Κοινοποίησε

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

Η νέα Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) αφορά στην Επικαιροποίηση του ισχύοντος Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αποσκοπώντας στον εντοπισμό, την εκτίμηση, την αξιολόγηση και την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρμογή του σχεδίου.

fodsa-pkm

  

Το ισχύον ΠΕΣΔΑ εγκρίθηκε με την 639/22-12-2005 (ορθή επανάληψη: 29-03-2006) Απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η εκ νέου Αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ προκύπτει από την ανάγκη εναρμόνισης του σχεδιασμού με το σύνολο των θεσμικών εξελίξεων σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, την ανάγκη αξιολόγησης της μέχρι σήμερα υλοποίησης των προβλεπόμενων έργων και δράσεων αλλά και της διαμόρφωσης προτάσεων για την επίτευξη τόσο των υφιστάμενων όσο και των νέων στόχων στη διαχείριση των αποβλήτων.

Το ΠΕΣΔΑ αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης των αποβλήτων που παράγονται στην Περιφέρεια, προσδιορίζει τις γενικές κατευθύνσεις για τη διαχείρισή τους, σε συμφωνία με τις κατευθύνσεις του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων και του Εθνικού Σχεδίου για την Πρόληψη δημιουργίας Αποβλήτων και υποδεικνύει τα κατάλληλα μέτρα που προωθούν ιεραρχικά και συνδυασμένα: α) την πρόληψη, β) την επαναχρησιμοποίηση, γ) την ανακύκλωση, δ) άλλου είδους ανάκτηση, όπως ανάκτηση ενέργειας, και ε) την ασφαλή τελική διάθεση σε επίπεδο Περιφέρειας.

Η περιοχή αναφοράς του ΠΕΣΔΑ καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ήτοι των 7 Περιφερειακών Ενοτήτων οι οποίες ταυτίζονται γεωγραφικά με τους αντίστοιχους νομούς. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μαζί με τις περιφέρειες Δ. Μακεδονίας, Αν. Μακεδονίας, Θράκης και Θεσσαλίας, συγκροτεί το διαμέρισμα Β. Ελλάδας. Συνορεύει επίσης με τις περιφέρειες Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης (Α), Δυτ. Μακεδονίας (Δ) και Θεσσαλίας (ΝΔ).

(βλ. Στρατηγική ΜΠΕ ΠΚΜ, Αριθμ. oικ. 58971/5144/16 (ΦΕΚ 4010 Β/14-12-2016): Κύρωση της απόφασης έγκρισης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.)

 

Α.1.1.1 Γενικοί στόχοι για τα Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ)

Για τη διαχείριση των ΑΣΑ προτείνεται ως γενικότερος στόχος η προετοιμασία προς επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση με χωριστή συλλογή ανακυκλώσιμων και βιοαποβλήτων σε ποσοστό 50% του συνόλου των ΑΣΑ. Το υπόλοιπο 50% κ.β. των ΑΣΑ θα οδηγείται σε σύμμεικτη μορφή, σε δίκτυο μονάδων επεξεργασίας όπου μέρος αυτού θα ανακτάται ενώ ένα υπόλοιπο 26% θα οδηγείται προς διάθεση – υγειονομική ταφή.

Α.1.1.2 Στόχοι για την Επαναχρησιμοποίηση – Ανακύκλωση

Ο στόχος προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτί, γυαλί, μέταλλα, πλαστικό) με προδιαλογή ανέρχεται σε 65% κ.β., ενώ με τη συμβολή των μονάδων επεξεργασίας ανέρχεται σε 75% και επιμερίζεται ανά υλικό.

Επιπρόσθετα, ο στόχος ανακύκλωσης για τα απόβλητα συσκευασίας είναι 80,1% κ.β. και επιμερίζεται ανά υλικό.

Α.1.1.3 Στόχοι για τα Βιοαπόβλητα

Τίθεται στόχος χωριστής συλλογής των βιοαποβλήτων στο 40% κ.β. αυτών με:

 • Εκτροπή μέσω της οικιακής κομποστοποίησης με ελάχιστο στόχο τουλάχιστον 3% κ.β. των βιοαποβλήτων έως το 2020.
 • Μεγιστοποίηση επιπέδων εκτροπής των “διαθέσιμων για συλλογή” αποβλήτων βρώσιμων λιπών και ελαίων, στοχεύοντας στο 75% έως το 2020.
 • Εκτροπή μέσω δικτύου χωριστής συλλογής αστικών βιοαποβλήτων (συμπεριλαμβάνοντας τα υπολείμματα τροφίμων και τα πράσινα απόβλητα).

Α.1.1.4 Στόχοι για τα Βιοαποδομήσιμα Αστικά Απόβλητα (ΒΑΑ)

Οι στόχοι που τίθενται στην Περιφέρεια για την εκτροπή των ΒΑΑ αποτελούν την εξειδίκευση των Εθνικών στόχων. Για το έτος 2020 και λαμβάνοντας υπόψη την εκτιμώμενη ποσότητα ΒΑΑ, το 76,3% κ.β. των ΒΑΑ θα εκτρέπεται από την ταφή.

Ο στόχος εκτροπής που τίθεται για τα ΒΑΑ επιτυγχάνεται ως ακολούθως:

 • 61% (επί του στόχου εκτροπής) με χωριστή συλλογή των βιοαποβλήτων και του χαρτιού (συσκευασίας και έντυπο).
 • 39% (επί του στόχου εκτροπής) μέσω επεξεργασίας στις προβλεπόμενες μονάδες επεξεργασίας σύμμεικτων ΑΣΑ.

Α.1.1.5 Στόχοι για τα ΑΗΗΕ Οικιακής Προέλευσης

Τίθενται οι στόχοι συλλογής, ανάκτησης, προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων.

Α.1.1.6 Στόχοι για τις Φορητές ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές (ΗΣ&Σ)

Ο στόχος που τίθεται αφορά στην συλλογή τουλάχιστον του 45% κ.β., εκφραζόμενο ως προς τις ποσότητες φορητών ΗΣ&Σ που κυκλοφορούν στην αγορά (μέσος όρος της τελευταίας τριετίας).

Α.1.1.7 Στόχοι για τα Ογκώδη

Οι στόχοι που τίθενται για τη διαχείριση των ογκωδών αφορά στα παρακάτω:

 • Δημιουργία υποδομών χωριστής συλλογής και διαχείρισης των ογκωδών.
 • 100% εκτροπή ογκωδών από την ταφή.
 • Προώθηση της επαναχρησιμοποίησης – ανακύκλωσης

Α.1.1.8 Στόχοι για τις μικρές ποσότητες επικινδύνων αποβλήτων

Ο στόχος που τίθεται αφορά στην οργάνωση συστήματος χωριστής συλλογής μικρών επικινδύνων αποβλήτων καθώς και εκτροπή από την ταφή.

Α.1.2.1 Στόχοι για τις Ιλύες

Ο στόχος που τίθεται για το έτος 2020 είναι το 95% κ.β., το οποίο αφορά σε ποσοστό επί της παραγόμενης ποσότητας ιλύος να οδηγείται προς ανάκτηση και το 5% κ.β. προς Υγειονομική ταφή.

Α.1.2.2 Στόχοι για τα Στερεά Βιομηχανικά Απόβλητα (ΒΑ)

Οι στόχοι που τίθενται για τη διαχείριση των ΒΑ σε συμφωνία με τις κατευθύνσεις του ΕΣΔΑ είναι:

 • Αύξηση της ανάκτησης των παραγόμενων ΒΑ στο μέγιστο δυνατό κυρίως μέσω της αξιοποίησης.
 • Διασφάλιση της απαγόρευσης της ανάμειξης επικίνδυνων ΒΑ με άλλα επικίνδυνα ή μη επικίνδυνα απόβλητα/υλικά.
 • Ανάκτηση ενέργειας σε συμπληρωματικό ρόλο, όταν έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια άλλου είδους ανάκτησης.

Α.1.2.3 Στόχοι για τα απόβλητα Εγκαταστάσεων Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ)

Οι στόχοι που αφορούν στη διαχείριση τους είναι:

 • Καθιέρωση χωριστής συλλογής για τα μέταλλα, το χαρτί, το πλαστικό και το γυαλί, σε όλους τους χώρους εργασίας και εξυπηρέτησης κοινού.
 • Αποτροπή της ανάμιξης αποβλήτων ελαίων με πετρελαιοειδή κατάλοιπα και διαχείρισή τους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την εναλλακτική διαχείριση.
 • Καθιέρωση χωριστής συλλογής του οργανικού κλάσματος (καφέ κάδος) ως διακριτού ρεύματος.
 • Διαχείριση των τυχόν άλλων ρευμάτων αποβλήτων που παράγονται, και εντάσσονται στην εναλλακτική διαχείριση, ως διακριτών ρευμάτων και σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
 • Υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης κοινού και λοιπών εμπλεκόμενων, σχετικά με τα οφέλη της πρόληψης και ανάκτησης των αποβλήτων.

Α.1.2.4 Στόχοι για τα απόβλητα έλαια

Ο στόχος που τίθεται για το έτος 2020 είναι:

 • 85% συλλογή.
 • 100% αναγέννηση της συλλεγόμενης ποσότητας.

Α.1.2.5 Στόχοι για τα απόβλητα συσσωρευτών οχημάτων και βιομηχανίας

Ο στόχος συλλογής για το έτος 2020 είναι 100%. Οι ελάχιστες αποδόσεις ανακύκλωσης είναι:

 • ανακύκλωση του 65% κατά μέσο βάρος των ΗΣ και συσσωρευτών μόλυβδου - οξέος, συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης του περιεχομένου μόλυβδου στον υψηλότερο δυνατό βαθμό.
 • ανακύκλωση του 75% κατά μέσο βάρος των ΗΣ και συσσωρευτών νικελίου - καδμίου, συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης του περιεχομένου καδμίου στον υψηλότερο δυνατό βαθμό.
 • ανακύκλωση του 50% κατά μέσο βάρος των άλλων ΗΣ και συσσωρευτών.

Α.1.2.6 Στόχοι για τα Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ)

Προτείνεται η παρακολούθηση της εφαρμογής των δράσεων του Εγκεκριμένου Συστήματος και η διασφάλιση τήρησης των υποχρεώσεων των ιδιοκτητών οχημάτων και των ΟΤΑ σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Επέκταση του δικτύου συλλογής όπου αυτό κρίνεται ανεπαρκές.

Α.1.2.7 Στόχοι για τα μεταχειρισμένα ελαστικά

Παρακολούθηση της εφαρμογής των δράσεων του Εγκεκριμένου Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης και συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων με το Σύστημα για την επέκταση του δικτύου συλλογής, όπου αυτό κρίνεται ανεπαρκές.

Α.1.2.8 Στόχοι για τα ΑΗΗΕ βιομηχανικής προέλευσης

Οι στόχοι δεν διαφοροποιούνται από τα ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης.

Α.1.2.9 Στόχοι για τα απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων (ΑΥΜ)

Οι στόχοι για τα απόβλητα υγειονομικών μονάδων αφορούν στην:

 • Οργάνωση και λειτουργία δικτύων διαχείρισης των ΑΥΜ εντός και εκτός των Υγειονομικών Μονάδων. Υλοποίηση έργων υποδομής.
 • Επέκταση εφαρμογής των προγραμμάτων χωριστής συλλογής σε όλες τις δραστηριότητες από τις οποίες παράγονται ΑΥΜ, όπως η κατ’ οίκον νοσηλεία.

Α.1.2.10 Στόχοι για τα ΑΕΚΚ

Τίθεται ως στόχος μέχρι το 2020 να οδηγούνται προς προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και ανάκτηση το 70% κ.β των παραγόμενων ΑΕΚΚ. (Εξαιρούνται τα απόβλητα εκσκαφών).

Α.1.2.11 Στόχοι για τα Γεωργοκτηνοτροφικά απόβλητα

Οι στόχοι που τίθενται για τη διαχείριση τους έως το έτος 2020 είναι:

 • Πλήρης ανάπτυξη δικτύου συλλογής βιοαποδομήσιμων αποβλήτων γεωργοκτηνοτροφικής προέλευσης για την ανάκτηση επ’ ωφελεία της γεωργίας, την παραγωγή προϊόντων ή την παραγωγή ενέργειας από βιοαέριο/βιομάζα.
 • Χωριστή συλλογή και ανάκτηση των πλαστικών γεωργοκτηνοτροφικής προέλευσης με έμφαση στα πλαστικά θερμοκηπίου και τα απόβλητα συσκευασίας.
 • Χωριστή συλλογή και κατάλληλη διαχείριση των πλαστικών συσκευασίας που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες.

Α.1.2.12 Στόχοι για τα Ζωικά Υποπροϊόντα (ΖΥΠ)

Η διαχείριση τους αφορά στα παρακάτω:

 • Κατηγορία 1: 100% αποτέφρωση.
 • Κατηγορία 2: 100% εργασίες αδρανοποίησης εκτός από τις ποσότητες προς διάθεση για τροφή ζώων.
 • Κατηγορία 3: 100% εργασίες ανάκτησης εκτός από τις ποσότητες προς διάθεση για τροφή ζώων.
 • Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης για τα ΖΥΠ αστικής προέλευσης.
 • Ενημέρωση – ευαισθητοποίηση των παραγωγών ΖΥΠ σχετικά με τους ορθολογικούς τρόπους διαχείρισης.

(βλ. Έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του σχεδίου «Επικαιροποίηση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»)

Διάβασε περισσότερα:

 

Η Kemioteko Engineering δημιουργήθηκε ως απόσταγμα εμπειριών 14 ετών στην αδειοδότηση, κατασκευή και λειτουργία δημόσιων τεχνικών έργων και 8 ετών στο ελεύθερο επάγγελμα του μελετητή μηχανικού με εξειδίκευση στην αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων. Αποστολή της Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος είναι η δημιουργία πελατών, οπαδών της, βαθειά ικανοποιημένων, που θέλουν να κάνουν διαχρονικά τα σωστά πράγματα με τους κατάλληλους συνεργάτες.

 

Διπλ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ - Msc Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ - 5ο Εξάμηνο
Επιθεωρητής Ξενοδοχείων - ΕΕΔΔ - TUV Austria RCN 6035/2016
Επιθεωρητής ISO 9001 - TUV Austria RCN 6065/2016
Επιθεωρητής ISO 45001 - Alison 1412-13849119
Επιθεωρητής GDPR - Alison 1401-13849119
Ενεργειακός Επιθεωρητής - No 16109 | No 553
Μελετητής ΥΠΕΧΩΔΕ - No 26837 - 18-A & 27-A
ΑΜ ΤΕΕ - No 83488 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 330512/2017
Μητρώο Αξιολογητών ΓΓΕΤ- No 14856/95711/08-06-17
Ελεγκτής Δόμησης - No 4517
τηλ +302399-022359
Βασ Πιτσούλη 1, TK 63080, Νέα Καλλικράτεια
Χαλκιδική, Ελλάδα | http://kemioteko.gr
Μελετητικές Υπηρεσίες Βιομηχανικών & Περιβαλλοντικών Εγκαταστάσεων:
Σχεδιασμός, Αδειοδότηση, Διαχείριση Ποιοτικού Ελέγχου & Κατασκευών,
Οργανολογία & Ρύθμιση, Λειτουργία & Συντήρηση
Follow us 
 facebook  twitter  linkedin  googleplus  pinterest  youtube  twitter