατα, μικρές λίμνες ή λεκάνες κλπ).

D5. Απόθεση σε ειδικά σχεδιασμένους και εξοπλισμένους χώρους υγειονομικής ταφής (πχ τοποθέτηση σε χωριστές στεγανές κυψελοειδείς κατασκευές, επικαλυμμένες και στεγανοποιημένες τόσο μεταξύ τους όσο και σε σχέση με το περιβάλλον κλπ).

D6. Απόρριψη στερεών αποβλήτων σε υδατικό περιβάλλον, εκτός από τις απορρίψεις στη θάλασσα.

D7. Καταβύθιση στις θάλασσες, συμπεριλαμβανομένης της απόθεσης στο θαλάσσιο πυθμένα.

D8. Βιολογική επεξεργασία μη διευκρινιζόμενη σε άλλο σημείο του Παραρτήματος η οποία καταλήγει σε ενώσεις ή μείγματα η διάθεση των οποίων γίνεται με μία από τις εργασίες που αναγράφονται στον παρόν Παράρτημα.

D9. Φυσική ή χημική επεξεργασία μη διευκρινιζόμενη σε άλλο σημείο του Παραρτήματος η οποία καταλήγει σε ενώσεις ή σε μείγματα η διάθεση των οποίων γίνεται με μία από τις εργασίες που αναγράφονται στον παρόντα πίνακα (πχ εξάτμιση, ξήρανση, ορυκτοποίηση κλπ).

D10. Αποτέφρωση επί του εδάφους.

D11. Αποτέφρωση στη θάλασσα.

D12. Μόνιμη εναποθήκευση (πχ τοποθέτηση κιβωτίων σε ορυχείο κλπ).

D13. Ανάμειξη πριν από τις εργασίες που αναφέρονται στο παρόν Παράρτημα.

D14. Επανασυσκευασία πριν από μια από τις εργασίες που αναφέρονται στο παρόν Παράρτημα.

D15. Αποθήκευση ενώ διαρκεί μία από τις εργασίες που αναγράφονται στο παρόν Παράρτημα εκτός από την προσωρινή αποθήκευση κατά την διάρκεια της συλλογής, στο χώρο που παράγονται τα απόβλητα.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ: Το Παράρτημα αυτό ανακεφαλαιώνει τις εργασίες αξιοποίησης. Η αξιοποίηση των αποβλήτων πρέπει να γίνεται χωρίς να προκαλείται κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία και χωρίς να χρησιμοποιούνται διαδικασίες ή μέθοδοι που θα μπορούσαν να βλάψουν το περιβάλλον.

R1. Ανάκτηση ή αναγέννηση διαλυτών

R2. Ανακύκλωση ή ανάκτηση οργανικών ουσιών που δεν χρησιμοποιούνται ως διαλύτες.

R3. Ανακύκλωση ή ανάκτηση μετάλλων ή μεταλλικών ενώσεων.

R4. Ανακύκλωση ή ανάκτηση άλλων ανοργάνων ουσιών.

R5. Αναγέννηση οξέων ή βάσεων.

R6. Αξιοποίηση προϊόντων που χρησιμεύουν για τη δέσμευση των ρύπων.

R7. Αξιοποίηση των προϊόντων που προέρχονται από καταλύτες.

R8. Αναγέννηση ή άλλη επαναχρησιμοποίηση ελαίων.

R9. Κύρια χρήση ως καύσιμο ή ως άλλο μέσο παραγωγής ενέργειας.

R10. Διασπορά στο έδαφος χρήσιμη από γεωργική ή οικολογική άποψη, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών λιπασματοποίησης και άλλων μετατροπών βιολογικού χαρακτήρα, εκτός από τα πτώματα των ζώων και τα γεωργικά (περιττώματα και άλλες φυσικές και μη επικίνδυνες ουσίες που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια της γεωργικής εκμετάλλευσης).

R11. Χρησιμοποίηση αποβλήτων που λαμβάνονται από μία από τις εργασίες R1 έως R10.

R12. Ανταλλαγή αποβλήτων προκειμένου να υποβληθούν σε μία από τις εργασίες R1 έως R11.

R13. Αποθήκευση υλικών προκειμένου να υποβληθούν σε μία από τις εργασίες που αναγράφονται στον παρόντα πίνακα, εκτός από την προσωρινή αποθήκευση, πριν από τη συλλογή τους στο χώρο που παράγονται.

ΟΜΑΔΑ 4 (ΑΡΘΡΟ 8, ΠΑΡ. 3 Ν. 4014/11) - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 20, 22

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 7Α: Εγκαταστάσεις αποθήκευσης στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων (εργασίες R12, R13, D13, D15), πλην των αναφερόμενων στους α/α 8, 9

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 7Β: Εγκαταστάσεις μεταφόρτωσης (ΣΜΑ) στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων συμπεριλαμβανομένων και των σύμμεικτων

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 8: Εγκαταστάσεις αποθήκευσης σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων (εργασίες D13, D14 και D15)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 9Α: Εγκαταστάσεις αποθήκευσης χωριστών ρευμάτων αποβλήτων υλικών που προορίζονται για ανακύκλωση και
προέρχονται από τα αστικά στερεά απόβλητα μετά από διαλογή στην πηγή, όπως χαρτί, γυαλί, πλαστικό, αλουμίνιο κ.λπ. (εργασίες R13)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 9Β: Πράσινα Σημεία συμπεριλαμβανομένων των Κέντρων Ανακύκλωσης, Εκπαίδευσης, Διαλογής στην Πηγή (ΚΑΕΔΙΣΠ)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 9Γ: Κέντρα διαλογής / ταξινόμησης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) – Συμπεριλαμβάνονται εγκαταστάσεις προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση των ΑΗΗΕ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 10Α: Εγκαταστάσεις ανάκτησης υλικών από μη επικίνδυνα σύμμεικτα αστικά απόβλητα μέσω μηχανικής διαλογής (εργασίες R12)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 10Β: Εγκαταστάσεις ανάκτησης υλικών από μη επικίνδυνα σύμμεικτα ανακυκλώσιμα απόβλητα μέσω μηχανικής ή/και χειρωνακτικής διαλογής (ΚΔΑΥ) (εργασίες R12)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 11: Εγκαταστάσεις επεξεργασίας μη επικίνδυνων αποβλήτων προς παραγωγή βιοαερίου (εργασία R3), α) Παραγωγή βιοαερίου, β) Πυρόλυση ή Αεριοποίηση

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 12Α: Εγκαταστάσεις παραγωγής εδαφοβελτιωτικών ή και οργανοχουμικών λιπασμάτων (εργασία R3) από στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα (εκτός των αστικών στερεών αποβλήτων) ή βιομάζα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 12Β: Εγκαταστάσεις παραγωγής εδαφοβελτιωτικών ή και οργανοχουμικών λιπασμάτων (εργασία R3) από υγρά μη επικίνδυνα απόβλητα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 13: Εγκαταστάσεις επεξεργασίας (ανάκτησης και διάθεσης) αστικών στερεών αποβλήτων (εργασίες R3, R10, R12, D8, D9, D13)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 14: Υγειονομική ταφή μη επικινδύνων αστικών στερεών υπολειμμάτων ή αποβλήτων (ΧΥΤΥ ή ΧΥΤΑ) (εργασίες D1, D5)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 15: Εγκαταστάσεις παρασκευής εδαφοβελτιωτικών – κομπόστ από προδιαλεγμένο ή διαχωρισμένο οργανικό κλάσμα αστικών στερεών αποβλήτων σε βιομηχανικά κτίρια ή άλλες κατάλληλες κατασκευές, π.χ. τύπου θερμοκηπίου, μη στεγασμένες κ.λπ. (εργασία R3)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 16: Εγκαταστάσεις επεξεργασίας ΑΕΚΚ (εργασία R5, R12 και R13)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 17: Οργανωμένοι χώροι διάθεσης αδρανών υλικών και καταλοίπων από την επεξεργασία ΑΕΚΚ (εργασία D1) ή/και ΟΕΔΑ ΑΕΚΚ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 18: Εγκαταστάσεις καύσης νεκρών ζώων εκτροφής (εργασία D10)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 19: Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων (πόλεων και οικισμών) με διάθεση επεξεργασμένων υγρών σε επιφανειακό υδάτινο αποδέκτη ή τη θάλασσα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 20: Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων (πόλεων και οικισμών) με διάθεση επεξεργασμένων υγρών στο έδαφος (π.χ. για εμπλουτισμό υπόγειου υδροφορέα ή για άρδευση) ή για αστική – βιομηχανική χρήση α) άμεσος εμπλουτισμός υπόγειου υδροφορέα i) για υδατικά συστήματα που εμπίπτουν στο αρθ.7 του Π.Δ. 51/2007 ii) για υδατικά συστήματα που δεν εμπίπτουν στο αρθ.7 του Π.Δ. 51/2007 β) έμμεσος εμπλουτισμός υπόγειου υδροφορέα i) για υδατικά συστήματα που εμπίπτουν στο αρθ.7 του Π.Δ. 51/2007 ii) για υδατικά συστήματα που δεν εμπίπτουν στο αρθ.7 του Π.Δ. 51/2007 γ) στο έδαφος (άρδευση) ή για αστική – βιομηχανική χρήση

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 21: Πλωτές εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων (εργασίες D και R)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 22Α: Αποθήκευση μη επικίνδυνων υγρών αποβλήτων αστικού τύπου σε στεγανές δεξαμενές (εργασίες D15, R13)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 22Β: Αποθήκευση μη επικίνδυνων υγρών αποβλήτων μη αστικού τύπου σε στεγανές δεξαμενές (εργασίες D15, R13)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 23: Μεμονωμένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας ιλύος από εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων πόλεων και οικισμών ή υγρών μη επικίνδυνων αποβλήτων (εργασίες D2, D4, D8, D9, D13, R3, R10, R12)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 24: Μεμονωμένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών μη επικίνδυνων αποβλήτων για σύνολο βιομηχανικών εγκαταστάσεων (εργασίες D2, D4, D8, D9, D13, R3, R10, R12)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 25:  Μεμονωμένες εγκαταστάσεις φυσικοχημικής επεξεργασίας μη επικίνδυνων υγρών αποβλήτων (εργασία D9)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΠΔ

1. Για έργα και δραστηριότητες, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμο­γής του Δεύτερου Μέρους του Ν.3982/2011, ακολουθείται η διαδικασία των παραγράφων 2 έως 6 του άρθρου 4 της ΚΥΑ Φ.15/4187/266/2012 (Β΄ 1275).

1.2. Εφόσον μια δραστηριότητα εμπίπτει στο Άρθρο 19, Παρ.1 του Ν.3982/11 και απαλλάσσεται από την υποχρέωση έκδοσης Άδειας Εγκατάστασης και Λειτουργίας, η Υπεύθυνη Δήλωση για την έναρξη λειτουργίας, που υποβάλλεται στην Αδειοδοτούσα Αρχή, θα πρέπει να περιλαμβάνει τις κατάλληλες, κατά περίπτωση ΠΠΔ, όπου απαιτείται. Η Αδειοδοτούσα αρχή βεβαιώνει την κατάθεση της Υπεύθυνης Δήλωσης μόνο εφόσον αυτή περιλαμβάνει πλήρως τις κατάλληλες ΠΠΔ.

1.3. Εφόσον μια δραστηριότητα εμπίπτει στο Άρθρο 19, Παρ.3 του Ν.3982/11, η Άδεια Εγκατάστασης, που χορηγείται από την Αδειοδοτούσα Αρχή, θα πρέπει να περιλαμβάνει τις κατάλληλες, κατά περίπτωση ΠΠΔ. Ο φορέας οφείλει να συμπεριλάβει στην Υπεύθυνη Δήλωση για την έναρξη λειτουργίας τις ΠΠΔ που περιλαμβάνονται στην Άδεια Εγκατάστασης.

1.4. Εφόσον μια δραστηριότητα εμπίπτει στο Άρθρο 19, Παρ.4 ή Παρ.5 του Ν.3982/11, και έχει την υποχρέωση έκδοσης Άδειας Λειτουργίας, θα πρέπει στην Άδεια Λειτουργίας, που χορηγείται από την Αδειοδοτούσα Αρχή, να περιλαμβάνονται οι κατάλληλες, κατά περίπτωση ΠΠΔ, οι οποίες έχουν προσδιοριστεί στην άδεια εγκατάστασης, όπου αυτή απαιτείται, και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

1.5. Εφόσον μια δραστηριότητα εμπίπτει στο Άρθρο 20, παρ. 1 και 2 του Ν.3982/11, και έχει την υποχρέωση έκδοσης Άδειας Λειτουργίας, θα πρέπει στην Άδεια Λειτουργίας, που χορηγείται από την Αδειοδοτούσα Αρχή, να περιλαμβάνονται οι κατάλληλες, κατά περίπτωση ΠΠΔ, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

1.6. Σε περιπτώσεις εγκαταστάσεων με ΑΕΠΟ σε ισχύ, η ΑΕΠΟ εξακολουθεί να ισχύει, εφόσον δεν υπάρχει μεταβολή στην εγκατάσταση που να καθιστά υποχρεωτική την έκδοση νέας Άδειας Εγκατάστασης ή Λειτουργίας ή Υπεύθυνης Δήλωσης, μέχρι τη λήξη της.

2. Για τα υπόλοιπα έργα και τις δραστηριότητες αρμόδια για την υπα­γωγή σε ΠΠΔ είναι η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χω­ρικού Σχεδιασμού (ΔΙ.ΠΕ.ΧΩΣ.) της οικείας Περιφέρειας.

 1. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην ΔΙΠΕΧΩΣ, δήλωση υπαγωγής του έργου σε ΠΠΔ σε έντυπη και ψηφιακή μορφή.
 2. Μετά την εξέταση των υποβληθέντων στοιχείων και εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι εφαρμογής των οριζό­μενων στις παραγράφους 6 ή 7, πραγματοποιείται η αυτοδίκαιη υπαγωγή του έργου ή της δραστηριότητας σε ΠΠΔ, με ευθύνη της ΔΙΠΕΧΩΣ της οικείας Περιφέρειας.
 3. -
  • α. Η υπαγωγή του έργου σε ΠΠΔ εκδίδεται εντός 20 εργάσιμων ημερών από την υποβολή της δήλωσης υπαγωγής και της απαραίτητης τεκμηρίωσής της. Η υπαγωγή σε ΠΠΔ συνοδεύει την κατά περίπτωση άδεια και χορηγείται στον ενδιαφερόμενο μαζί με αυτήν εντός του χρονικού διαστήματος που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις για την χορήγηση της εν λόγω άδειας. Σε περιπτώσεις όπου έργα ή δραστηριότητες εκ των ως άνω πρόκειται να επεκταθούν, εκσυγχρονι­στούν ή τροποποιηθούν χωρίς να απαιτείται έκδοση νέας άδειας ή τροποποίηση της υφιστάμενης, και εφό­σον επέρχεται ουσιαστική μεταβολή όσον αφορά στις επιπτώσεις στο περιβάλλον, η πράξη υπαγωγής του έργου σε ΠΠΔ εκδίδεται εντός 20 εργάσιμων ημερών από την υποβολή της δήλωσης υπαγωγής και της απα­ραίτητης τεκμηρίωσής της.
  • β. Η ως άνω υπαγωγή σε ΠΠΔ γίνεται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών στην περίπτωση που το έργο ή η δραστηριότητα βρίσκονται σε περιοχή εντός σχεδίου πόλεως ή εντός ορίων οικισμού και από τα επισυνα­πτόμενα δικαιολογητικά (όπως π.χ. βεβαίωση χρήσεων γης) δεν προκύπτει αρμοδιότητα της αρχαιολογικής υπηρεσίας.
 4. Η υποβολή της δήλωσης υπαγωγής σε ΠΠΔ και της απαιτούμενης τεκμηρίωσης, πραγ­ματοποιείται εγκαίρως ώστε η σχετική διαδικασία υπαγωγής σε ΠΠΔ να ολοκληρωθεί πριν την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας κατασκευής.
 5. Σε περίπτωση έργων ή δραστηριοτήτων που χωροθετούνται εντός περιοχών που εμπίπτουν στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, η υπαγωγή σε ΠΠΔ αποτελεί και έγκριση επέμβασης σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του Ν. 4014/2011 (Α΄ 209) όπως εκάστοτε ισχύει.
 6. Σε περιπτώσεις που η δήλωση υπαγωγής σε ΠΠΔ δεν είναι συμπληρωμένη σε όλα τα απαιτούμενα για την κάθε περίπτωση πεδία ή όταν δεν έχουν προσκομιστεί όλα τα απαιτούμενα στοιχεία τεκμηρίωσης, η αρμόδια υπηρεσία εντός 10 εργάσι­μων ημερών επιστρέφει το φάκελο με έγγραφό της, στο οποίο υποδεικνύει τα απαιτούμενα προς συμπλήρωση πεδία ή στοιχεία.
 7. Εάν από τα στοιχεία που απαιτούνται για τη χο­ρήγηση της κατά περίπτωση άδειας ή τα στοιχεία της δήλωσης υπαγωγής, προκύπτει είτε ότι το συγκεκριμένο έργο δεν είναι συμβατό με τις απαιτήσεις της περιβαλ­λοντικής νομοθεσίας ή με τα στοιχεία περιβαλλοντικής ευαισθησίας της περιοχής (π.χ. σε περίπτωση αρνητικού πορίσματος της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης), ή εάν διαπιστωθεί ασυμβατότητα με τις θεσμοθετημέ­νες χρήσεις γης, ή ότι το έργο δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης, η υπηρεσία εντός 15 εργάσιμων ημερών ενημερώνει εγγράφως τον ενδιαφερόμενο και δεν προβαίνει σε υπαγωγή του έργου σε ΠΠΔ, ή αναστέλλει την έκδοση της κατά περίπτωση σχετικής άδειας.
 8. Για έργο ή δραστηριότητα το οποίο δεν έχει υπα­χθεί σε ΠΠΔ κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 7, δεν είναι επιτρεπτή η έκδοση οποια­δήποτε άλλης μετέπειτα άδειας.
 9. Η κατά τα ανωτέρω δήλωση υπαγωγής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.

(Δικαιολογητικά)

 1. Η δήλωση υπαγωγής του έργου ή της δραστηριότη­τας σε ΠΠΔ συνοδεύεται από την ακόλουθη τεκμηρίωση:
  1. Συνοπτική τεχνική έκθεση του έργου ή της δρα­στηριότητας και τυχόν συνοδών έργων (προαιρετικά).
  2. Τοπογραφικό διάγραμμα γενικής διάταξης (κάτοψη, διάγραμμα κάλυψης ή οριζοντιογραφία) του έργου, σε κατάλληλη κλίμακα, σε συντεταγμένες των συστημά­των αναφοράς ΕΓΣΑ ΄87 και WGS84, συνοδευόμενο από χάρτη προσανατολισμού του έργου.
  3. Βεβαίωση χρήσεων γης επί κατάλληλου τοπογρα­φικού διαγράμματος, όπως προκύπτει από βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας δόμησης ή από άλλη κανονιστική διάταξη.
  4. Εφόσον προκύπτει από την παράγραφο 1.3, η γνωμοδότηση της αρμόδιας αρχαι­ολογικής υπηρεσίας σχετικά με το εάν η περιοχή όπου χωροθετείται το έργο ή η δραστηριότητα είναι αρχαιο­λογικού ενδιαφέροντος ή σύμφωνη γνώμη εφόσον το έργο ή η δραστηριότητα χωροθετείται εν όλω ή εν μέρει εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου, ζωνών προστασίας Α΄ και Β΄ ή πλησίον αρχαίου. Στη γνωμοδότηση είναι δυνατόν να προσδιορί­ζονται πρόσθετες ειδικές περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, οι οποίες θα συμπεριληφθούν από την κατά το άρθρο 2 αρμόδια Υπηρεσία στην πράξη υπαγωγής. Η ανωτέρω γνωμοδότηση δεν απαιτείται σε περίπτω­ση υφιστάμενων εγκαταστάσεων που εκσυγχρονίζονται, τροποποιούνται ή αλλάζουν χρήση χωρίς αλλαγή των ορίων του γηπέδου τους.
  5. Στην περίπτωση που το έργο ή η δραστηριότητα ή μέρος αυτών χωροθετείται εκτός σχεδίων πόλεων και εκτός ορίων οικισμών (οι κατωτέρω πράξεις, βεβαιώσεις, γνωμοδοτήσεις δεν απαιτούνται σε περίπτωση υφιστάμενων εγκαταστά­σεων που εκσυγχρονίζονται, τροποποιούνται χωρίς αλλαγή των ορίων του γηπέδου τους), υποβάλλονται επιπλέον:
   1. Πράξη χαρακτηρισμού της έκτασης, όπου απαι­τείται, με βάση τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.
   2. Σε περίπτωση έργων που εγκαθίσταται σε δη­μόσιες δασικές εκτάσεις, βεβαίωση από την Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου καθώς και από την οικεία Δι­εύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης, σύμφωνα με την παρά­γραφο 1 του άρθρου 2 της Υ.Α. 15277/2012 (Β΄ 1077) όπως εκάστοτε ισχύει, για τη μη ύπαρξη άλλων διαθέσιμων εκτάσεων σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 45 του Ν. 998/1979 (Α΄ 289), όπως εκάστοτε ισχύει.
   3. Σε περίπτωση έργων που υλοποιούνται σε εκτά­σεις που διέπονται από τις διατάξεις της δασικής νο­μοθεσίας, γνωμοδότηση του οικείου Δασαρχείου για τα σχετικά θέματα αρμοδιότητας του, με τυχόν απαιτού­μενα για δασικούς λόγους πρόσθετα περιβαλλοντικά μέτρα, όρους και περιορισμούς, τα οποία θα συμπεριλη­φθούν από την κατά το άρθρο 2 αρμόδια υπηρεσία κατά την υπαγωγή σε ΠΠΔ. Η γνωμοδότηση αυτή ζητείται με βάση το υπόδειγμα του Παραρτήματος Γ και εκδίδεται με βάση το υπόδειγμα του Παραρτήματος Δ.
  6. Στις περιπτώσεις που χρειάζεται η εφαρμογή της παραγράφου 1.α του άρθρου 10 του Ν. 4014/2011 (έργο ή δραστηριότητα εντός περιοχής του δικτύου Natura 2000, πλην των περιπτώσεων της παρ. 6 του ίδιου άρ­θρου, και οι διατάξεις προστασίας της περιοχής δεν περιέχουν σχετικές πρόνοιες για περιβαλλοντική αδειοδότηση), η Ειδική Οικολογική αξιολόγηση σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 της ΥΑ 52983/1952/2013 (ΦΕΚ Β΄ 2436) για την έκδοση των ενδεχομένως απαι­τούμενων πρόσθετων όρων της παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν. 4014/2011.
  7. Σε περίπτωση έργου ή δραστηριότητας για το οποίο έχει ήδη εκδοθεί Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλο­ντικών Όρων (ΑΕΠΟ), αντίγραφο της απόφασης αυτής μαζί με τυχόν ανανέωση ή τροποποίησή της.
 2. Σε περίπτωση που κάποια από τα παραπάνω στοι­χεία τεκμηρίωσης περιλαμβάνονται στον φάκελο έκ­δοσης των κατά περίπτωση αδειών ή εγκρίσεων, τις οποίες θα συνοδεύει η υπαγωγή σε ΠΠΔ, δεν απαιτείται να συνυποβληθούν με τη δήλωση υπαγωγής του έργου σε ΠΠΔ.

Η υπαγωγή σε ΠΠΔ για τα παραπάνω έργα και δραστηριότητες, παραμένει σε ισχύ εφόσον δεν επέρχεται μεταβολή στα στοιχεία της δήλωσης υπαγωγής του έργου σε ΠΠΔ. Για έργα και δραστηριότητες της ΔΙΠΕΧΩΣ δεν θεωρείται μεταβολή η εφ’ άπαξ αύξηση της δυναμικότητας / μεγέθους (σύμφωνα με το αντίστοιχο κριτήριο κατάταξης στην κατηγορία Β της Υ.Α. 1958/2012) του έργου μικρότερη του 10%, εκτός εάν η αύξηση αυτή έχει σαν αποτέλεσμα την κατάταξη του έργου στην υποκατηγορία Α2. Για έργα και δραστηριότητες της ΔΙΠΕΧΩΣ πριν την υλοποίηση οποιασδήποτε με­ταβολής των στοιχείων του έργου ή της δραστηριότητας που δηλώθηκαν κατά την υπαγωγή σε ΠΠΔ, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στη ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. τη δήλωση υπαγωγής και την τεκμηρίωση, προκειμένου να εκτιμηθεί αν απαιτείται τροποποίηση της υπαγωγής του έργου σε ΠΠΔ. Στην περίπτωση που απαιτείται, η ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. υπάγει εκ νέου το έργο σε ΠΠΔ, άλλως εκδίδει έγγραφο περί μη ανα­γκαιότητας νέας υπαγωγής σε ΠΠΔ. Πρόσθετες ή ειδικές περιβαλλοντικές δεσμεύσεις που ενσωματώνονται στις ΠΠΔ κατ’ εφαρμογή των πα­ραγράφων 1.4, 1.5.3 και 1.6, κατισχύουν ως ειδικότερες των δεσμεύσεων. Η τήρηση των ΠΠΔ αποτελεί ευθύνη του ενδιαφερόμενου και είναι υποχρεωτική τόσο κατά τη φάση κατασκευής όσο και κατά τη φάση λειτουργίας. Ο ενδιαφερόμενος διατηρεί ακέραια την ευθύνη για την τήρηση των ΠΠΔ έστω και αν μέρος ή το σύνολο των εργασιών κατασκευής ή λειτουργίας πραγματοποιούνται από τρίτους, ανεξαρτήτως των τυχόν ευθυνών που φέρουν και οι τελευταίοι για κάθε πράξη ή παράλειψη που αντιβαίνει τους όρους της εκάστοτε ισχύου­σας περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

ΟΜΑΔΑ 5 - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 11: Εγκαταστάσεις διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΠΔ

ΟΜΑΔΑ 9 (ΑΡΘΡΟ 18, ΠΑΡ. 1 - ΑΡΘΡΟ 17, ΠΑΡ. 1,2,3,4,5 Ν. 3982/11) - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 224: Εγκαταστάσεις για εργασία R12 σε μεταλλικά και μη μεταλλικά απόβλητα. Συμπεριλαμβάνεται η κατεργασία σε εγκαταστάσεις τεμαχισμού αποβλήτων μετάλλων, αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) μετά από επεξεργασία απορρυπασμένων οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής του (ΟΤΚΖ)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 225α: Εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάλυσης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) χωρίς τεμαχισμό

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 225β: Εγκαταστάσεις απορρύπανσης και διάλυσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ) χωρίς τεμαχισμό

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΠΔ

 • Βιομηχανία - Βιοτεχνία είναι η τεχνοοικονομική μονάδα που με μηχανικά, χημικά ή άλλα μέσα διαφοροποιεί τη μορφή ή την ιδιότητα πρώτων υλών ή προϊόντων, προκειμένου αυτά να καταστούν κατάλληλα για τη χρήση για την οποία προορίζονται.
 • Επαγγελματικό εργαστήριο είναι η τεχνοοικονομική μονάδα του προηγούμενου εδαφίου, η οποία πληροί σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:
  • Διαθέτει μηχανολογικές εγκαταστάσεις, των οποίων η εγκατεστημένη κινητήρια ισχύς δεν υπερβαίνει τα 37 KW ή η θερμική τα 70 KW. Στα όρια αυτά δεν περιλαμβάνεται η ισχύς η οποία δεν σχετίζεται άμεσα με την παραγωγική διαδικασία, καθώς και η ισχύς μηχανολογικής εγκατάστασης προορισμένης αποκλειστικά να προστατεύει το περιβάλλον από την ασκούμενη δραστηριότητα.
  • Κατατάσσεται στις δραστηριότητες χαμηλής όχλησης σύμφωνα με τις διατάξεις της οικ. 3137/191/Φ.15/2012 (Β΄ 1048) απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.»
 • Μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών είναι οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις που παρέχουν υπηρεσίες προς τρίτους χωρίς μεταποίηση προϊόντων.
 • Αποθήκες είναι αποθηκευτικοί χώροι, στεγασμένοι ή μη, που βρίσκονται εκτός εργοστασιακών χώρων και διαθέτουν μόνιμα εγκατεστημένο μηχανολογικό εξοπλισμό για τη λειτουργία τους, καθώς και οι εγκαταστάσεις που αφορούν μία από τις πιο κάτω χρήσεις:
  • Αποθήκευση και συσκευασία ή ανασυσκευασία υλικών με χρήση κατάλληλου μηχανολογικού εξοπλισμού, χωρίς παραγωγή νέου προϊόντος
  • Αποθήκευση εύφλεκτων, διαβρωτικών, οξειδωτικών ή τοξικών ουσιών
  • Κατάψυξη ή συντήρηση ευπαθών προϊόντων
  • Αποθήκευση υγρών ή αερίων καυσίμων και βιομηχανικών ή ιατρικών αερίων
  • Αποθήκευση, διαλογή και μηχανική επεξεργασία για ανακύκλωση άχρηστων υλικών σε υπαίθριους ή στεγασμένους χώρους
 • Κτιριακές Εγκαταστάσεις:
  • Κάθε δομική κατασκευή που προορίζεται για την εξυπηρέτηση των πάσης φύσεως αναγκών των προαναφερόμενων δραστηριοτήτων
  • Βιομηχανικό – Βιοτεχνικό Κτίριο: Κάθε κτίριο για το οποίο έχει εκδοθεί άδεια οικοδομής για βιομηχανική βιοτεχνική χρήση
  • Ανεξάρτητο κτίριο: Το περιμετρικά ελεύθερο κτίσμα που χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο ως επαγγελματικός χώρος.

ΟΜΑΔΑ 12 - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 9: Χώροι συγκέντρωσης και διακίνησης παλαιών μετάλλων ή προσωρινής συγκέντρωσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 10: Χώροι αποθήκευσης και διακίνησης οικοδομικών υλικών που περιλαμβάνουν διακίνηση χύδην υλικών (άμμος, χαλίκι κ.ά.)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΠΔ

.

Διάβασε επίσης:

 

Η Kemioteko Engineering δημιουργήθηκε ως απόσταγμα εμπειριών 14 ετών στην αδειοδότηση, κατασκευή και λειτουργία δημόσιων τεχνικών έργων και 8 ετών στο ελεύθερο επάγγελμα του μελετητή μηχανικού με εξειδίκευση στην αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων. Αποστολή της Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος είναι η δημιουργία πελατών, οπαδών της, βαθειά ικανοποιημένων, που θέλουν να κάνουν διαχρονικά τα σωστά πράγματα με τους κατάλληλους συνεργάτες.

 

Διπλ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ - Msc Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ - 5ο Εξάμηνο
Επιθεωρητής Ξενοδοχείων - ΕΕΔΔ - TUV Austria RCN 6035/2016
Επιθεωρητής ISO 9001 - TUV Austria RCN 6065/2016
Επιθεωρητής ISO 45001 - Alison 1412-13849119
Επιθεωρητής GDPR - Alison 1401-13849119
Ενεργειακός Επιθεωρητής - No 16109 | No 553
Μελετητής ΥΠΕΧΩΔΕ - No 26837 - 18-A & 27-A
ΑΜ ΤΕΕ - No 83488 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 330512/2017
Μητρώο Αξιολογητών ΓΓΕΤ- No 14856/95711/08-06-17
Ελεγκτής Δόμησης - No 4517
τηλ +302399-022359
Βασ Πιτσούλη 1, TK 63080, Νέα Καλλικράτεια
Χαλκιδική, Ελλάδα | http://kemioteko.gr
Μελετητικές Υπηρεσίες Βιομηχανικών & Περιβαλλοντικών Εγκαταστάσεων:
Σχεδιασμός, Αδειοδότηση, Διαχείριση Ποιοτικού Ελέγχου & Κατασκευών,
Οργανολογία & Ρύθμιση, Λειτουργία & Συντήρηση
Follow us 
 facebook  twitter  linkedin  googleplus  pinterest  youtube  twitter