Κοινοποίησε

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

Άδεια ΕΟΦ παραγωγής - συσκευασίας καλλυντικών

Άδεια ΕΟΦ παραγωγής - συσκευασίας καλλυντικών

1. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ή ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

1.     Αίτηση του εργοστασίου με τις αιτούμενες μορφές

2.     Άδεια λειτουργίας από την οικεία Νομαρχία

3.     Κάτοψη χώρων

4.     Διορισμός από τον Ε.Ο.Φ. υπευθύνου επιστήμονα ΑΕΙ, σύμφωνα με το Ν. 1316/1983, άρθρο 27.

5.     Κατάλογος μηχανημάτων και οργάνων (παραγωγής και ελέγχου)

6.     Παράβολο

α) 2.000,00 Ευρώ για χορήγηση άδειας δυνατότητας παραγωγής ή συσκευασίας καλλυντικών προϊόντων 

β) 100,00 Ευρώ ανά μορφή

2. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ή ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

1. Αίτηση του εργοστασίου με τις αιτούμενες μορφές.
2. Κάτοψη των χώρων που προορίζονται για τις νέες μορφές στην οποία να περιλαμβάνονται και
τα αντίστοιχα μηχανήματα.
3. Κατάλογος επιπλέον οργάνων –εφόσον απαιτείται- για τον έλεγχο των παραγόμενων μορφών.
4. Παράβολο 100,00 Ευρώ για χορήγηση άδειας δυνατότητας παραγωγής ή συσκευασίας καλλυντικών προϊόντων ανά μορφή

3. ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ ΕΡΓOΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

1. Αίτηση του εργοστασίου.
2. Άδεια λειτουργίας από την οικεία Νομαρχία με τη νέα επωνυμία.
3. Φωτοτυπία του νέου καταστατικού ή του αντίστοιχου ΦΕΚ ανάλογα της μορφής της εταιρείας.
4. Δήλωση του υπεύθυνου επιστήμονα ότι παραμένουν οι ίδιοι χώροι παραγωγής, ελέγχου και τα ίδια μηχανήματα.

4. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

1. Αίτηση του εργαστηρίου με τις αιτούμενες μορφές
2. Άδεια λειτουργίας από την οικεία Νομαρχία
3. Κάτοψη χώρων
4. Διορισμός από τον Ε.Ο.Φ. υπευθύνου επιστήμονα ΑΕΙ
5. Κατάλογος εργαστηριακού εξοπλισμού
6. Παράβολο

α) 2.000,00 Ευρώ για χορήγηση άδειας δυνατότητας διενέργειας ελέγχων σε καλλυντικά προϊόντα

β) 100,00 Ευρώ ανά μορφή

5. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΝΟΜΙΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΙΘΥΛΙΚΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ

1. Αίτηση του εργοστασίου

2. Παράβολο 200,00 ευρώ

6. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΝΟΜΙΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. Αίτηση του εργοστασίου

2. Παράβολο 300,00 ευρώ

7. Τήρηση Βιβλίων Ελέγχου Α' Υλών και Ετοίμων Προϊόντων

Τα βιβλία αυτά ακολουθούν τα Υποδείγματα (1) και (2) για τις Πρώτες Ύλες και τα Έτοιμα Προϊόντα αντίστοιχα και πρέπει να θεωρούνται από την αρμόδια υπηρεσία του Ε.Ο.Φ.

Α' Ύλες (Υπόδειγμα 1)

1. Εγγραφή των Α' Υλών στο βιβλίο αποθήκης (Αύξων αριθμός) μετά τη μεταφορά των στο εργοστάσιο ή στο εργαστήριο.
2. Τοποθέτηση επιγραφής κατά προτίμηση με ερυθρά γράμματα "ΑΝΑΜΟΝΗ ΕΛΕΓΧΟΥ" σε κάθε εμβαλλάγιο και κάθε παρτίδα. Όλα τα εμβαλλάγια της ίδιας παρτίδας θα λαμβάνουν τον ίδιο αριθμό και ο αριθμός των εμβαλλαγίων θα αναφέρεται σε όλες τις επιγραφές. (Υπόδειγμα 3). Το υπόδειγμα 3 θα αποτελείται από 2 διάτρητα τεμάχια χάρτου στα οποία θα αναγράφεται ο αύξων αριθμός του αντίστοιχου βιβλίου αποθήκης. Το ένα τμήμα της επιγραφής θα αποστέλλεται με το δείγμα της Α' ύλης στο Χημείο. Εγγραφή στο βιβλίο ελέγχου Α' Υλών.
3. Μετά το πέρας των απαιτουμένων εξετάσεων ανάλογα με τις προδιαγραφές κάθε Α' Ύλης, το συνημμένο τμήμα της επιγραφής υπογράφεται από τον υπεύθυνο επιστήμονα και αποστέλλεται στην αποθήκη με το αποτέλεσμα της εξέτασης.
4. Αφαιρείται η επιγραφή "ΑΝΑΜΟΝΗ ΕΛΕΓΧΟΥ" και τοποθετείται το απόκομμα που αναγράφει ότι η Α' Ύλη έχει καλώς και μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην παραγωγή.

Βιβλίο ελέγχου πρώτων υλών

Έτοιμα Προϊόντα (Υπόδειγμα 2)

1. Μετά την δειγματοληψία το προς έλεγχο προϊόν εγγράφεται στο βιβλίο ελέγχου ετοίμων προϊόντων (Αύξων αριθμός). Τον ίδιο αριθμό έχει και το δελτίο ελέγχου. Διενεργούνται όλοι οι χημικοί, βιολογικοί και μικροβιολογικοί έλεγχοι σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε προϊόντος.
2. Μετά το τέλος όλων των ελέγχων και εφ' όσον τα αποτελέσματα έχουν καλώς αποστέλλεται σημείωμα υπογεγραμμένο από τον υπεύθυνο επιστήμονα με το αποτέλεσμα για ενημέρωση της παραγωγής.
3. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων τόσο των Α' Υλών όσο και των ετοίμων προϊόντων, μεταφέρονται στα αντίστοιχα βιβλία ελέγχου.
4. Τα δελτία ελέγχου λαμβάνουν τον αντίστοιχο αριθμό του βιβλίου ελέγχου σε αμφότερες τις περιπτώσεις (Α' Ύλες - Έτοιμα Προϊόντα). Φυλάσσονται με όλες τις εξετάσεις, μετρήσεις, παρατηρήσεις, αποτελέσματα κ.λ.π. για 5 χρόνια και είναι στη διάθεση του επιθεωρητών του Ε.Ο.Φ. Επίσης τα αντιδείγματα των Α' Υλών και Ετοίμων Προϊόντων θα φυλάσσονται επί 5 χρόνια.
5. Η παρτίδα κάθε α' ύλης που χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή του προϊόντος αναγράφεται απαραίτητα στο δελτίο παραγωγής. Όλα τα δελτία υπόκεινται στον έλεγχο του Ε.Ο.Φ: α) Έλεγχοι απαραίτητοι για τις Α' ύλες (υπόδειγμα 1), β) Έλεγχοι απαραίτητοι για τα Έτοιμα Προϊόντα (υπόδειγμα 2). Εκτός των ελέγχων αυτών θα γίνονται και άλλοι ανάλογα των περιπτώσεων τόσο στις Α' Ύλες όσο και στα έτοιμα προϊόντα. Επιπλέον επισυνάπτονται στα υποδείγματα 1 και 2 αντίγραφα των φασμάτων και της χρωματογραφίας ή αν δεν επισυνάπτονται, θα πρέπει να γίνεται παραπομπή στο αρχείο.

Βιβλίο ελέγχου ετοίμων προϊόντων

8. ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪOΝΤΩΝ

1. Αίτηση της μονάδας παραγωγής (εργοστασίου ή εργαστηρίου) για την έγκριση του διορισμού ή της αντικατάστασης του υπευθύνου επιστήμονα συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.1 Υπεύθυνη δήλωση της επιχείρησης όπου θα δηλώνεται το είδος της απασχόλησης που θα έχει ο υπεύθυνος, δηλαδή αν θα έχει σύμβαση εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης ή σύμβαση έργου. Στην περίπτωση μερικής απασχόλησης ή σύμβασης έργου να προσκομίζεται επιπλέον υπεύθυνη δήλωση από την οποία να προκύπτει ότι εξασφαλίζεται η ορθή και επαρκής άσκηση των καθηκόντων του υπεύθυνου.

1.2 Παράβολο 250 ευρώ: Το κάθε παράβολο καταβάλλεται προσαυξημένο κατά 2.4% τέλος χαρτοσήμου, λογαριασμός IBAN του Ε.Ο.Φ. στην Τράπεζα της Ελλάδας από 01.01.07: 5301000240000000000263038.

2. Αίτηση του επιστήμονα που πρόκειται να αναλάβει την υπευθυνότητα συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

2.1 Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου μιας από τις εγκεκριμένες ειδικότητες και σχολές αρμοδιότητας ΕΟΦ

2.2 Υπεύθυνη δήλωση από τον διοριζόμενο υπεύθυνο ότι:

α. Δεν διευθύνει φαρμακείο ή φαρμακαποθήκη (στην περίπτωση που είναι φαρμακοποιός) ή πρατήριο εργοστασίου, αντιπροσωπείας και δεν έχει άλλη Δημόσια ή Δημοτική αμειβόμενη θέση.

β. Έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές (μόνον για άρρενες).

γ. Είναι γραμμένος στα Μητρώα του Δήμου……… ή της Κοινότητας……….

δ. Δεν έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κάποιο από τα ακόλουθα αδικήματα: κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, έγκλημα, συκοφαντική δυσφήμιση κατά την άσκηση του φαρμακευτικού επαγγέλματος, κιβδηλεία, παραχάραξη κατά παράβαση των διατάξεων περί ναρκωτικών

ε. Δεν έχει τιμωρηθεί για παράβαση της φαρμακευτικής νομοθεσίας με ποινή οριστικής ανάκλησης άδειας λειτουργίας καταστήματος ή άσκησης επαγγέλματος.

στ. Η μονάδα παραγωγής που θα διευθύνει έχει πλήρη επάρκεια για κανονική λειτουργία και παρασκευή των προϊόντων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.

ζ. Στην περίπτωση μερικής απασχόλησης ή σύμβασης έργου να προσκομίζεται επιπλέον υπεύθυνη δήλωση από την οποία να προκύπτει ότι εξασφαλίζεται η ορθή και επαρκής άσκηση των καθηκόντων του.

Διευκρινήσεις:

1. Όταν ο εργοδότης ζητά την αντικατάσταση του υπευθύνου επιστήμονα θα πρέπει να καταθέσει επιπλέον:

α) Σε περίπτωση απόλυσης του προηγούμενου υπευθύνου: Γραπτή αιτιολόγηση της ζητούμενης αντικατάστασης.

β) Σε περίπτωση παραίτησης του προηγούμενου υπευθύνου: Αντίγραφο της δήλωσης για παραίτηση που υποχρεώνεται να κάνει ο παραιτηθείς υπεύθυνος 60 ημέρες πριν προς τον Ε.Ο.Φ. και προς τον εργοδότη ή εφ' όσον ο αποχωρήσας υπεύθυνος δεν έχει τηρήσει τις νόμιμες διαδικασίες, υπεύθυνη δήλωση ότι ο αντικαθιστάμενος έφυγε χωρίς προειδοποίηση και δεν απολύθηκε.

2. Το δικαιολογητικό 2.2στ θα συμπληρώνεται από τον υπεύθυνο σύμφωνα με την τελευταία έκθεση επιθεώρησης του Ε.Ο.Φ.

3. Τα αποδεικνύοντα τις υπεύθυνες δηλώσεις (δικαιολογητικό 2.2) στοιχεία πρέπει να φυλάσσονται στη μονάδα παραγωγής ώστε όποτε ζητηθούν να βρίσκονται στην διάθεση των επιθεωρητών του Ε.Ο.Φ.

9.  ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΛΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ( G . M . P .)

1. Αίτηση του εργοστασίου

2. Παράβολο 300,00 ευρώ για τη χορήγηση πιστοποιητικού καλής παραγωγικής διαδικασίας (G.M.P.) αναλυτικά με τις παραγόμενες μορφές

10. Ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων που αφορούν στην νόμιμη κυκλοφορία καλλυντικών προϊόντων, διά μέσου της Διαδικτυακής εφαρμογής του ΕΟΦ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ: ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (Α.Ε) – ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (Ε.Π.Ε)

• ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας

• ΦΕΚ εκπροσώπησης της εταιρείας

• ΦΕΚ καταχώρησης τυχόν τροποποιήσεων

• Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου ότι το καταστατικό δεν έχει τροποποιηθεί ή ότι το υποβαλλόμενο είναι το ισχύον.

• Σε περίπτωση που τα έγραφα κατατίθενται από άλλο πρόσωπο (πλην του νόμιμου εκπροσώπου):

• Εξουσιοδότηση από το νόμιμο εκπρόσωπο (υπογραφή – σφραγίδα της εταιρείας)

• Φωτοτυπία ταυτότητας του εξουσιοδοτημένου προσώπου.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ: ΟΜΟΡΡΥΘΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (Ο.Ε) – ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (Ε.Ε.)

• Καταστατικό της εταιρείας θεωρημένο από το Πρωτοδικείο

• Αν η εταιρεία έχει τροποποιηθεί, τότε θα προσκομίζεται και το τροποποιημένο Καταστατικό ή, εάν αυτό είναι κωδικοποιημένο, το τελευταίο ισχύον κωδικοποιημένο Καταστατικό, συνοδευόμενο από υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υφίσταται άλλη τροποποίηση

• Σε περίπτωση που τα έγγραφα κατατίθενται από άλλο πρόσωπο (πλην του νομίμου εκπροσώπου):

• Εξουσιοδότηση από το νόμιμο εκπρόσωπο (υπογραφή – σφραγίδα της εταιρείας)

• Φωτοτυπία ταυτότητας που εξουσιοδοτημένου προσώπου.

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

• Φωτοτυπία ταυτότητας του εξουσιοδοτούντος και του εξουσιοδοτούμενου.

• Εξουσιοδότηση με θεώρηση γνησίου υπογραφής.

• Επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας παραγωγής ή εμπορίας καλλυντικών προϊόντων( π.χ. βεβαίωση έναρξης εργασιών επιτηδευματία από την αρμόδια ΔΟΥ, εγγραφή στο αρμόδιο επιμελητήριο κ.λ.π.)

Διάβασε επίσης:

Η Kemioteko Engineering δημιουργήθηκε ως απόσταγμα εμπειριών 14 ετών στην αδειοδότηση, κατασκευή και λειτουργία δημόσιων τεχνικών έργων και 8 ετών στο ελεύθερο επάγγελμα του μελετητή μηχανικού με εξειδίκευση στην αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων. Αποστολή της Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος είναι η δημιουργία πελατών, οπαδών της, βαθειά ικανοποιημένων, που θέλουν να κάνουν διαχρονικά τα σωστά πράγματα με τους κατάλληλους συνεργάτες.

 

Διπλ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ - Msc Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ - 5ο Εξάμηνο
Επιθεωρητής Ξενοδοχείων - ΕΕΔΔ - TUV Austria RCN 6035/2016
Επιθεωρητής ISO 9001 - TUV Austria RCN 6065/2016
Επιθεωρητής ISO 45001 - Alison 1412-13849119
Επιθεωρητής GDPR - Alison 1401-13849119
Ενεργειακός Επιθεωρητής - No 16109 | No 553
Μελετητής ΥΠΕΧΩΔΕ - No 26837 - 18-A & 27-A
ΑΜ ΤΕΕ - No 83488 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 330512/2017
Μητρώο Αξιολογητών ΓΓΕΤ- No 14856/95711/08-06-17
Ελεγκτής Δόμησης - No 4517
τηλ +302399-022359
Βασ Πιτσούλη 1, TK 63080, Νέα Καλλικράτεια
Χαλκιδική, Ελλάδα | http://kemioteko.gr
Μελετητικές Υπηρεσίες Βιομηχανικών & Περιβαλλοντικών Εγκαταστάσεων:
Σχεδιασμός, Αδειοδότηση, Διαχείριση Ποιοτικού Ελέγχου & Κατασκευών,
Οργανολογία & Ρύθμιση, Λειτουργία & Συντήρηση
Follow us 
 facebook  twitter  linkedin  googleplus  pinterest  youtube  twitter