Κοινοποίησε

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

Από τις 28 Μαρτίου του 2017 (ΦΕΚ 1061Β/2017) επιχειρήσεις του κλάδου της μεταποίησης αδειοδοτούνται και λειτουργούν με την μέθοδο της γνωστοποίησης έναρξης λειτουργίας. Γενικά για την γνωστοποίηση δες εδώ (Γνωστοποίηση λειτουργίας επιχειρήσεων, Ν. 4442/2016). Ειδικά για την γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας επιχειρήσεων μεταποίησης, τα σχετικά θεματά τους αναπτύσσονται στο παρών άρθρο μας.

Μεταποίηση-ελαιόλαδο

Υπαγόμενες επιχειρήσεις μεταποίησης

Για τις επιχειρήσεις μεταποίησης που υπάγονται σε καθεστώς γνωστοποίησης λειτουργίας δες εδώ (105gr. Διαδικασία γνωστοποίησης στην μεταποίηση τροφίμων και ποτών). Ο νομοθέτης μας πληροφορεί ότι στο μέλλον ο πίνακας με τις δραστηριότητες αυτές μπορεί να μεταβληθεί προσθέτοντας ή αφαιρώντας δραστηριότητες σύμφωνα με τα τρέχοντα δεδομένα εκείνης της μελλοντικής περιόδου. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται ανά εγκατάσταση για το σύνολο των δραστηριοτήτων που ασκούνται σε αυτήν, εφόσον υπάγονται στον πίνακα. Οι δραστηριότητες αυτές λειτουργούν νόμιμα μετά την υποβολή γνωστοποίησης.

Περιεχόμενο γνωστοποίησης

Για το τι περιέχει αναλυτικά η γνωστοποίηση δες εδώ (ΟΠΣ-ΑΔΕ επιχειρήσεων μεταποίησης). Περιληπτικά, περιλαμβάνει: α. Πληροφορίες σχετικά με τον φορέα άσκησης της δραστηριότητας, β. Πληροφορίες σχετικά με τη θέση της εγκατάστασης, γ. Πληροφορίες σχετικά με την ασκούμενη δραστηριότητα, δ. Ειδικότερες πληροφορίες σχετικά με το μέγεθος της ασκούμενης δραστηριότητας, την εγκατάσταση και τον εξοπλισμό της, ε. Λοιπές πληροφορίες κατά περίπτωση.

Παράβολο

Για την υποβολή της γνωστοποίησης απαιτείται η κατάθεση παράβολου για το οποίο εφαρμόζεται αναλογικά το άρθρο 1 παράγραφος 1 και παρ. 2 περίπτωσης Β΄ υποπερίπτωσης i της οικ. 14684/914/Φ15/2012 απόφασης, δηλαδή: 1. Για τη βεβαίωση της κατάθεσης της Υπεύθυνης Δή­λωσης και για τον εκ των υστέρων έλεγχο της ορθότη­τας του περιεχομένου της για την απαλλαγή των δραστηριοτήτων, που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν. 3982/2011, από την υποχρέωση εφοδιασμού τους με άδεια εγκατάστασης ή λειτουργίας, καταβάλλεται από το φορέα της δραστηριότητας άπαξ παράβολο εκατό (100) ευρώ, 2.Β.ι. Για την έκδοση απόφασης χορήγησης άδειας εγκα­τάστασης και άδειας λειτουργίας, για τη βεβαίωση της κατάθεσης της Υπεύθυνης Δήλωσης για τη λειτουργία των δραστηριοτήτων χαμηλής όχλησης και για τη λειτουργία δραστηρι­οτήτων μέσης όχλησης, εφόσον η Υπεύθυνη Δήλωση συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή, για την έκδοση απόφασης προθε­σμίας για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση δραστη­ριοτήτων που υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 3982/2011 και για τη διενέργεια των σχετικών ελέγχων, καταβάλλεται από τον φορέα της δραστηριότητας πα­ράβολο ίσο με το τριάντα τοις εκατό (30 %) του παραβόλου που προβλέπεται για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης σε κάθε περίπτωση αυτής. Το παράβολο που προβλέπεται σε κάθε μία από τις ως άνω περιπτώσεις καταβάλλεται εφόσον συμπίπτουν στην ίδια κατηγορία η αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού και η ισχύς αυτού. Εφόσον δεν συμπίπτουν τότε καταβάλλεται το υψηλότερο υπολογιζόμενο παράβολο που προκύπτει είτε βάσει της αξίας του μηχανολογικού εξοπλισμού είτε βάσει της ισχύος του. Δεν απαιτείται κατάθεση παραβόλου για τη γνωστοποίηση μεταβληθέντων στοιχείων εκτός αν η μεταβολή συνίσταται σε επαύξηση της εγκατεστημένης ισχύος ή της αξίας του μηχανολογικού εξοπλισμού, που προκαλεί μετάπτωση σε διαφορετική κατηγορία παραβόλου. Στην περίπτωση αυτή κατατίθεται παράβολο ίσο με την προκύπτουσα διαφορά. Δεν απαιτείται κατάθεση παραβόλου για τη γνωστοποίηση διακοπής εργασιών της εγκατάστασης. Η μη καταβολή του απαιτούμενου παραβόλου επισύρει ποινές για παράλειψη πρώτης γνωστοποίησης. Το παράβολο αποτελεί πόρο της εκάστοτε Αδειοδοτούσας Αρχής και κατατίθεται σε Ειδικό Τραπεζικό Λογαριασμό, που συνιστάται σε κάθε μία εξ αυτών.

Ελεγκτικές υπηρεσίες 

Η γνωστοποίηση που υποβάλλεται μέσω του ΟΠΣ-ΑΔΕ και τα στοιχεία που δηλώνονται με αυτήν είναι προσβάσιμα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όλες τις εμπλεκόμενες αρχές. Η αρμόδια αρχή (Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας) που παραλαμβάνει την γνωστοποίηση υποχρεούται να κοινοποιεί την γνωστοποίηση εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών κατά περίπτωση στην αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, Υγειονομική Υπηρεσία, Χημική Υπηρεσία, Κτηνιατρική Αρχή, Διεύθυνση Υδάτων, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, περιφερειακή υπηρεσία του ΕΦΕΤ, Υπηρεσία Δόμησης, Υπηρεσία Περιβάλλοντος, Σώμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων, περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών, και σε τυχόν άλλη αρχή κατά την κρίση της αρμόδιας αρχής.

Ειδικές εγκρίσεις

Για τη λειτουργία των δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στην γνωστοποίηση: η υποχρέωση λήψης βεβαίωσης καταλληλότητας, όπως αυτή προβλέπεται στην οικ. 483/35/Φ15/2012 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, καταργείται. Δεν απαιτείται η λήψη σύμφωνης γνώμης υγειονομικής καταλληλότητας, όπως αυτή προβλέπεται στην οικ. 483/35/Φ.15/2012 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Κατ' εξαίρεση, διατηρείται η σχετική υποχρέωση για τη δραστηριότητα «Παραγωγή και εμφιάλωση μεταλλικού νερού και άλλων εμφιαλωμένων νερών» που εμπίπτει στον ΚΑΔ 11.07. Η υποχρέωση λήψης βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο έκτο του Ν. 4303/2014 (παραγωγή και διάθεση ξυδιού) και στις 5045/116550/2015 (παραγωγή ανακαθαρισµένου συµπυκνωµένου γλεύκους σταφυλής/σακχάρου σταφυλής) και 5042/116548/2015 (εµφιάλωση των οίνων) αποφάσεις, καταργείται. Αν για τη λειτουργία των δραστηριοτήτων απαιτείται προηγούμενη έγκριση κατ' εφαρμογή των Κανονισμών 853/2004 (καθορισμός ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης) ή 183/2005 (καθορισμός των απαιτήσεων για την υγιεινή των ζωοτροφών) ή 1069/2009 (υγειονομικοί κανόνες για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο), η διαδικασία και το περιεχόμενο της έγκρισης καθορίζονται κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7. Οι φορείς των ανωτέρω δραστηριοτήτων υποχρεούνται να τηρούν τους όρους και προϋποθέσεις που περιγράφονται στην κείμενη νομοθεσία για την ασφάλεια των τροφίμων και να εφαρμόζουν σύστημα αυτοελέγχου (HACCP) όπου απαιτείται. Οι αρμόδιες αρχές μόλις λάβουν γνώση των στοιχείων της οικονομικής δραστηριότητας, μπορεί να ασκήσουν τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία ελεγκτικά τους καθήκοντα.

Φάκελος δικαιολογητικών

Ο φάκελος περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 1. Αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης.
 2. Άδεια εγκατάστασης, εφόσον απαιτείται η έκδοση της ή εφόσον δεν απαιτείται έκδοση άδειας εγκατάστασης:
  1. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, εφόσον απαιτούνται. Οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις που οφείλει να τηρεί ο φορέας της δραστηριότητας προσδιορίζονται από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας πριν τη γνωστοποίηση σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ.15/4187/266 απόφαση. Εφόσον απαιτείται η έκδοση άδειας εγκατάστασης για τη δραστηριότητα, οι ΠΠΔ προσδιορίζονται στην άδεια εγκατάστασης. Εφόσον δεν απαιτείται η έκδοση άδειας εγκατάστασης, οι ΠΠΔ προσδιορίζονται με αυτοτελές έγγραφο μετά από την υποβολή σχετικού αιτήματος εκ μέρους του ενδιαφερομένου και την παροχή των απαραίτητων στοιχείων.
  2. Βεβαίωση χρήσης γης από την αρμόδια Πολεοδομική Αρχή.
  3. Τεχνική μελέτη με κάτοψη των εγκαταστάσεων.
 3. Λοιπά ειδικά δικαιολογητικά, εφόσον απαιτούνται, όπως:
  1. Οικοδομική άδεια
  2. Τακτοποιήσεις - Νομιμοποιήσεις
  3. Υπεύθυνη δήλωση μηχανικού για την στατική επάρκεια
  4. Υπεύθυνη δήλωση μηχανικού για την βιομηχανική - βιοτεχνική χρήση του κτιρίου
  5. Υπεύθυνη δήλωση μηχανικού για την εγκατάσταση του τεχνικού εξοπλισμού σε χώρο κύριας χρήσης
  6. Υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη του χώρου ότι δεν απαγορεύεται η δραστηριότητα από τον κανονισμό συνιδιοκτησίας ή
  7. Υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη του χώρου ότι δεν υπάρχει κανονισμός συνιδιοκτησίας και ότι συμφωνεί με την εγκατάσταση της δραστηριότητας
  8. Υπεύθυνη δήλωση μηχανικών ότι τα προβλεπόμενα έργα εκτελέσθηκαν σύμφωνα με τις εγκριθείσες μελέτες
  9. Υπεύθυνη δήλωση της επιχείρησης περί ανάθεσης της επίβλεψης, της λειτουργίας και της συντήρησης σε κατάλληλο τεχνικό όταν η συνολική κινητήρια ισχύς υπερβαίνει τα 59kW (80Hp)
  10. Υπεύθυνη δήλωση του τεχνικού περί ανάληψης της επίβλεψης, της λειτουργίας και της συντήρησης όταν η συνολική κινητήρια ισχύς υπερβαίνει τα 59kW (80Hp)
  11. Σύμφωνη γνώμη υγειονομικής καταλληλότητας όταν η δραστηριότητα είναι η «Παραγωγή και εμφιάλωση μεταλλικού νερού και άλλων εμφιαλωμένων νερών» που εμπίπτει στον ΚΑΔ 11.07.
  12. Έγκριση κατά τα οριζόμενα στους Κανονισμούς 853/2004 (καθορισμός ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης) ή 183/2005 (καθορισμός των απαιτήσεων για την υγιεινή των ζωοτροφών) ή 1069/2009 (υγειονομικοί κανόνες για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο), εφόσον απαιτείται μόνο για τις δραστηριότητες τροφίμων και άλλων προϊόντων ζωικής προέλευσης με ΚΑΔ 10.11 (Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος), 10.12 (Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος πουλερικών), 10.13 (Παραγωγή προϊόντων κρέατος και κρέατος πουλερικών), 10.20 (Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων), 10.41 (Παραγωγή ελαίων και λιπών), 10.51 (Λειτουργία γαλακτοκομείων και τυροκομία), 10.52 (Παραγωγή παγωτών), 10.85 (Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών), 10.91 (Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα που εκτρέφονται σε αγροκτήματα), 10.92 (Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα συντροφιάς).
  13. Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας μόνο για τις δραστηριότητες με ΚΑΔ 10.41 (Παραγωγή ελαίων και λιπών), 10.42 (Παραγωγή μαργαρίνης και παρόμοιων βρώσιμων λιπών), 11.01 (Απόσταξη, ανακαθαρισμός (αναδιύλιση) και ανάμιξη αλκοολούχων ποτών), 11.04 (Παραγωγή άλλων μη αποσταγμένων ποτών που υφίστανται ζύμωση).
  14. Αν υπάρχουν εγκαταστάσεις υγρών πετρελαιοειδών που εξυπηρετούν τις λειτουργικές ανάγκες της δραστηριότητας τότε θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι σχετικές διατάξεις πυροπροστασίας της απόφασης ΦΕΚ Β' 578/1991.
  15. Αν υπάρχουν εγκαταστάσεις υγραερίου που εξυπηρετούν τις λειτουργικές ανάγκες της δραστηριότητας τότε θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι σχετικές διατάξεις πυροπροστασίας της απόφασης ΦΕΚ Β' 477/1993.
  16. Άδεια χρήσης νερού στην περίπτωση χρήσης νερού από γεώτρηση για βιομηχανική χρήση.
  17. Πιστοποιητικό υδραυλικής δοκιμασίας καθώς και πιστοποιητικό παραλαβής στη περίπτωση που η μονάδα διαθέτει ατμολέβητες ή/και ατμογεννήτριες.
  18. Πιστοποιητικό ελέγχου σε ισχύ δεξαμενών υγραερίου σύμφωνα με την απόφαση ΦΕΚ Β’ 477/1993, όπως ισχύει, σε περίπτωση που η μονάδα έχει εγκατάσταση υγραερίου.
  19. Βεβαίωση κατασκευής κυκλοφοριακής σύνδεσης, εφόσον το γήπεδο εγκατάστασης έχει είσοδο ή έξοδο σε εθνική οδό.

.

Διάβασε επίσης:

 

Η Kemioteko Engineering δημιουργήθηκε ως απόσταγμα εμπειριών 14 ετών στην αδειοδότηση, κατασκευή και λειτουργία δημόσιων τεχνικών έργων και 8 ετών στο ελεύθερο επάγγελμα του μελετητή μηχανικού με εξειδίκευση στην αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων. Αποστολή της Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος είναι η δημιουργία πελατών, οπαδών της, βαθειά ικανοποιημένων, που θέλουν να κάνουν διαχρονικά τα σωστά πράγματα με τους κατάλληλους συνεργάτες.

 

Διπλ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ - Msc Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ - 5ο Εξάμηνο
Επιθεωρητής Ξενοδοχείων - ΕΕΔΔ - TUV Austria RCN 6035/2016
Επιθεωρητής ISO 9001 - TUV Austria RCN 6065/2016
Επιθεωρητής ISO 45001 - Alison 1412-13849119
Επιθεωρητής GDPR - Alison 1401-13849119
Ενεργειακός Επιθεωρητής - No 16109 | No 553
Μελετητής ΥΠΕΧΩΔΕ - No 26837 - 18-A & 27-A
ΑΜ ΤΕΕ - No 83488 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 330512/2017
Μητρώο Αξιολογητών ΓΓΕΤ- No 14856/95711/08-06-17
Ελεγκτής Δόμησης - No 4517
τηλ +302399-022359
Βασ Πιτσούλη 1, TK 63080, Νέα Καλλικράτεια
Χαλκιδική, Ελλάδα | http://kemioteko.gr
Μελετητικές Υπηρεσίες Βιομηχανικών & Περιβαλλοντικών Εγκαταστάσεων:
Σχεδιασμός, Αδειοδότηση, Διαχείριση Ποιοτικού Ελέγχου & Κατασκευών,
Οργανολογία & Ρύθμιση, Λειτουργία & Συντήρηση
Follow us 
 facebook  twitter  linkedin  googleplus  pinterest  youtube  twitter