Κοινοποίησε

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

Οι επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αντιμετωπίζουν ανεπάρκεια ρευστότητας και υφίστανται σημαντικές ζημίες λόγω των επιπτώσεων από τα μέτρα για τον περιορισμό της έξαρσης της νόσου COVID-19. Στο πλαίσιο αυτό, η συγκεκριμένη δράση αφορά ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης, σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα. Η δράση υλοποιείται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), είτε με απευθείας ενημέρωσή του, είτε με ενημέρωσή του μέσω διεπαφών. Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης υποβολής των προτάσεων, είναι: 10/09/2020 και ώρα 10:00 και 09/10/2020 στις 15:00, αντίστοιχα. Η συνολική Δημόσια Δαπάνη των δράσεων της παρούσας πρόσκλησης, ανέρχεται σε 150.000.000 ΕΥΡΩ. Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης έτους 2019 ήτοι από 5.000 € κατ’ ελάχιστο έως του ποσού των 50.000,00€ (μέγιστο) επιχορήγηση.

Χριστόδουλος Χατζηλιόντος

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαιούχοι της ενίσχυσης, ήτοι επιχειρήσεις που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, είναι οι Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, που νομίμως λειτουργούν στη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

1. Να δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

2. Να έχουν κάνει έναρξη πριν την 1/1/2019.

3. Να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του Παραρτήματος Ι και στον οποίο να δραστηριοποιούνται αδιαλείπτως τουλάχιστον από 31/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης.

4. Να είναι Πολύ Μικρή ή Μικρή Επιχείρηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI: ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΜΕ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΜΕ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων.

5. Κατά το 2019 να απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζομένους.

6. Το άθροισμα των εξόδων που προκύπτουν από τις κάτωθι κατηγορίες να ισούται ή να είναι μεγαλύτερο των 10.000€ (Συγκεκριμένα ο υπολογισμός του αναλογούντος κεφαλαίου κίνησης (δημόσια χρηματοδότηση) προκύπτει από το άθροισμα των δηλωθέντων ποσών στα πεδία του έντυπου Ε3 του προηγούμενου έτους (χρήση 2019): 102, 202, 181, 281, 481, 185, 285, 485 πολλαπλασιαζόμενο με 50%. Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερο των 50.000,00€, η αναλογούσα δημόσια χρηματοδότηση διαμορφώνεται στα 50.000,00€, ενώ σε περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι μικρότερο από 5.000€, δεν είναι δυνατή η συμμετοχή στην Δράση.)

α) των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης

β) των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης

γ) του συνόλου των Δαπανών για Παροχή Υπηρεσιών

δ) του συνόλου των Ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση

ε) του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε ΑγροτικέςΒιολογικές δραστηριότητες)

στ) Διάφορα Λειτουργικά Έξοδα

7. Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν.4308/2014.

8. Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα:  Ανώνυμη Εταιρία,  Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης,  Ομόρρυθμη Εταιρία,  Ετερόρρυθμη Εταιρία,  Ι.Κ.Ε,  Ατομική Επιχείρηση,  Ν.Ε.Π.Α.,  Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει,  Συνεταιρισμός  Δικηγορική Εταιρία του άρθρου 49 επ. του Ν. 4194/2013.

9. Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α΄137).

10. Να μην ήταν προβληματικές την 31η Δεκεμβρίου 2019.

11. Κατά παρέκκλιση μπορούν να χορηγηθούν ενισχύσεις σε πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις (κατά την έννοια του παραρτήματος I του Καν. ΕΕ 651/2014) που ήταν ήδη προβληματικές στις 31 Δεκεμβρίου 2019 υπό την προϋπόθεση να μην υπάγονται σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει του εθνικού δικαίου και να μην έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης (ή εφόσον έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης να έχουν αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης κατά τη χορήγηση της ενίσχυσης βάσει της παρούσας πρόσκλησης) ή ενίσχυση αναδιάρθρωσης (ή έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης αλλά δεν υπόκεινται πλέον σε σχέδιο αναδιάρθρωσης κατά τη χορήγηση της ενίσχυσης βάσει της παρούσας πρόσκλησης).

12. Εφόσον δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και την εμπορία γεωργικών προϊόντων, να δεσμευτούν για τη μη μετακύλιση της λαμβανόμενης ενίσχυσης εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς και για την υποχρέωση ότι η εν λόγω ενίσχυση δεν μπορεί να καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των προϊόντων που αγοράζονται από τους πρωτογενείς παραγωγούς ή που διατίθενται στην αγορά από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.

13. Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.

14. Το συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που θα λάβει η δικαιούχος επιχείρηση (σε επίπεδο “δεδομένης επιχείρησης” όπως αυτή ορίζεται από την Κοινοτική νομοθεσία και νομολογία) από τη συγκεκριμένη δράση, συναθροιζόμενη με κάθε άλλη ενίσχυση που θα έχει λάβει δυνάμει της με αρ. 19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωσης, και η οποία μπορεί να έχει χορηγηθεί με τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων, φορολογικών πλεονεκτημάτων και πλεονεκτημάτων πληρωμών ή άλλες μορφές όπως επιστρεπτέες προκαταβολές, εγγυήσεις, δάνεια και ίδια κεφάλαια, με την προϋπόθεση ότι δεν δύναται σε συνολική ονομαστική αξία να υπερβαίνει το συνολικό ανώτατο όριο των 800.000 ευρώ. Όλα τα αριθμητικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται είναι ακαθάριστα, δηλαδή προ της αφαίρεσης φόρων ή άλλης επιβάρυνσης.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης:

• οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, οι εξωχώριες εταιρείες, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές. Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία

• οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ)»

Επισημαίνεται ότι οι ενισχύσεις που χορηγούνται με την παρούσα πρόσκληση και καλύπτονται από την 19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωση της Επιτροπής, είναι δυνατό να σωρευθούν με ενισχύσεις δυνάμει των κανονισμών για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας ή με ενισχύσεις δυνάμει των κανονισμών απαλλαγής κατά κατηγορία, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι διατάξεις και οι κανόνες σώρευσης των εν λόγω κανονισμών

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

1. Έντυπο υποβολής (Αρκεί μόνο η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης στο ΠΣΚΕ. ΠΡΟΣΟΧΗ θα πρέπει να έχει γίνει οριστικοποίηση)

2. Εκτύπωση Προσωποποιημένης Πληροφόρησης από το TaxisNet (μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr) στην οποία θα εμφανίζεται η Ημερομηνία Έναρξης, οι Δραστηριότητες της Επιχείρησης (ΚΑΔ) καθώς και τα Αναλυτικά Στοιχεία Εγκαταστάσεων Εσωτερικού για έδρα/υποκαταστήματα εντός ΠΚΜ (με εμφανή την ημερομηνία εκτύπωσης η οποία θα είναι μεταγενέστερη από την ημ/νία δημοσίευσης της πρόσκλησης).

3. Υπεύθυνη Δήλωση ΜΜΕ

4. Υπεύθυνες δηλώσεις Ν. 1599/86 σύμφωνα με τα υποδείγματα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V της Αναλυτικής Πρόσκλησης.

5. α) Πιστοποιητικό περί μη κήρυξης σε πτώχευση ή περί μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή σε εξυγίανση ή σε άλλη διαδικασία συλλογικής διαδικασίας ικανοποίησης των πιστωτών β) Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξη σε πτώχευση, ή θέση σε αναγκαστική διαχείριση, ή θέση σε εξυγίανση ή σε παύση πληρωμών ή σε άλλη διαδικασία συλλογικής ικανοποίησης των πιστωτών. Η χορήγηση των ανωτέρω εγγράφων μπορεί να γίνεται, κατά περίπτωση, είτε από το Γ.Ε.ΜΗ. είτε από τα κατά τόπον αρμόδια πρωτοδικεία.

6. α) Καταστάσεις Επιθεώρησης Εργασίας (πίνακας προσωπικού) Ε4 (συμπεριλαμβανομένων τυχόν τροποποιήσεων αυτών) και για τις δύο (2) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης ή όσων εξ αυτών υπάρχουν. β) Συγκεντρωτική Κατάσταση Μισθοδοσίας έτους, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο ή/και τον λογιστή της επιχείρησης, στην οποία θα αποτυπώνεται αναλυτικά ο κάθε εργαζόμενος με τον αριθμό των ημερών που απασχολήθηκε και για τις δύο (2) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις (2018 και 2019) που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. ή όσων εξ αυτών υπάρχουν

7. Οικονομικά στοιχεία ανάλογα με την κατηγορία βιβλίων Α. Επιχειρήσεις με τήρηση απλογραφικών βιβλίων:  Έντυπα Ε3 με αριθμό Δήλωσης (ηλεκτρονική υποβολή) και για τις δύο (2) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις (2018 και 2019) που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης ή όσων εξ αυτών υπάρχουν. Β. Επιχειρήσεις με τήρηση διπλογραφικών βιβλίων:  Ισολογισμοί-αποτελέσματα χρήσης (υπογεγραμμένα/σφραγισμένα από λογιστή ή/και Νομ. Εκπρόσωπο)  Έντυπα Ε3 με αριθμό Δήλωσης (ηλεκτρονική υποβολή) και για τις δύο (2) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις (2018 και 2019) που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης ή όσων εξ αυτών υπάρχουν.

8. Περιοδική Δήλωση Φ.Π.Α. (τόσο του 2019, όσο και του 2020 και συγκεκριμένα τα αναγραφόμενα στο πεδίο 312) Α. Επιχειρήσεις με τήρηση απλογραφικών βιβλίων: Το έντυπο της δήλωσης για το τρίμηνο Απρίλιου-Μαΐου-Ιουνίου με αριθμό Δήλωσης (ηλεκτρονική υποβολή) Β. Επιχειρήσεις με τήρηση διπλογραφικών βιβλίων: Τα έντυπα των δηλώσεων για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο με αριθμό Δήλωσης (ηλεκτρονική υποβολή) Για επιχειρήσεις οι οποίες δεν υποβάλλουν δηλώσεις ΦΠΑ (απαλλάσσονται), ο κύκλος εργασιών του τριμήνου Απρίλιου-Μαΐου-Ιουνίου (τόσο του 2019, όσο και του 2020) θα δηλώνεται σε Υπ. Δήλωση.

9. Φορολογική Ενημερότητα ή Βεβαίωση Οφειλών της επιχείρησης από την οποία να προκύπτει ότι δεν είναι υπόχρεη σε ανάκτηση παράνομης κρατικής ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση πενταψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση εξαψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες οκταψήφιων.

 1. 05.20 Εξόρυξη λιγνίτη
 2. 07.10 Εξόρυξη σιδηρομεταλλεύματος
 3. 07.29 Εξόρυξη λοιπών μη σιδηρούχων μεταλλευμάτων
 4. 08.11 Εξόρυξη διακοσμητικών και οικοδομικών λίθων, ασβεστόλιθου, γύψου, κιμωλίας και σχιστόλιθου
 5. 08.12 Λειτουργία φρεάτων παραγωγής αμμοχάλικου και άμμου· εξόρυξη αργίλου και καολίνης
 6. 08.91 Εξόρυξη ορυκτών για τη χημική βιομηχανία και τη βιομηχανία λιπασμάτων
 7. 08.93 Εξόρυξη αλατιού 08.99 Άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.
 8. 10.11 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος
 9. 10.12 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος πουλερικών
 10. 10.13 Παραγωγή προϊόντων κρέατος και κρέατος πουλερικών
 11. 10.31 Επεξεργασία και συντήρηση πατατών
 12. 10.32 Παραγωγή χυμών φρούτων και λαχανικών
 13. 10.39 Άλλη επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών
 14. 10.41 Παραγωγή ελαίων και λιπών
 15. 10.42 Παραγωγή μαργαρίνης και παρόμοιων βρώσιμων λιπών
 16. 10.51 Λειτουργία γαλακτοκομείων και τυροκομία
 17. 10.52 Παραγωγή παγωτών
 18. 10.61 Παραγωγή προϊόντων αλευρόμυλων
 19. 10.62 Παραγωγή αμύλων και προϊόντων αμύλου
 20. 10.71 Αρτοποιία παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής
 21. 10.72 Παραγωγή παξιμαδιών και μπισκότων· παραγωγή διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής
 22. 10.73 Παραγωγή μακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων
 23. 10.83 Επεξεργασία τσαγιού και καφέ
 24. 10.84 Παραγωγή αρτυμάτων και καρυκευμάτων
 25. 10.85 Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών
 26. 10.86 Παραγωγή ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων διατροφής και διαιτητικών τροφών
 27. 10.89 Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής π.δ.κ.α.
 28. 10.91 Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα που εκτρέφονται σε αγροκτήματα
 29. 10.92 Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα συντροφιάς
 30. 11.01 Απόσταξη, ανακαθαρισμός και ανάμιξη αλκοολούχων ποτών
 31. 11.02 Παραγωγή οίνου από σταφύλια
 32. 11.03 Παραγωγή μηλίτη και κρασιών από άλλα φρούτα
 33. 11.04 Παραγωγή άλλων μη αποσταγμένων ποτών που υφίστανται ζύμωση
 34. 11.05 Ζυθοποιία
 35. 11.07 Παραγωγή αναψυκτικών· παραγωγή μεταλλικού νερού και άλλων εμφιαλωμένων νερών
 36. 13.10 Προπαρασκευή και νηματοποίηση υφαντικών ινών
 37. 13.20 Ύφανση κλωστοϋφαντουργικών υλών
 38. 13.30 Τελειοποίηση (φινίρισμα) υφαντουργικών προϊόντων
 39. 13.91 Κατασκευή πλεκτών υφασμάτων και υφασμάτων πλέξης κροσέ
 40. 13.92 Κατασκευή έτοιμων κλωστοϋφαντουργικών ειδών, εκτός από ενδύματα 
 41. 13.93 Κατασκευή χαλιών και κιλιμιών
 42. 13.94 Κατασκευή χοντρών και λεπτών σχοινιών, σπάγγων και διχτυών
 43. 13.95 Κατασκευή μη υφασμένων ειδών και προϊόντων από μη υφασμένα είδη, εκτός από τα ενδύματα
 44. 13.96 Κατασκευή άλλων τεχνικών και βιομηχανικών κλωστοϋφαντουργικών ειδών
 45. 13.99 Κατασκευή άλλων υφαντουργικών προϊόντων π.δ.κ.α.
 46. 14.11 Κατασκευή δερμάτινων ενδυμάτων
 47. 14.12 Κατασκευή ενδυμάτων εργασίας
 48. 14.13 Κατασκευή άλλων εξωτερικών ενδυμάτων
 49. 14.14 Κατασκευή εσωρούχων
 50. 14.19 Κατασκευή άλλων ενδυμάτων και εξαρτημάτων ένδυσης
 51. 14.20 Κατασκευή γούνινων ειδών
 52. 14.31 Κατασκευή ειδών καλτσοποιίας απλής πλέξης και πλέξης κροσέ
 53. 14.39 Κατασκευή άλλων πλεκτών ειδών και ειδών πλέξης κροσέ
 54. 15.11 Κατεργασία και δέψη δέρματος κατεργασία και βαφή γουναρικών
 55. 15.12 Κατασκευή ειδών ταξιδιού (αποσκευών), τσαντών και παρόμοιων ειδών, ειδών σελοποιίας και σαγματοποιίας
 56. 15.20 Κατασκευή υποδημάτων
 57. 16.10 Πριόνισμα, πλάνισμα και εμποτισμός ξύλου
 58. 16.21 Κατασκευή αντικολλητών (κόντρα-πλακέ) και άλλων πλακών με βάση το ξύλο
 59. 16.22 Κατασκευή συναρμολογούμενων δαπέδων παρκέ
 60. 16.23 Κατασκευή άλλων ξυλουργικών προϊόντων οικοδομικής
 61. 16.24 Κατασκευή ξύλινων εμπορευματοκιβώτιων
 62. 16.29 Κατασκευή άλλων προϊόντων από ξύλο κατασκευή ειδών από φελλό και ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής
 63. 17.11 Παραγωγή χαρτοπολτού
 64. 17.12 Κατασκευή χαρτιού και χαρτονιού
 65. 17.21 Κατασκευή κυματοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και εμπορευματοκιβώτιων από χαρτί και χαρτόνι
 66. 17.22 Κατασκευή χάρτινων ειδών οικιακής χρήσης, ειδών υγιεινής και ειδών τουαλέτας
 67. 17.23 Κατασκευή ειδών χαρτοπωλείου (χαρτικών)
 68. 17.29 Κατασκευή άλλων ειδών από χαρτί και χαρτόνι
 69. 18.11 Εκτύπωση εφημερίδων
 70. 18.12 Άλλες εκτυπωτικές δραστηριότητες
 71. 18.13 Υπηρεσίες προεκτύπωσης και προεγγραφής μέσων
 72. 18.14 Βιβλιοδετικές και συναφείς δραστηριότητες
 73. 18.20 Αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων
 74. 19.10 Παραγωγή προϊόντων οπτανθρακοποίησης (κοκοποίησης)
 75. 20.11 Παραγωγή βιομηχανικών αερίων
 76. 20.12 Παραγωγή χρωστικών υλών
 77. 20.13 Παραγωγή άλλων ανόργανων βασικών χημικών ουσιών
 78. 20.14 Παραγωγή άλλων οργανικών βασικών χημικών ουσιών
 79. 20.15 Παραγωγή λιπασμάτων και αζωτούχων ενώσεων
 80. 20.16 Παραγωγή πλαστικών σε πρωτογενείς μορφές
 81. 20.17 Παραγωγή συνθετικού ελαστικού (συνθετικού καουτσούκ) σε πρωτογενείς μορφές
 82. 20.20 Παραγωγή παρασιτοκτόνων και άλλων αγροχημικών προϊόντων
 83. 20.30 Παραγωγή χρωμάτων, βερνικιών και παρόμοιων επιχρισμάτων, μελανιών τυπογραφίας και μαστιχών
 84. 20.41 Παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισμού και στίλβωσης
 85. 20.42 Παραγωγή αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού 
 86. 20.51 Παραγωγή εκρηκτικών
 87. 20.52 Παραγωγή διαφόρων τύπων κόλλας
 88. 20.53 Παραγωγή αιθέριων ελαίων
 89. 20.59 Παραγωγή άλλων χημικών προϊόντων π.δ.κ.α.
 90. 20.60 Παραγωγή μη φυσικών ινών
 91. 22.11 Κατασκευή επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) και σωλήνων από καουτσούκ· αναγόμωση και ανακατασκευή επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) από καουτσούκ
 92. 22.19 Κατασκευή άλλων προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ)
 93. 22.21 Κατασκευή πλαστικών πλακών, φύλλων, σωλήνων και καθορισμένων μορφών
 94. 22.22 Κατασκευή πλαστικών ειδών συσκευασίας
 95. 22.23 Κατασκευή πλαστικών οικοδομικών υλικών
 96. 22.29 Κατασκευή άλλων πλαστικών προϊόντων
 97. 23.11 Κατασκευή επίπεδου γυαλιού
 98. 23.12 Μορφοποίηση και κατεργασία επίπεδου γυαλιού
 99. 23.13 Κατασκευή κοίλου γυαλιού
 100. 23.19 Κατασκευή και κατεργασία άλλων ειδών γυαλιού, περιλαμβανομένου του γυαλιού για τεχνικές χρήσεις
 101. 23.20 Παραγωγή πυρίμαχων προϊόντων
 102. 23.31 Κατασκευή κεραμικών πλακιδίων και πλακών
 103. 23.32 Κατασκευή τούβλων, πλακιδίων και λοιπών δομικών προϊόντων από οπτή γη
 104. 23.41 Κατασκευή κεραμικών ειδών οικιακής χρήσης και κεραμικών διακοσμητικών ειδών
 105. 23.42 Κατασκευή κεραμικών ειδών υγιεινής
 106. 23.49 Παραγωγή άλλων προϊόντων κεραμικής
 107. 23.51 Παραγωγή τσιμέντου
 108. 23.52 Παραγωγή ασβέστη και γύψου
 109. 23.61 Κατασκευή δομικών προϊόντων από σκυρόδεμα
 110. 23.62 Κατασκευή δομικών προϊόντων από γύψο
 111. 23.63 Κατασκευή έτοιμου σκυροδέματος
 112. 23.64 Κατασκευή κονιαμάτων
 113. 23.65 Κατασκευή ινοτσιμέντου
 114. 23.69 Κατασκευή άλλων προϊόντων από σκυρόδεμα, γύψο και τσιμέντο
 115. 23.70 Κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία λίθων
 116. 23.91 Παραγωγή λειαντικών προϊόντων
 117. 23.99 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων π.δ.κ.α.
 118. 24.10 Παραγωγή βασικού σιδήρου, χάλυβα και σιδηροκραμάτων
 119. 24.20 Κατασκευή χαλύβδινων σωλήνων, αγωγών, κοίλων ειδών με καθορισμένη μορφή και συναφών εξαρτημάτων
 120. 24.31 Ψυχρή επεκτατική ολκή ράβδων χάλυβα
 121. 24.32 Ψυχρή έλαση στενών φύλλων χάλυβα
 122. 24.33 Ψυχρή μορφοποίηση ή δίπλωση μορφοράβδων χάλυβα
 123. 24.34 Ψυχρή επεκτατική ολκή συρμάτων
 124. 24.41 Παραγωγή πολύτιμων μετάλλων
 125. 24.42 Παραγωγή αλουμίνιου (αργίλιου)
 126. 24.43 Παραγωγή μολύβδου, ψευδάργυρου και κασσίτερου
 127. 24.44 Παραγωγή χαλκού
 128. 24.45 Παραγωγή άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων
 129. 24.51 Χύτευση σιδήρου
 130. 24.52 Χύτευση χάλυβα
 131. 24.53 Χύτευση ελαφρών μετάλλων 
 132. 24.54 Χύτευση άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων
 133. 25.11 Κατασκευή μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών
 134. 25.12 Κατασκευή μεταλλικών πορτών και παράθυρων
 135. 25.21 Κατασκευή σωμάτων και λεβήτων κεντρικής θέρμανσης
 136. 25.29 Κατασκευή άλλων μεταλλικών ντεπόζιτων, δεξαμενών και δοχείων
 137. 25.30 Κατασκευή ατμογεννητριών, με εξαίρεση τους λέβητες ζεστού νερού για την κεντρική θέρμανση
 138. 25.50 Σφυρηλάτηση, κοίλανση, ανισόπαχη τύπωση και μορφοποίηση μετάλλων με έλαση κονιομεταλλουργία
 139. 25.61 Κατεργασία και επικάλυψη μετάλλων
 140. 25.62 Μεταλλοτεχνία
 141. 25.71 Κατασκευή μαχαιροπίρουνων
 142. 25.72 Κατασκευή κλειδαριών και μεντεσέδων
 143. 25.73 Κατασκευή εργαλείων
 144. 25.91 Κατασκευή χαλύβδινων βαρελιών και παρόμοιων δοχείων
 145. 25.92 Κατασκευή ελαφρών μεταλλικών ειδών συσκευασίας
 146. 25.93 Κατασκευή ειδών από σύρμα, αλυσίδων και ελατηρίων
 147. 25.94 Κατασκευή συνδετήρων και προϊόντων κοχλιομηχανών
 148. 25.99 Κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων πδκα
 149. 26.11 Κατασκευή ηλεκτρονικών εξαρτημάτων
 150. 26.12 Κατασκευή έμφορτων ηλεκτρονικών πλακετών
 151. 26.20 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού
 152. 26.30 Κατασκευή εξοπλισμού επικοινωνίας
 153. 26.40 Κατασκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης
 154. 26.51 Κατασκευή οργάνων και συσκευών μέτρησης, δοκιμών και πλοήγησης
 155. 26.52 Κατασκευή ρολογιών
 156. 26.60 Κατασκευή ακτινολογικών και ηλεκτρονικών μηχανημάτων ιατρικής και θεραπευτικής χρήσης
 157. 26.70 Κατασκευή οπτικών οργάνων και φωτογραφικού εξοπλισμού
 158. 26.80 Κατασκευή μαγνητικών και οπτικών μέσων
 159. 27.11 Κατασκευή ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών και ηλεκτρικών μετασχηματιστών
 160. 27.12 Κατασκευή συσκευών διανομής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος
 161. 27.20 Κατασκευή ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών
 162. 27.31 Κατασκευή καλωδίων οπτικών ινών
 163. 27.32 Κατασκευή άλλων ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συρμάτων και καλωδίων
 164. 27.33 Κατασκευή εξαρτημάτων καλωδίωσης
 165. 27.40 Κατασκευή ηλεκτρολογικού φωτιστικού εξοπλισμού
 166. 27.51 Κατασκευή ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
 167. 27.52 Κατασκευή μη ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
 168. 27.90 Κατασκευή άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού
 169. 28.11 Κατασκευή κινητήρων και στροβίλων, με εξαίρεση τους κινητήρες αεροσκαφών, οχημάτων και δικύκλων
 170. 28.12 Κατασκευή εξοπλισμού υδραυλικής ενέργειας
 171. 28.13 Κατασκευή άλλων αντλιών και συμπιεστών
 172. 28.14 Κατασκευή άλλων ειδών κρουνοποιίας και βαλβίδων
 173. 28.15 Κατασκευή τριβέων, οδοντωτών μηχανισμών μετάδοσης κίνησης, στοιχείων οδοντωτών τροχών και μετάδοσης κίνησης
 174. 28.21 Κατασκευή φούρνων, κλιβάνων και καυστήρων
 175. 28.22 Κατασκευή εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων 
 176. 28.23 Κατασκευή μηχανών και εξοπλισμού γραφείου (εκτός ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού)
 177. 28.25 Κατασκευή ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού μη οικιακής χρήσης
 178. 28.29 Κατασκευή άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης π.δ.κ.α.
 179. 28.30 Κατασκευή γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων
 180. 28.41 Κατασκευή μηχανημάτων μορφοποίησης μετάλλου
 181. 28.49 Κατασκευή άλλων εργαλειομηχανών
 182. 28.91 Κατασκευή μηχανημάτων για τη μεταλλουργία
 183. 28.92 Κατασκευή μηχανημάτων για τα ορυχεία, τα λατομεία και τις δομικές κατασκευές
 184. 28.93 Κατασκευή μηχανημάτων επεξεργασίας τροφίμων, ποτών και καπνού
 185. 28.94 Κατασκευή μηχανημάτων για τη βιομηχανία κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων ή δερμάτινων ειδών
 186. 28.95 Κατασκευή μηχανημάτων για την παραγωγή χαρτιού και χαρτονιού
 187. 28.96 Κατασκευή μηχανημάτων παραγωγής πλαστικών και ελαστικών ειδών
 188. 28.99 Κατασκευή άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης π.δ.κ.α.
 189. 29.10 Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων
 190. 29.20 Κατασκευή αμαξωμάτων για μηχανοκίνητα οχήματα· κατασκευή ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων
 191. 29.31 Κατασκευή ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για μηχανοκίνητα οχήματα
 192. 29.32 Κατασκευή άλλων μερών και εξαρτημάτων για μηχανοκίνητα οχήματα
 193. 30.11 Ναυπήγηση πλοίων και πλωτών κατασκευών
 194. 30.12 Ναυπήγηση σκαφών αναψυχής και αθλητισμού
 195. 30.20 Κατασκευή σιδηροδρομικών αμαξών και τροχαίου υλικού
 196. 30.30 Κατασκευή αεροσκαφών και διαστημόπλοιων και συναφών μηχανημάτων
 197. 30.91 Κατασκευή μοτοσικλετών
 198. 30.92 Κατασκευή ποδηλάτων και αναπηρικών αμαξιδίων
 199. 30.99 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών π.δ.κ.α.
 200. 31.01 Κατασκευή επίπλων για γραφεία και καταστήματα
 201. 31.02 Κατασκευή επίπλων κουζίνας
 202. 31.03 Κατασκευή στρωμάτων
 203. 31.09 Κατασκευή άλλων επίπλων
 204. 32.11 Κοπή νομισμάτων
 205. 32.12 Κατασκευή κοσμημάτων και συναφών ειδών
 206. 32.13 Κατασκευή κοσμημάτων απομίμησης και συναφών ειδών
 207. 32.20 Κατασκευή μουσικών οργάνων
 208. 32.30 Κατασκευή αθλητικών ειδών
 209. 32.40 Κατασκευή παιχνιδιών κάθε είδους
 210. 32.50 Κατασκευή ιατρικών και οδοντιατρικών οργάνων και προμηθειών
 211. 32.91 Κατασκευή σκουπών και βουρτσών
 212. 32.99 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες πδκα
 213. 33.11 Επισκευή μεταλλικών προϊόντων
 214. 33.12 Επισκευή μηχανημάτων
 215. 33.13 Επισκευή ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού
 216. 33.14 Επισκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού
 217. 33.15 Επισκευή και συντήρηση πλοίων και σκαφών
 218. 33.16 Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστημόπλοιων
 219. 33.17 Επισκευή και συντήρηση άλλου εξοπλισμού μεταφορών 
 220. 33.19 Επισκευή άλλου εξοπλισμού
 221. 33.20 Εγκατάσταση βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού
 222. 35.13 Διανομή ηλεκτρικού ρεύματος
 223. 35.14 Εμπόριο ηλεκτρικού ρεύματος
 224. 35.22 Διανομή αέριων καυσίμων μέσω αγωγών
 225. 35.23 Εμπόριο αέριων καυσίμων μέσω αγωγών
 226. 35.30 Παροχή ατμού και κλιματισμού
 227. 37.00 Επεξεργασία λυμάτων
 228. 38.11 Συλλογή μη επικίνδυνων απορριμμάτων
 229. 38.12 Συλλογή επικίνδυνων απορριμμάτων
 230. 38.21 Επεξεργασία και διάθεση μη επικίνδυνων απορριμμάτων
 231. 38.22 Επεξεργασία και διάθεση επικίνδυνων απορριμμάτων
 232. 38.31 Αποσυναρμολόγηση παλαιών ειδών
 233. 38.32 Ανάκτηση διαλεγμένου υλικού
 234. 39.00 Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων
 235. 41.10 Ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων
 236. 41.20 Κατασκευαστικές εργασίες κτιρίων για κατοικίες και μη
 237. 42.11 Κατασκευή δρόμων και αυτοκινητοδρόμων
 238. 42.12 Κατασκευή σιδηροδρομικών γραμμών και υπόγειων σιδηροδρόμων
 239. 42.13 Κατασκευή γεφυρών και σηράγγων
 240. 42.21 Κατασκευή κοινωφελών έργων σχετικών με μεταφορά υγρών
 241. 42.22 Κατασκευή κοινωφελών έργων ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών
 242. 42.91 Κατασκευή υδραυλικών και λιμενικών έργων
 243. 42.99 Κατασκευή άλλων έργων πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α.
 244. 43.11 Κατεδαφίσεις
 245. 43.12 Προετοιμασία εργοτάξιου
 246. 43.13 Δοκιμαστικές γεωτρήσεις
 247. 43.21 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
 248. 43.22 Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης
 249. 43.29 Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις
 250. 43.31 Επιχρίσεις κονιαμάτων
 251. 43.32 Ξυλουργικές εργασίες
 252. 43.33 Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων
 253. 43.34 Χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων
 254. 43.39 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος
 255. 43.91 Δραστηριότητες κατασκευής στεγών
 256. 43.99 Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.
 257. 45.11 Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων
 258. 45.19 Πώληση άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων
 259. 45.20 Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων
 260. 45.31 Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων
 261. 45.32 Λιανικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα
 262. 45.40 Πώληση, συντήρηση και επισκευή μοτοσικλετών και των μερών και εξαρτημάτων τους
 263. 46.11 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση γεωργικών πρώτων υλών, ζώντων ζώων, κλωστοϋφαντουργικών πρώτων υλών και ημιτελών προϊόντων
 264. 46.12 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση καυσίμων, μεταλλευμάτων, μετάλλων και βιομηχανικών χημικών προϊόντων 
 265. 46.13 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ξυλείας και οικοδομικών υλικών
 266. 46.14 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση μηχανημάτων, βιομηχανικού εξοπλισμού, πλοίων και αεροσκαφών
 267. 46.15 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση επίπλων, ειδών οικιακής χρήσης, σιδηρικών και ειδών κιγκαλερίας
 268. 46.16 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων, γουναρικών, υποδημάτων και δερμάτινων προϊόντων
 269. 46.17 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση τροφίμων, ποτών και καπνού εκτός από Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων, μη ζώντων (46.17.11.27), Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση προϊόντων καπνού (46.17.13)
 270. 46.18 Εμπορικοί αντιπρόσωποι ειδικευμένοι στην πώληση άλλων συγκεκριμένων προϊόντων, εκτός από: Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση βασικών φαρμακευτικών προϊόντων (46.18.11.03), Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση εργαστηριακών ειδών, ιατροφαρμακευτικών ειδών υγιεινής ή φαρμακευτικών ειδών (46.18.11.04), Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ιατρικών αναλώσιμων υλικών (46.18.11.05), Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισμού και στιλβωτικών (46.18.11.07), Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση φαρμακευτικών σκευασμάτων (46.18.11.08)
 271. 46.19 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση διαφόρων ειδών
 272. 46.39 Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού
 273. 46.41 Χονδρικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων
 274. 46.42 Χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων και υποδημάτων
 275. 46.43 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
 276. 46.44 Χονδρικό εμπόριο ειδών πορσελάνης και γυαλικών και υλικών καθαρισμού
 277. 46.45 Χονδρικό εμπόριο αρωμάτων και καλλυντικών
 278. 46.47 Χονδρικό εμπόριο επίπλων, χαλιών και φωτιστικών
 279. 46.48 Χονδρικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων
 280. 46.49 Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης
 281. 46.51 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού
 282. 46.52 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων
 283. 46.61 Χονδρικό εμπόριο γεωργικών μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών
 284. 46.62 Χονδρικό εμπόριο εργαλειομηχανών
 285. 46.63 Χονδρικό εμπόριο εξορυκτικών μηχανημάτων, καθώς και μηχανημάτων για κατασκευαστικά έργα και έργα πολιτικού μηχανικού
 286. 46.64 Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων για την κλωστοϋφαντουργική βιομηχανία, και χονδρικό εμπόριο ραπτομηχανών και πλεκτομηχανών
 287. 46.65 Χονδρικό εμπόριο επίπλων γραφείου
 288. 46.66 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανών και εξοπλισμού γραφείου
 289. 46.69 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού
 290. 46.72 Χονδρικό εμπόριο μετάλλων και μεταλλευμάτων
 291. 46.73 Χονδρικό εμπόριο ξυλείας, οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής
 292. 46.74 Χονδρικό εμπόριο σιδηρικών, υδραυλικών ειδών και εξοπλισμού και προμηθειών για εγκαταστάσεις θέρμανσης
 293. 46.75 Χονδρικό εμπόριο χημικών προϊόντων
 294. 46.76 Χονδρικό εμπόριο άλλων ενδιάμεσων προϊόντων
 295. 46.77 Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και υπολειμμάτων
 296. 46.90 Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο 
 297. 47.19 Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Εκμετάλλευση καταστήματος ψιλικών ειδών γενικά (47.19.10.01), Εκμετάλλευση περίπτερου (47.19.10.02 )
 298. 47.24 Λιανικό εμπόριο ψωμιού, αρτοσκευασμάτων και λοιπών ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής σε εξειδικευμένα καταστήματα
 299. 47.25 Λιανικό εμπόριο ποτών σε εξειδικευμένα καταστήματα
 300. 47.29 Λιανικό εμπόριο άλλων τροφίμων σε εξειδικευμένα καταστήματα
 301. 47.30 Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε εξειδικευμένα καταστήματα
 302. 47.41 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα
 303. 47.42 Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα
 304. 47.43 Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα
 305. 47.51 Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα καταστήματα
 306. 47.52 Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα
 307. 47.53 Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα καταστήματα
 308. 47.54 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα
 309. 47.59 Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα
 310. 47.61 Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα
 311. 47.62 Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε εξειδικευμένα καταστήματα
 312. 47.63 Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα
 313. 47.64 Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα
 314. 47.65 Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα
 315. 47.71 Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα
 316. 47.72 Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα
 317. 47.74 Λιανικό εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα
 318. 47.75 Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Λιανικό εμπόριο χαρτιού υγείας, χαρτομάντιλων, μαντιλιών και πετσετών καθαρισμού προσώπου, τραπεζομάντιλων και πετσετών φαγητού, από χαρτί (47.75.76.19)
 319. 47.76 Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών ζωοτροφών σε εξειδικευμένα καταστήματα
 320. 47.77 Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα
 321. 47.78 Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από: Λιανικό εμπόριο υλικών καθαρισμού (47.78.84), Λιανικό εμπόριο καύσιμου πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραέριου, άνθρακα και ξυλείας (47.78.85), Λιανικό εμπόριο ακατέργαστων αγροτικών προϊόντων π.δ.κ.α. (47.78.87), Λιανικό εμπόριο μηχανημάτων και εξοπλισμού π.δ.κ.α. (47.78.88).
 322. 47.79 Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα
 323. 47.81 Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές
 324. 47.82 Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές
 325. 47.89 Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές
 326. 47.99 Άλλο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών εκτός από Άλλο λιανικό εμπόριο ψαριών, οστρακοειδών και μαλακίων εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών (47.99.15)
 327. 49.10 Υπεραστικές σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών
 328. 49.20 Σιδηροδρομικές μεταφορές εμπορευμάτων
 329. 49.31 Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών
 330. 49.32 Εκμετάλλευση ταξί
 331. 49.39 Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών π.δ.κ.α.
 332. 49.41 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων 
 333. 49.42 Υπηρεσίες μετακόμισης
 334. 50.10 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών
 335. 50.20 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές εμπορευμάτων
 336. 50.30 Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών
 337. 50.40 Εσωτερικές πλωτές μεταφορές εμπορευμάτων
 338. 51.10 Αεροπορικές μεταφορές επιβατών
 339. 51.21 Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων
 340. 52.10 Αποθήκευση
 341. 52.21 Δραστηριότητες συναφείς με τις χερσαίες μεταφορές
 342. 52.22 Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές
 343. 52.23 Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές
 344. 52.24 Διακίνηση φορτίων
 345. 52.29 Άλλες υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες
 346. 55.10 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα
 347. 55.20 Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής
 348. 55.30 Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα
 349. 55.90 Άλλα καταλύματα
 350. 56.10 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης
 351. 56.21 Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις
 352. 56.29 Άλλες υπηρεσίες εστίασης, εκτός από Υπηρεσίες γευμάτων που παρέχονται από στρατιωτικές τραπεζαρίες (56.29.20.01) 56.30 Δραστηριότητες παροχής ποτών 58.11 Έκδοση βιβλίων
 353. 58.12 Έκδοση τηλεφωνικών και κάθε είδους καταλόγων
 354. 58.13 Έκδοση εφημερίδων
 355. 58.14 Έκδοση έντυπων περιοδικών κάθε είδους
 356. 58.19 Άλλες εκδοτικές δραστηριότητες
 357. 58.21 Έκδοση παιχνιδιών για ηλεκτρονικούς υπολογιστές
 358. 58.29 Έκδοση άλλου λογισμικού
 359. 59.11 Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων
 360. 59.12 Δραστηριότητες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων
 361. 59.13 Δραστηριότητες διανομής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων
 362. 59.14 Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών
 363. 59.20 Ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις
 364. 60.10 Ραδιοφωνικές εκπομπές
 365. 60.20 Υπηρεσίες τηλεοπτικού προγραμματισμού και τηλεοπτικών εκπομπών
 366. 61.90 Άλλες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες
 367. 62.01 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων
 368. 62.02 Δραστηριότητες παροχής συμβουλών σχετικά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές
 369. 62.03 Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων
 370. 62.09 Άλλες δραστηριότητες της τεχνολογίας της πληροφορίας και δραστηριότητες υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπολογιστών
 371. 63.11 Επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση και συναφείς δραστηριότητες
 372. 63.12 Δικτυακές πύλες (web portals)
 373. 63.91 Δραστηριότητες πρακτορείων ειδήσεων
 374. 63.99 Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας πδκα 
 375. 68.10 Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων
 376. 68.20 Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων
 377. 68.31 Μεσιτικά γραφεία ακινήτων
 378. 68.32 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης
 379. 69.10 Νομικές δραστηριότητες
 380. 69.20 Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου παροχή φορολογικών συμβουλών
 381. 70.10 Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων
 382. 70.21 Δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας
 383. 70.22 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης
 384. 71.11 Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων
 385. 71.12 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών
 386. 71.20 Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις
 387. 72.11 Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στη βιοτεχνολογία
 388. 72.19 Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη σε άλλες φυσικές επιστήμες και τη μηχανική
 389. 72.20 Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες
 390. 73.11 Διαφημιστικά γραφεία
 391. 73.20 Έρευνα αγοράς και δημοσκοπήσεις
 392. 74.10 Δραστηριότητες ειδικευμένου σχεδίου
 393. 74.20 Φωτογραφικές δραστηριότητες
 394. 74.30 Δραστηριότητες μετάφρασης και διερμηνείας
 395. 74.90 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.
 396. 75.00 Κτηνιατρικές δραστηριότητες
 397. 77.11 Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων
 398. 77.12 Ενοικίαση και εκμίσθωση φορτηγών
 399. 77.21 Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών
 400. 77.22 Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων
 401. 77.29 Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης
 402. 77.31 Ενοικίαση και εκμίσθωση γεωργικών μηχανημάτων και εξοπλισμού
 403. 77.32 Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού κατασκευών και έργων πολιτικού μηχανικού
 404. 77.33 Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού γραφείου (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών υπολογιστών)
 405. 77.34 Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών
 406. 77.35 Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού αεροπορικών μεταφορών
 407. 77.39 Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού και υλικών αγαθών πδκα
 408. 77.40 Εκμίσθωση πνευματικής ιδιοκτησίας και παρεμφερών προϊόντων, με εξαίρεση τα έργα με δικαιώματα δημιουργού
 409. 78.10 Δραστηριότητες γραφείων εύρεσης εργασίας
 410. 78.20 Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης
 411. 78.30 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού
 412. 79.11 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων
 413. 79.12 Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών
 414. 79.90 Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες
 415. 80.10 Δραστηριότητες παροχής ιδιωτικής προστασίας
 416. 80.20 Δραστηριότητες υπηρεσιών συστημάτων προστασίας
 417. 80.30 Δραστηριότητες έρευνας
 418. 81.10 Δραστηριότητες συνδυασμού βοηθητικών υπηρεσιών (Συνδυασμένες βοηθητικές υπηρεσίες σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους (καθαρισμού, φύλαξης, υποδοχής κλπ) 
 419. 81.21 Γενικός καθαρισμός κτιρίων
 420. 81.22 Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού κτιρίων και βιομηχανικού καθαρισμού
 421. 81.29 Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού
 422. 81.30 Δραστηριότητες υπηρεσιών τοπίου
 423. 82.11 Συνδυασμένες διοικητικές δραστηριότητες γραφείου
 424. 82.19 Αναπαραγωγή φωτοτυπιών, προετοιμασία εγγράφων και άλλες ειδικευμένες δραστηριότητες γραμματειακής υποστήριξης
 425. 82.20 Δραστηριότητες τηλεφωνικών κέντρων
 426. 82.30 Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων
 427. 82.91 Δραστηριότητες γραφείων είσπραξης και γραφείων οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών
 428. 82.92 Δραστηριότητες συσκευασίας
 429. 82.99 Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις π.δ.κ.α.
 430. 84.12 Ρύθμιση των δραστηριοτήτων για την παροχή περίθαλψης υγείας, εκπαίδευσης, πολιτιστικών και άλλων κοινωνικών υπηρεσιών, εκτός από την κοινωνική ασφάλιση
 431. 84.13.15 Διοικητικές υπηρεσίες που σχετίζονται με το διανεμητικό εμπόριο και την τροφοδοσία με τρόφιμα, με τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια
 432. 84.13.16 Διοικητικές υπηρεσίες που σχετίζονται με τουριστικά θέματα
 433. 84.23 Δικαιοσύνη και δικαστικές δραστηριότητες
 434. 85.10 Προσχολική εκπαίδευση
 435. 85.20 Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
 436. 85.31 Γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση
 437. 85.32 Τεχνική και επαγγελματική δευτεροβάθμια εκπαίδευση
 438. 85.41 Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση
 439. 85.42 Τριτοβάθμια εκπαίδευση
 440. 85.51 Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση
 441. 85.52 Πολιτιστική εκπαίδευση
 442. 85.53 Δραστηριότητες σχολών ερασιτεχνών οδηγών
 443. 85.59 Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α.
 444. 85.60 Εκπαιδευτικές υποστηρικτικές δραστηριότητες
 445. 86.21 Δραστηριότητες άσκησης γενικών ιατρικών επαγγελμάτων
 446. 86.22 Δραστηριότητες άσκησης ειδικών ιατρικών επαγγελμάτων
 447. 86.23 Δραστηριότητες άσκησης οδοντιατρικών επαγγελμάτων
 448. 86.90 Άλλες δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
 449. 87.10 Δραστηριότητες νοσοκομειακής φροντίδας με παροχή καταλύματος
 450. 87.20 Δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος για άτομα με νοητική υστέρηση, ψυχικές διαταραχές και χρήση ουσιών
 451. 87.30 Δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία
 452. 87.90 Άλλες δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος
 453. 88.10 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία
 454. 88.91 Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών
 455. 88.99 Άλλες δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος πδκα
 456. 90.01 Τέχνες του θεάματος
 457. 90.02 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος
 458. 90.03 Καλλιτεχνική δημιουργία
 459. 90.04 Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες
 460. 91.01 Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων
 461. 91.02 Δραστηριότητες μουσείων 
 462. 91.03 Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών
 463. 91.04 Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και φυσικών βιοτόπων
 464. 92.00 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα εκτός από: Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών σε απ ευθείας (on-line) σύνδεση (92.00.14), Υπηρεσίες στοιχημάτων σε απ ευθείας (on-line) σύνδεση (92.00.21)
 465. 93.11 Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων
 466. 93.12 Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων
 467. 93.13 Εγκαταστάσεις γυμναστικής
 468. 93.19 Άλλες αθλητικές δραστηριότητες
 469. 93.21 Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων
 470. 93.29 Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας
 471. 94.11 Δραστηριότητες επιχειρηματικών και εργοδοτικών οργανώσεων
 472. 94.12 Δραστηριότητες επαγγελματικών οργανώσεων
 473. 94.91 Δραστηριότητες θρησκευτικών οργανώσεων
 474. 94.99 Δραστηριότητες άλλων οργανώσεων π.δ.κ.α.
 475. 95.11 Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού
 476. 95.12 Επισκευή εξοπλισμού επικοινωνίας
 477. 95.21 Επισκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης
 478. 95.22 Επισκευή συσκευών οικιακής χρήσης και εξοπλισμού σπιτιού και κήπου
 479. 95.23 Επιδιόρθωση υποδημάτων και δερμάτινων ειδών
 480. 95.24 Επισκευή επίπλων και ειδών οικιακής επίπλωσης
 481. 95.25 Επισκευή ρολογιών και κοσμημάτων
 482. 95.29 Επισκευή άλλων ειδών προσωπικής και οικιακής χρήσης
 483. 96.01 Πλύσιμο και (στεγνό) καθάρισμα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων προϊόντων
 484. 96.02 Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής
 485. 96.04 Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία
 486. 96.09.19 Διάφορες Aλλες υπηρεσίες π.δ.κ.α. εκτός από: Υπηρεσίες οικιακού υπηρέτη (96.09.19.13), Υπηρεσίες προσωπικού οδηγού αυτοκινήτων (96.09.19.15)

πηγή: espa.gr

.

Διάβασε επίσης:

 

Η Kemioteko Engineering δημιουργήθηκε ως απόσταγμα εμπειριών 14 ετών στην αδειοδότηση, κατασκευή και λειτουργία δημόσιων τεχνικών έργων και 8 ετών στο ελεύθερο επάγγελμα του μελετητή μηχανικού με εξειδίκευση στην αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων. Αποστολή της Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος είναι η δημιουργία πελατών, οπαδών της, βαθειά ικανοποιημένων, που θέλουν να κάνουν διαχρονικά τα σωστά πράγματα με τους κατάλληλους συνεργάτες.

 

Διπλ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ - Msc Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ - 5ο Εξάμηνο
Επιθεωρητής Ξενοδοχείων - ΕΕΔΔ - TUV Austria RCN 6035/2016
Επιθεωρητής ISO 9001 - TUV Austria RCN 6065/2016
Επιθεωρητής ISO 45001 - Alison 1412-13849119
Επιθεωρητής GDPR - Alison 1401-13849119
Ενεργειακός Επιθεωρητής - No 16109 | No 553
Μελετητής ΥΠΕΧΩΔΕ - No 26837 - 18-A & 27-A
ΑΜ ΤΕΕ - No 83488 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 330512/2017
Μητρώο Αξιολογητών ΓΓΕΤ- No 14856/95711/08-06-17
Ελεγκτής Δόμησης - No 4517
τηλ +302399-022359
Βασ Πιτσούλη 1, TK 63080, Νέα Καλλικράτεια
Χαλκιδική, Ελλάδα | http://kemioteko.gr
Μελετητικές Υπηρεσίες Βιομηχανικών & Περιβαλλοντικών Εγκαταστάσεων:
Σχεδιασμός, Αδειοδότηση, Διαχείριση Ποιοτικού Ελέγχου & Κατασκευών,
Οργανολογία & Ρύθμιση, Λειτουργία & Συντήρηση
Follow us 
 facebook  twitter  linkedin  googleplus  pinterest  youtube  twitter