Κοινοποίησε

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

Στο πρώτο μέρος είδαμε τι είναι το απόβλητο, τι είναι ο ρύπος και ποιές αρχές έθεσε ο νομοθέτης για τους ρύπους. Σήμερα θα δούμε πληροφορίες για τα μπάζα και πως γίνεται η περιβαλλοντική τους διαχείριση με τρόπο ορθό.

min-petate-mpaza

Τι είναι τα μπάζα;

Τα μπάζα είναι απόβλητα που προέρχονται από τις διεργασίες ανοικοδόμησης ή κατεδάφισης κτιρίων ή άλλων τεχνικών έργων. Περιλαμβάνουν κυρίως σκυροδέματα, τσιμεντοκονίες, μέταλλα (σίδερα, αλουμίνια), ξύλα (από ξύλινες επενδύσεις), πλαστικά (από πλαστικές επενδύσεις), μάρμαρα (από μαρμάρινες επενδύσεις), πέτρες (από πέτρινες επενδύσεις), γυαλί (από τα κουφώματα), κεραμικά (από τα κεραμίδια και τα τούβλα), καλώδια ηλεκτρικά, πλακάκια, γύψος, ασφαλτοσκυροδέματα κλπ. Σε μικρότερες ποσότητες προκύπτουν και χάρτινες, πλαστικές ή μεταλλικές συσκευασίες από τις εκτελεσθείσες εργασίες (τσιμέντα, μπογιές, πρόσθετα κλπ). Τα χώματα που περισσεύουν δεν εντάσσονται στα μπάζα.

Μπάζα, όπως προαναφέραμε, δεν παράγονται μόνο από τα οικοδομικά έργα αλλά και από άλλου είδους έργα. Για παράδειγμα, ένα μικρό τεχνικό έργο όπως η κατασκευή ενός φρεατίου ομβρίων υδάτων στον δρόμο, θα παράγει οπωσδήποτε άσφαλτο ως μπάζο. Αν συναντηθούν σωληνώσεις ύδρευσης ή αποχέτευσης, μεταλλικές ή πλαστικές, θα παραχθούν απόβλητα κομμάτια από τις σωληνώσεις προκειμένου να μετατοπισθούν ή επισκευαστούν ή αντικατασταθούν ή εγκιβωτιστούν στο φρεάτιο. Αν συναντηθούν θαμμένα τεμάχια σκυροδέματος, οπλισμένα ή άοπλα, και απαιτηθεί η καθαίρεσή τους, τότε θα παραχθούν μπάζα σκυροδέματος ή και οπλισμού.

Ο Νομοθέτης

Τι προβλέπει ο νομοθέτης για τα μπάζα; Ο νομοθέτης θεωρεί ότι τα μπάζα είναι ανακυκλώσιμα, δηλαδή με κάποιες μεθόδους επεξεργασίας μπορούν να γυρίσουν στην αγορά και να επαναχρησιμοποιηθούν.

Εφόσον τα μπάζα δεν έχουν δηλητηριαστεί από επικίνδυνες ουσίες θεωρούνται μη επικίνδυνα απόβλητα. Ως μη επικίνδυνα απόβλητα θεωρούνται ότι περιέχουν και αδρανή υλικά εκτός από τα ανακυκλώσιμα, δηλαδή υλικά που:

 • δεν υφίστανται καμία σημαντική φυσική, χημική ή βιολογική μετατροπή,
 • δεν διαλύονται,
 • δεν καίγονται,
 • ούτε συμμετέχουν σε άλλες φυσικές ή χημικές αντιδράσεις,
 • δεν βιοδιασπώνται,
 • ούτε επιδρούν δυσμενώς σε άλλα υλικά με τα οποία έρχονται σε επαφή κατά τρόπο ικανό να προκαλέσει ρύπανση του περιβάλλοντος ή να βλάψει την υγεία του ανθρώ­που,
 • η συνολική αποπλυσιμότητα και περιεκτικότητα σε ρύπους και η οικοτοξικότητα των στραγγισμάτων τους είναι τόσο χαμηλή ώστε να μη θέτει σε κίνδυνο την ποιότητα των επιφανειακών ή και υπογείων υδάτων

Πως διασφαλίζει ο νομοθέτης την ορθή περιβαλλοντική διαχείριση αυτών των αποβλήτων; Την διασφαλίζει δημιουργώντας φορείς εναλλακτικής διαχείρισης μπάζων (ή αλλιώς ΑΕΚΚ=απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων) και ορίζοντας υπεύθυνο διαχειριστή των ΑΕΚΚ για κάθε κτίριο ή τεχνικό έργο.

Διαχειριστής ΑΕΚΚ

Διαχειριστής ΑΕΚΚ είναι ο εργολάβος του έργου, ιδιωτικού ή δημόσιου, ή ο ιδιοκτήτης εάν δεν έκανε ανάθεση σε εργολάβο. Υποχρεούται να προστατεύει τα αδρανή απόβλητα από δηλητηριάσεις, να μεγιστοποιεί την χρήση ανακυκλωμένων μπάζων στο έργο και να συντάσσει μελέτη ΣΔΑ (στοιχεία διαχείρισης αποβλήτων) που θα προβλέπει αυτά τα πράγματα.

Για τα ιδιωτικά οικοδομικά έργα ο διαχειριστής ΑΕΚΚ:

 • υποβάλλει το ΣΔΑ στην πολεοδομία προκειμένου να εκδοθεί η άδεια δόμησης
 • υποβάλλει το θεωρημένο ΣΔΑ στην πολεοδομία μαζί με εγγυητική επιστολή εκσκαφών (0,2%) και κατασκευών - κατεδαφίσεων (0,5%) προκειμένου να λάβει έγκριση έναρξης εργασιών
 • εντός 30 ημερών από την αποπε­ράτωση των εργασιών διαχείρισης των ΑΕΚΚ, καταθέτει στην πολεοδομία βεβαίωση παραλαβής των ΑΕΚΚ από εγκεκριμένο σύστημα εναλ­λακτικής διαχείρισης

Για τα δημόσια τεχνικά έργα:

 • τα χώματα (δεν ανήκουν στα μπάζα) που περισσεύουν διαχειρίζονται με όρους της ΑΕΠΟ ή με όρους της σύμβασης (ο διαχειριστής υπακούει στους όρους)
 • τα μπάζα που παράγονται διαχειρίζονται με όρους της ΑΕΠΟ ή με όρους της σύμβασης (ο διαχειριστής υπακούει στους όρους)
 • ο διαχειριστής ΑΕΚΚ, μετά την αποπε­ράτωση των εργασιών διαχείρισης των μπάζων (δεν περιλαμβάνονται τα χώματα), καταθέτει στην επιβλέπουσα δημόσια υπηρεσία βεβαίωση παραλαβής των μπάζων από εγκεκριμένο σύστημα εναλ­λακτικής διαχείρισης

Ένας διαχειριστής ΑΕΚΚ υποχρεούται να κάνει ένα από τα παρακάτω:

 • να οργανώσει ατομικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ ή
 • να συμμετάσχει σε υφιστάμενο συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ

Σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ

Το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ σχηματίζεται με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Καταβολή ανταποδοτικού τέλους
 • Αίτηση
 • Καταστατικό επιχείρησης
 • Στοιχεία μετόχων
 • Στοιχεία συμμετεχόντων
 • Μελέτη υλικοτεχνικής υποδομής
  • Παραγωγή αποβλήτων τριετίας
  • Προϋπάρχουσα εμπειρία
  • Σκοποί
  • Στόχοι
  • Μέθοδοι στόχευσης
  • Γεωγραφική κάλυψη
  • Υπάρχουσα υποδομή
  • Απαιτούμενη υποδομή
  • Εργατοτεχνικό προσωπικό
  • Διεργασίες
  • Προϋπολογισμοί - Ισολογισμοί
  • Περιβαλλοντικά οφέλη-επιπτώσεις
 • Συμβάσεις - προσύμφωνα με τρίτους
 • Προγράμματα ενημέρωσης κοινού

Το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ λαμβάνει έγκριση από την αρμόδια αρχή εφόσον τα δικαιολογητικά είναι σωστά και τεκμηριώνεται η νομιμότητα και βιωσιμότητα του συστήματος. Η έγκριση ισχύει για έξι χρόνια και είναι ανανεώσιμη. Κάθε τρία χρόνια ελέγχεται από την αρμόδια αρχή για το αν τηρεί τις υποχρεώσεις του και εφόσον τις τηρεί λαμβάνει πιστοποιητικό ειδάλλως τιμωρείται.

Κάθε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ θα εφαρμόζει:

 • συλλογή - μεταφορά
 • προσωρινή αποθήκευση
 • ανάκτηση
 • αξιοποίηση
 • επαναχρησιμοποίηση

για τα διαχειριζόμενα ΑΕΚΚ.

Για την συλλογή - μεταφορά απαιτείται άδεια συλλογής - μεταφοράς. Για τις υπόλοιπες δραστηριότητες απαιτείται η αδειοδότηση βιομηχανικής - βιοτεχνικής δραστηριότητας.

Κάθε φορά που εμφανίζεται ένας διαχειριστής (παραγωγός αποβλήτων) στην περιοχή εμβέλειας του συστήματος, συνάπτεται σύμβαση μεταξύ των δύο, σύμφωνα με την οποία ο διαχειριστής πληρώνει το σύστημα. Ο διαχειριστής μπορεί να έχει δική του άδεια συλλογής - μεταφοράς ή να συνάψει σύμβαση συνεργασίας με κάποιον που διαθέτει ήδη άδεια συλλογής - μεταφοράς ΑΕΚΚ και να τον πληρώνει. Ο διαχειριστής για αυτά τα έξοδά του πληρώνεται από τον κύριο του έργου (εάν δεν είναι ο ίδιος κύριος του έργου).

Επίσης όλες οι μονάδες αποθήκευσης, ανάκτησης, αξιοποίησης και επαναχρησιμοποίησης που εμφανίζονται στην περιοχή εμβέλειας του συστήματος μπορούν να συνάψουν σύμβαση με αυτό. Η αμοιβή τους καταβάλλεται από το σύστημα.

Σημαντικά σημεία προσοχής

Στον χώρο παραγωγής των ΑΕΚΚ, θα δίνεται προσοχή, ώστε:

 • να υπάρχει κάδος μεταλλικός μέσα στον οποίο θα ρίχνονται τα ΑΕΚΚ
 • στον κάδο δεν θα ρίχνονται υλικά που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν στο έργο ή σε άλλα παρεμφερή έργα
 • δεν θα απορρίπτονται επικίνδυνα υγρά όπως λαδομπογιές, οργανικοί διαλύτες και μηχανέλαια διότι έτσι τα ΑΕΚΚ καθίστανται επικίνδυνα και ακατάλληλα για περαιτέρω διαχείριση από το συγκεκριμένο σύστημα
 • δεν θα πετιούνται μέσα στον κάδο οικιακά απορρίματα
 • για τους παραπάνω λόγους ο κάδος θα σκεπάζεται με κατάλληλο κάλυμμα
 • να λαμβάνεται πρόνοια ώστε τα αδρανή ΑΕΚΚ να είναι διαχωρισμένα από τα ανακυκλώσιμα ΑΕΚΚ

Με τον τρόπο αυτό μπορεί να λειτουργήσει νομίμως η συλλογή και μεταφορά τους στις αδειοδοτημένες μονάδες παραλαβής και επεξεργασίας.

Για τις μονάδες παραλαβής και επεξεργασίας ΑΕΚΚ ισχύουν τα ακόλουθα, δηλαδή να διαθέτουν:

 • χώρους υποδοχής ΑΕΚΚ
 • χώρους διαλογής και αποθήκευσης των ανακτημένων υλικών
 • χώρους επεξεργασίας / ανακύκλωσης και αποθήκευσης των δευτερογενών προϊόντων
 • τον απαραί­τητο τεχνικό και μηχανολογικό εξοπλισμό
 • περιφράξεις μεταξύ των χώρων προκειμένου να προστατεύονται από την απόρριψη άλλου τύπου αποβλήτων
 • συστήματα πυρανίχνευσης- πυρόσβεσης
 • κανόνες για την υγιεινή και ασφάλεια
 • συστήματα εξουδετέρωσης οσμών και σκόνης

όπως επίσης:

 • τα ανάμικτα απόβλητα να μην περιμένουν στους χώρους υποδοχής πάνω από 30 ημέρες
 • τα αδρανή υλικά να μην περιμένουν στους χώρους υποδοχής πάνω από 6 μήνες
 • τα ανακτημένα υλικά μέσα σε 12 μήνες να έχουν δι­ατεθεί στην αγορά ή σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις ανακύκλωσης
 • τα επεξεργασμένα αδρανή να χρησιμοποιούνται στην παραγωγή τσιμέντου ή ως «προϊόντα δομικών κατασκευών» εφόσον πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές
 • τα αδρανή κατάλοιπα από την επε­ξεργασία των ΑΕΚΚ, αξιοποιούνται με τη χρήση τους σε:
  • εργασίες επιχωματώσεων,
  • αποκαταστάσεις ανενεργών,
  • αποκαταστάσεις εν ενεργεία λατομείων,
  • αποκαταστάσεις ανεξέλεγκτων χωματερών,
  • επικαλύψεις χώρων υγειονομικής ταφής,
  • αναμόρφωση υποβαθμισμένων τοπίων ή αναπλάσεων χώρων

 

η συνέχεια στο 3ο μέρος προσεχώς...

 

Το δικό μας τεχνικό γραφείο Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος γνωρίζει την διαδικασία και μπορεί να συνεργαστεί μαζί σου για την έκδοση της επιθυμητής άδειας μεταφοράς αποβλήτων. Μετά από κάθε ανάθεση σου παρέχουμε δωρεάν ανάλυση του ανταγωνισμού, με βάση όλα τα στοιχεία που έχουμε στην διάθεσή μας, στην περιφέρεια που θα εκδώσουμε την άδειά σου για να ρυθμίσεις τις κινήσεις σου.

 

Διάβασε επίσης:

Η Kemioteko Engineering δημιουργήθηκε ως απόσταγμα εμπειριών 14 ετών στην αδειοδότηση, κατασκευή και λειτουργία δημόσιων τεχνικών έργων και 8 ετών στο ελεύθερο επάγγελμα του μελετητή μηχανικού με εξειδίκευση στην αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων. Αποστολή της Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος είναι η δημιουργία πελατών, οπαδών της, βαθειά ικανοποιημένων, που θέλουν να κάνουν διαχρονικά τα σωστά πράγματα με τους κατάλληλους συνεργάτες.

 

Διπλ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ - Msc Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ - 5ο Εξάμηνο
Επιθεωρητής Ξενοδοχείων - ΕΕΔΔ - TUV Austria RCN 6035/2016
Επιθεωρητής ISO 9001 - TUV Austria RCN 6065/2016
Επιθεωρητής ISO 45001 - Alison 1412-13849119
Επιθεωρητής GDPR - Alison 1401-13849119
Ενεργειακός Επιθεωρητής - No 16109 | No 553
Μελετητής ΥΠΕΧΩΔΕ - No 26837 - 18-A & 27-A
ΑΜ ΤΕΕ - No 83488 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 330512/2017
Μητρώο Αξιολογητών ΓΓΕΤ- No 14856/95711/08-06-17
Ελεγκτής Δόμησης - No 4517
τηλ +302399-022359
Βασ Πιτσούλη 1, TK 63080, Νέα Καλλικράτεια
Χαλκιδική, Ελλάδα | http://kemioteko.gr
Μελετητικές Υπηρεσίες Βιομηχανικών & Περιβαλλοντικών Εγκαταστάσεων:
Σχεδιασμός, Αδειοδότηση, Διαχείριση Ποιοτικού Ελέγχου & Κατασκευών,
Οργανολογία & Ρύθμιση, Λειτουργία & Συντήρηση
Follow us 
 facebook  twitter  linkedin  googleplus  pinterest  youtube  twitter