Κοινοποίησε

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων - Ερωτήσεις, απαντήσεις

 1. Είμαι υπόχρεος εγγραφής στο ΗΜΑ;

Υπόχρεοι εγγραφής στο ΗΜΑ είναι: · Επιχειρήσεις/δραστηριότητες, παραγωγοί αποβλήτων, που υπόκεινται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση (έχουν Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή υπόκεινται σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις) · Αδειοδοτημένες αποθήκες αποβλήτων και μονάδες παραλαβής αποβλήτων για την υλοποίηση εργασιών διάθεσης και ανάκτησης · Αδειοδοτημένοι συλλέκτες-μεταφορείς αποβλήτων · ΟΤΑ Α’ βαθμού · Φο.Δ.Σ.Α.

 1. Η υποχρέωσή μου για καταχώριση στο ΗΜΑ ολοκληρώνεται με την εγγραφή της «Επιχείρησης/ Οργανισμού» μου στην πλατφόρμα του ΗΜΑ;

Όχι! Θα πρέπει να καταχωρίσω και την-ις εγκατάσταση-εις μου ή/και τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς (αν και εφόσον έχω αδειοδοτηθεί για κάτι τέτοιο), επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία εγγραφής από την αρχή, με χρήση νέων κωδικών και τη συμπλήρωση της αντίστοιχης φόρμας, για την κάθε εγκατάσταση μου ή δραστηριότητα συλλογής/μεταφοράς για την οποία έχω αδειοδοτηθεί. Όταν ολοκληρώσω την εγγραφή «Επιχείρησης/ Οργανισμού» μου και τις σχετικές καταχωρίσεις, θα πρέπει να μπω στο προφίλ της «Επιχείρησης/ Οργανισμού» ώστε να γίνει αποδοχή της εκάστοτε εγκατάστασης ή/και δραστηριότητα συλλογής-μεταφοράς με την «Επιχείρηση/ Οργανισμό» μου. Με την αποδοχή της συσχέτισης ολοκληρώνεται η διαδικασία εγγραφής και καταχώρισής μου στο ΗΜΑ.

 1. Μπορώ να χρησιμοποιήσω το ίδιο username & password για διαφορετικές οντότητες που έχω εγγράψει (επιχείρηση, εγκατάσταση, δραστηριότητα συλλογής μεταφοράς);

Όχι. Το username θα πρέπει να είναι διαφορετικό για κάθε οντότητα. Το password μπορεί να είναι το ίδιο.

 1. Μπορώ να χρησιμοποιώ την ίδια διεύθυνση email για να λαμβάνω τα email ενεργοποίησης και ενημέρωσης;

Ναι. Επισημαίνεται ότι δήλωση email τρίτου συνεπάγεται εξουσιοδότηση του υπόχρεου.

 1. Πώς ορίζονται οι «εγκαταστάσεις»;

Στη βάση της περιβαλλοντικής τους αδειοδότησης. Στο ΗΜΑ καταχωρίζεται μία εγκατάσταση ανά ΑΕΠΟ ή ΠΠΔ.

 1. Παραγωγός αποβλήτων ο οποίος αποθηκεύει προσωρινά τα απόβλητα εντός της εγκατάστασης πρέπει να καταχωρισθεί και ως εγκατάσταση αποθήκευσης;

Όχι. Ως «εγκατάσταση αποθήκευσης» καταχωρίζονται οι εγκαταστάσεις που διαθέτουν διακριτή άδεια αποθήκευσης αποβλήτων.

 1. Παραλαμβάνω απόβλητα ως πρώτη ύλη στην εγκατάσταση μου. Θα πρέπει να επιλέξω κατά την καταχώριση μου στο ΗΜΑ και την δραστηριότητα «Παραλαβή»;

Ναι.

 1. Σε περίπτωση παραχώρησης λειτουργίας εγκατάστασης σε τρίτο φορέα ή εργολαβία, ποιός είναι υπόχρεος να εγγραφεί στο ΗΜΑ;

Υπόχρεος εγγραφής και καταχώρισης είναι σε κάθε περίπτωση ο φορέας στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί η περιβαλλοντική άδεια (ΑΕΠΟ ή ΠΠΔ).

 1. Οι εγκαταστάσεις που έχουν περιβαλλοντική αδειοδότηση αλλά δεν έχουν κατασκευαστεί ακόμη και δεν λειτουργούν πρέπει να καταχωριστούν;

Όχι.

 1. Οι εγκαταστάσεις που έχουν περιβαλλοντική αδειοδότηση, αλλά δεν λειτουργούν ακόμη, διότι είναι σε φάση κατασκευής πρέπει να καταχωριστούν;

Ναι.

 1. Πώς ορίζεται η «Δραστηριότητα Συλλογής και Μεταφοράς»;

Αφορά αδειοδοτημένους συλλέκτες & μεταφορείς αποβλήτων, καθώς και τη συλλογή- μεταφορά από τους Δήμους. Επισημαίνεται ότι η συνεργασία μιας «Εγκατάστασης» με συλλέκτη-μεταφορέα, δηλώνεται κατά τη συμπλήρωση της Έκθεσης Αποβλήτων.

 1. Μία δραστηριότητας συλλογής & μεταφοράς θα πρέπει να καταχωριστεί και ως «Εγκατάσταση»;

Όχι. Μόνο εφόσον διαθέτει και άδεια αποθήκευσης αποβλήτων.

 1. Τι εγκαταστάσεις δηλώνουν οι Δήμοι κατά την εγγραφή τους στο ΗΜΑ;

Οι Δήμοι είναι υπόχρεοι εγγραφής στο ΗΜΑ ως «Επιχείρηση/Οργανισμός» και: (α) «Εγκατάσταση» παραγωγής αποβλήτων, (β) δραστηριότητα συλλογής & μεταφοράς αποβλήτων, εφόσον υλοποιείται από το Δήμο. Εφόσον οι Δήμοι έχουν την περιβαλλοντική άδεια και άλλων εγκαταστάσεων (ΣΜΑ, ΚΔΑΥ, ΧΥΤ, ΕΕΛ, Πράσινα Σημεία), τότε οφείλουν να καταχωρίσουν και αυτές ως ξεχωριστές εγκαταστάσεις.

 1. Ποια δραστηριότητα θα πρέπει να επιλέξω κατά την καταχώριση ενός Πράσινου Σημείου;

Τα Πράσινα Σημεία θα δηλωθούν ως εγκατάσταση αποθήκευσης αποβλήτων.

 1. Πώς μπορώ να βρω τον κωδικό ΕΚΑ των αποβλήτων που παράγω/ διαχειρίζομαι;

Οι κωδικοί ΕΚΑ αναγράφονται στην περιβαλλοντική αδειοδότηση. Το Παράρτημα ΙΙ του ΕΣΔΕΑ (ΚΥΑ 62952/5384/2016, ΦΕΚ 4326 Β) παραθέτει τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων.

 1. Τι γίνεται στην περίπτωση που η άδεια λειτουργίας ή η περιβαλλοντική άδεια δεν αναγράφει τους κωδικούς ΕΚΑ των παραγόμενων ή διαχειριζόμενων αποβλήτων;

Αναζητήστε του κωδικούς ΕΚΑ στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Αποτελεί ευθύνη του υπόχρεου η ορθή αναγραφή των ΕΚΑ των παραγόμενων ή διαχειριζόμενων αποβλήτων.

 1. Τα απόβλητα τα οποία τοποθετούνται στο δημοτικό κάδο ή κάδο ανακύκλωσης (πράσινο μπλε, καφέ, κτλ κάδο. ενδεικτικοί κωδικοί ΕΚΑ 20 03 01, 15 01 06, 15 01 07 κτλ) καταχωρούνται από τις εγκαταστάσεις παραγωγής αποβλήτων;

Όχι. Η καταχώριση των αποβλήτων αυτών είναι ευθύνη του φορέα αποκομιδής (ΟΤΑ).

Επισημαίνεται ότι όταν η αποκομιδή γίνεται από ιδιωτικό φορέα (και εκδίδεται ανάλογο παραστατικό) τότε θα πρέπει να γίνει δήλωση και καταχώριση των αποβλήτων από την εγκατάσταση παραγωγής του αποβλήτου.

 1. Στο ΗΜΑ καταχωρίζονται τα εξορυκτικά απόβλητα ή τα ζωικά απόβλητα ή τα αέρια απόβλητα;

Στο ΗΜΑ δεν καταχωρούνται εξορυκτικά ή αέρια απόβλητα. Όσον αφορά στα ζωικά απόβλητα, καταχωρούνται μόνο όσα προορίζονται για αποτέφρωση, υγειονομική ταφή ή χρήση σε εγκαταστάσεις βιοαερίου ή κομποστοποίησης ή λιπασματοποίησης (άρθρο 10 του Ν.4042/2012).

 1. Στο ΗΜΑ καταχωρίζονται τα υγρά απόβλητα;

Σε αυτή τη φάση όχι.

 1. Στο ΗΜΑ καταχωρίζονται τα ΑΕΕΚ;

Ναι.

 1. Πού μπορώ να βρω τον κωδικό NACE2 που απαιτείται κατά την καταχώριση στο ΗΜΑ;

Οι κωδικοί NACE2 είναι διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής: http://www.statistics.gr/el/economic-activities

 1. Πώς μπορώ να ελέγξω αν η δραστηριότητα μου υπάγεται στην KYA 36060/2013 (Οδηγία 2010/75/ΕΕ) ή τον Κανονισμό 166/2006 (EPRTR);

Αναγράφεται στην ΑΕΠΟ των υπόχρεων. Επίσης, συμβουλευτείτε τις ιστοσελίδες: http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=804&language=el-GR http://www.ypeka.gr/?tabid=467

 1. Υπάρχουν κυρώσεις για τη μη εγγραφή ή καταχώριση υπόχρεων φορέων;

Ναι, όπως προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 30 του Ν. 1650/1986, ΦΕΚ Α' 160). Σημειώνεται ότι η ορθότητα των στοιχείων εγγραφής/καταχώρισης αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του υπόχρεου φορέα.

 1. Έχω κάνει λάθος κατά την εγγραφή/καταχώριση (π.χ. καταχώριση λανθασμένου/μη ενεργού email , λάθος καταχώριση εγκατάστασης κτλ). Τί πρέπει να κάνω;

Επικοινωνήστε με το helpdesk.

 1. Υπάρχει πρόβλεψη για εγγραφή συμβούλων;

Όχι, ο εκάστοτε υπόχρεος φορέας μπορεί να αναθέσει σε σύμβουλο να πραγματοποιεί τις καταχωρίσεις με εξουσιοδότηση του φορέα.

 1. Μπορώ να τροποποιήσω τα στοιχεία του προφίλ μου;

Ναι. Επισημαίνεται ότι τηρείται αρχείο με τις τροποποιήσεις που γίνονται ανά εγγραφή.

 1. Τι ισχύει στην περίπτωση που η περιβαλλοντική μου άδεια έχει λήξει και εκκρεμεί η ανανέωσή της;

Επισυνάπτονται δύο αρχεία: (1) στο αντίστοιχο πεδίο η άδεια που έχει λήξει, και (2) υπό την επιλογή «Άλλη» το έγγραφο αίτησης ανανέωσης με τον αριθμό πρωτοκόλλου υποβολής των δικαιολογητικών για την ανανέωσή της. Όταν εκδοθεί η νέα άδεια αυτή υποβάλλεται στο ΗΜΑ.

 1. Πότε συμπληρώνεται η Έκθεση Αποβλήτων;

Η Έκθεση Αποβλήτων είναι ετήσια απολογιστική και συμπληρώνεται οποιαδήποτε στιγμή μέσα στο έτος αλλά σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία που τίθεται από την νομοθεσία για την υποβολή της. Μετά την παρέλευση της ημερομηνία αυτής το σύστημα δεν δέχεται περαιτέρω τροποποίηση της Έκθεσης Αποβλήτων, η οποία υποβάλλεται αυτόματα την καταληκτική ημέρα. Για το 2017, που αφορά τις Εκθέσεις Αποβλήτων για τα έτη 2015 και 2016, καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι η 31η Μαΐου. Για τις επόμενες χρονιές καταληκτική ημερομηνία είναι η 31η Μαρτίου.

 1. Καταργείται η έντυπη υποβολή της Έκθεσης Αποβλήτων;

Η υποβολή της Έκθεσης Αποβλήτων γίνεται εφεξής αποκλειστικά μέσω του ΗΜΑ. Παρέχεται η δυνατότητα εκτύπωσης της Έκθεσης Αποβλήτων, ώστε να προσκομιστεί και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί από κάποια υπηρεσία.

 1. Το Μητρώο αποβλήτων που διατηρεί κάθε επιχείρηση καταργείται;

Όχι.

 1. Αν πραγματοποιώ εργασίες σε χώρο τρίτου (π.χ. εργασίες επισκευής) και από τη δραστηριότητά μου παράγονται απόβλητα ποιος είναι ο υπόχρεος φορέας καταχώρισης;

Υπόχρεος εγγραφής και καταχώρισης είναι σε κάθε περίπτωση ο φορέας στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί η περιβαλλοντική αδειοδότηση της εγκατάστασης.

 1. Αν συλλέγω ή παραλαμβάνω απόβλητα από φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο ΗΜΑ (είτε παράτυπα, είτε διότι αυτοί δεν είναι υπόχρεοι) τι καταχωρίζω;

Παρακινώ τον αντίστοιχο φορέα (εφόσον είναι υπόχρεος) να προβεί σε εγγραφή/ καταχώριση στο ΗΜΑ ώστε να μπορέσω να ολοκληρώσω την Έκθεση Αποβλήτων μου. Στην περίπτωση που είναι μη υπόχρεος και μόνο για αυτήν μπορώ να συμπληρώσω τα στοιχεία του (όνομα, ΑΦΜ και δ/νση) σε ελεύθερο πεδίο.

 1. Αν ένας συλλέκτης μεταφορέας συνεργάζεται με υπεργολάβο για τη δραστηριότητα συλλογής-μεταφοράς, ποιός είναι ο υπόχρεος καταχώρισης;

Αυτός που κατέχει την άδεια συλλογής και μεταφοράς.

 1. Αν η συλλογή ενός αποβλήτου γίνεται από τον εργολάβο και όχι από τον «κύριο» του έργου που είναι εγγεγραμμένος στο ΗΜΑ, ποιος θα δηλωθεί ως παραγωγός στην Έκθεση Αποβλήτων;

Στην ‘Έκθεση Αποβλήτων δηλώνεται ως παραγωγός του αποβλήτου ο «Κύριος» της εγκατάστασης/έργου. Στο σχετικό έντυπο συνίσταται να δηλώνεται ότι η συλλογή έγινε εκ μέρους του «Κύριου» της εγκατάστασης/έργου.

 1. Τι γίνεται αν ο υπόχρεος έχει δηλώσει λάθος ΕΚΑ ;

Οι κωδικοί ΕΚΑ της εγκατάστασης παραγωγής, παραλαβής και του συλλέκτη μεταφορέα θα πρέπει να ταυτίζονται. Επισημαίνεται ότι κάθε χρήστης του ΗΜΑ έχει την ευθύνη των στοιχείων που δηλώνει.

 1. Εγκατάσταση που δεν είχε υποβάλλει στο παρελθόν ΕΕΠΑ για το έτος 2015, τι θα δηλώσει σε αυτή τη φάση του ΗΜΑ;

Αναζητήστε τις ποσότητες αποβλήτων π.χ. μέσω των συνεργαζόμενων συλλεκτών/επιχειρήσεων.

 1. Δεν έχω διαθέσιμα στοιχεία ποσότητας αποβλήτων σε τόνους. Τι μπορώ να κάνω;
 • Ζύγιση των αποβλήτων εντός της εγκατάστασης. • Επικοινωνία με τις συνεργαζόμενες εγκαταστάσεις συλλογής, παραλαβής των αποβλήτων, οι οποίες θα έχουν προβεί σε ζύγιση των ποσοτήτων που παραλαμβάνουν. · Χρήση κατάλληλων συντελεστών μετατροπής (βιβλιογραφικές τιμές) της ποσότητας π.χ. από κυβικά μέτρα σε τόνους ή από τεμάχια σε τόνους (π.χ. μέση τιμή βάρους τεμαχίου).
 1. Είναι υποχρεωτική η υποβολή Έκθεσης Αποβλήτων για το έτος αναφοράς, ακόμα και στην περίπτωση που δεν έχει υπάρξει παραγωγή αποβλήτων;

Ναι, στην περίπτωση αυτή υποβάλλεται μηδενική Έκθεση Αποβλήτων ως προς τον Πίνακα «Παραγωγή Αποβλήτων».

 1. Τι θα πρέπει να προσέξω κατά τη δήλωση της εγκατάστασης παραλαβής των αποβλήτων, στην περίπτωση της διαχείρισης αυτών εκτός της εγκατάστασης;

Στην Έκθεση Αποβλήτων δηλώνεται η 1η εγκατάσταση παραλαβής των αποβλήτων, και όχι ο τελικός αποδέκτης αυτών. Σε περίπτωση απ’ ευθείας διασυνοριακής μεταφοράς, συμπληρώνεται η ανάλογη φόρμα της δραστηριότητας συλλογής και μεταφοράς.

 1. Τι ισχύει αν μια επιχείρηση διακόψει τη λειτουργία της κατά τη διάρκεια του έτους;

Επικοινωνήστε με το helpdesk για τις αναγκαίες ενέργειες.

 1. Τι ισχύει όταν μία επιχείρηση αλλάξει ιδιοκτησιακό καθεστώς;

Εφόσον αλλάζει το ΑΦΜ της επιχείρησης θα πρέπει να γίνει εκ νέου εγγραφή της στο ΗΜΑ, με επισύναψη των νέων αδειών